"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


blink Tag.

Informujemy, że od 15 czerwca 2018 r. strona internetowa będzie aktualizowana pod adresem:

AKTUALNA STRONA

Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


DL VIII 2013 „Warsztaty rękodzielnicze – złote rączki Równianek” – Ochotnicza Straż Pożarna w Równem | LGD „Równiny Wołomińskiej”

DL VIII 2013 „Warsztaty rękodzielnicze – złote rączki Równianek” – Ochotnicza Straż Pożarna w Równem


Głównym celem projektu była integracja społeczności wiejskiej, zagospodarowanie czasu wolnego starszym, samotnym gospodyniom wiejskim, które chcą czuć się ważne, potrzebne swojemu otoczeniu, jak i również zachęcić do czynnego udziału w życiu swojej społeczności młode pokolenie. Starsze pokolenie miało okazję przekazać sekrety wykonania arcydzieł rękodzielniczych w formie decoupage, a także tradycje, zwyczaje i obrzędy młodzieży skupionej w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej przy OSP w Równem i innym osobom zainteresowanym. Zorganizowano cykl warsztatów rękodzielniczych decoupage. Warsztaty odbywały się w świetlicy wiejskiej, która popołudniami tętniła życiem. Przygotowano wystawę z wykonanych rękodzieł decapuage.


Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: