"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Aktualności

2020-07-15
Walne Zgromadzenie członków LGD RW
Kategoria: aktualnosci

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej działając na podstawie   § 11 ust. 3 Statutu zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”, które odbędzie się w dniu 23 lipca 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Klembowie przy ul. Strażackiej 8. 05-205 Klembów o godz. 16.30 (I termin).

Zgodnie z§ 11 ust. 4 Statutu, w przypadku braku wymaganej Statutem obecności, co najmniej połowy liczby obecnych członków uprawnionych do głosowania II termin wyznacza się na godz. 17.00 w tym samym miejscu, co I termin.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie zebrania.

2.    Stwierdzenie kworum na podstawie listy obecności członków Walnego Zebrania Członków

3.    Wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta Walnego Zebrania Członków

4.    Wybór Komisji Skrutacyjnej

5.    Przyjęcie porządku obrad

6.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności statutowej Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok

7.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrywania i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 rok

8.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2019 rok

9.    Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady na kadencję 2020-2023

10.  Wolne głosy i wnioski

11.  Zakończenie zabrania.

Projekty uchwał i załączniki do uchwał podejmowanych podczas zebrania znajdują się w załączniku. Można również zapoznać się z nimi osobiście od poniedziałku do piątku w biurze LGD przy ulicy  Warszawskiej 4, 05-240 Tłuszcz w godzinach 8.00 – 16.00 lub 30 min przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania Członków.


 

Artur Dzięcioł

                                                                                                          

Prezes Zarządu

    LGD Równiny Wołomińskiej


Uchwała_absolutorium dla Zarządu_LGDRW
Uchwała_uzupełnienie składu Rady_LGDRW
Uchwała_sprawozdanie Zarządu_LGDRW
Uchwała_sprawozdanie Komisji Rewizyjnej_LGDRW
Zaproszenie na Walne_LGDRW (2)
SPR - 2019 LGD
LGD2019 zalacznik
Zobacz także:
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl