"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


„50 lat otwiera świat – II edycja” | LGD „Równiny Wołomińskiej”

„50 lat otwiera świat – II edycja”


Realizator: Grupa nieformalna – Uniwersytet Trzeciego Wieku

Celem projektu była aktywizacja społeczna grupy wiekowej 50+ z terenu gm. Tłuszcz, w tym promowanie rozwoju osobistego, pogłębianie wiedzy ogólnej oraz naukę aktywnego spędzania czasu wolnego. Dodatkowym celem było ciągłe dokształcanie, rozbudzanie aktywności intelektualnej, społecznej, psychicznej oraz rozpowszechnianie profilaktyki zdrowotnej poprzez kontakty z osobami o podobnych upodobaniach.
Odbyły się otwarte spotkania/wykłady w których wzięło udział 50 osób. Dwukrotnie wydano Biuletyn UTW, w którym upowszechniono działalność UTW w Tłuszczu oraz promowano podejmowane przez niego inicjatywy.
Realizacja projektu przyczyniła się do powolnego przełamywania stereotypu osoby starszej jako niepotrzebnej, zepchniętej na margines życia społecznego i nieaktywnej.


Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: