"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Witamy na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”
Kolonie w Niedzicy 2018

Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

Arrow
Arrow
PlayPause
Slider


Ukryj zdjęcia
21 lutego 2018

Zgłoszenie na szkolenie dotyczące rozpoczęcia działalności gospodarczej (Premie)

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” organizuje szkolenie nt. „Premie na podjęcie działalności gospodarczej w ramach PROW na lata 2014 – 2020”. Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu są zobowiązane do złożenia fiszki na druku zamieszczonym poniżej. Fiszkę należy wypełnić, podpisać własnoręcznie i złożyć do środy 28.02.20128r. do biura LGD osobiście lub w wersji elektronicznej przesyłając skan na adres: biuro@lgdrw.pl. W przypadku przesłania fiszki drogą e-mailową oryginał należy dostarczyć lub dosłać pocztą. Złożenie fiszki nie gwarantuje w 100%, że dana osoba zostanie zakwalifikowana do odbycia szkolenia. Osoby, które zakwalifikują się do odbycia szkolenia zostaną powiadomione telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

Fiszka-Zgłoszenie-na-szkolenie PREMIA


9 lutego 2018

Nabory wniosków

Szanowni Państwo,

LGD „Równiny Wołomińskiej” w najbliższym czasie planuje ogłosić trzy nabory wniosków na następujące przedsięwzięcia:
A) Przedsięwzięcie 2.1.2 LSR LGD RW – TURYSTYKA, REKREACJA I KULTURA – projekty konkursowe. Zakres: § 2 ust 1 pkt 6) budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; Planowana alokacja: 3.600.000,00 zł.
B) Przedsięwzięcie 2.2.1 LSR LGD RW – DZIEDZICTWO LOKALNE, ŻYWNOŚCIOWE I KULINARNE – projekty konkursowe. Zakres: § 2 ust 1 pkt 5) zachowanie dziedzictwa lokalnego. Planowana alokacja: 375.000,00 zł.
C) Przedsięwzięcie 1.1.1 LSR LGD RW – INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA NA RÓWNINIE WOŁOMIŃSKIEJ (GRUPY DEFAWORYZOWANE) – projekty konkursowe. Zakres: § 2 ust 1 pkt 2) lit. a: podejmowanie działalności gospodarczej, podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie określonym w lit. a (d). Planowana alokacja: 800.000,00 zł.

Planowane są spotkania informacyjne w gminach. Dla osób chcących składać wnioski na przedsięwzięcie nr 1.1.1 planowane są warsztaty w zakresie przygotowania wniosku i biznesplanu.
Wszystkich którzy będą chcieli składać wnioski w poszczególnych naborach prosimy o wcześniejszy kontakt z biurem LGD.
Osoby, które będą chciały uzyskać punkty (10 pkt.) w ramach kryterium 1 Kryteriów Wyboru Operacji, będą proszone o wcześniejsze skonsultowanie całego wniosku z biurem LGD, po pozytywnej konsultacji wniosku biuro LGD wyda zaświadczenie o udzielonym doradztwie, które będzie podstawą przyznania przez Radę LGD punktów.
Poniżej zamieszczamy zaktualizowane Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR w wersji obowiązującej od dnia 1.II.2018 r. Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z nimi.

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Rafał Rozpara
Prezes


6 lutego 2018

Szkolenie dla NGO


30 stycznia 2018

Zapraszamy do konsultacji

Procedura oceny i wyboru grantów_LGD RW_30.I.2018


29 stycznia 2018

Spotkanie refleksyjne

W dniu 5 stycznia br. w siedzibie LGD odbył się warsztat refleksyjny podczas którego członkowie Zarządu, Rady, pracownicy biura oraz zaproszeni goście pochylili się nad bieżącym procesem wdrażania strategii i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

Warsztat ten, to efekt prowadzonej ewaluacji wewnętrznej strategii Stowarzyszenia,  która ma na celu cykliczne badanie rezultatów wdrażania LSR i funkcjonowania biura Stowarzyszenia.Wnioski z niej przyczynią się do usprawniania tego mechanizmu, jak również do podjęcia decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatu, jak również osobom, które wzięły udział w badaniu ankietowym, poprzedzającym spotkanie warsztatowe!


19 stycznia 2018

Powrót z Zimowiska

Planowane powroty autokarów w poniedziałek 22.I:
Autokar I:
Niedzica – 9.00
Prażmów – 17.00
Poświętne – 18.30
Strachówka – 19.00
Jadów – 19.15
Autokar II:
Niedzica – 9.00
Kobyłka – 18.00
Tłuszcz – 18.30
Zabrodzie – 18.45
Brańszczyk – 19.15

15 stycznia 2018

Zimowisko 2018

Zimowisko 2018 – Niedzica

Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

 

Mam talent

Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

 

Narty

 

Arrow
Arrow
Slider


15 stycznia 2018

Szkolenie dla NGO


10 stycznia 2018

Plan komunikacji 2018

PLAN KOMUNIKACJI 2018


10 stycznia 2018

Zimowisko 2018 – godziny odjazdów autokarów

Godziny odjazdów autokarów w dniu 13.01.2018r.:
 
I autokar:
Jadów, OSP 7.30
Strachówka, UG, 7.45
Poświętne, UG, 8.15
Prażmów, UG, 9.15
 
II autokar
Brańszczyk, UG, 7.30
Zabrodzie, GOK, 7.50
Tłuszcz, biuro LGD, 8.00
Kobyłka, bazylika, 8.30


Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: