"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


DL VIII 2014 „Historie Białegobłota słowem i węglem spisane” | LGD „Równiny Wołomińskiej”

DL VIII 2014 „Historie Białegobłota słowem i węglem spisane”


Realizator: Stowarzyszenie Inicjatywa Białebłota
Celem projektu było ocalenie od zapomnienia poprzez namalowanie przez artystę rysownika Piotra Karsznię opowiadanych przez przedstawicieli starszej części mieszkańców Białychbłot historii związanych z ich miejscowością.
Zorganizowano popołudniowo – wieczorne spotkania z mieszkańcami miejscowości Białychbłot: Kobyla, Kurza, Stara Wieś, Nowa Wieś.
Osoba prowadząca spotkania wprowadzała w motyw zachęcając ludzi do wspomnień oraz wypowiedzi. Do wypowiedzi, wspomnień włączali się inni mieszkańcy, którzy uzupełniali opowiadane historie, dzielili się własnymi przeżyciami. Na oczach uczestników spotkań powstawała grafika przedstawiająca opowiadane przez mieszkańców historie. Zabezpieczone rysunki zostały powielone na wielowymiarowe plakaty, umieszczone na tablicach, które zostały postawione w miejscach, których dotyczyły opowiadane historie. W ten oto sposób dziedzictwo kulturowe Białychbłot zostało zilustrowane i przekazane nie tylko mieszkańcom, ale i gościom.


Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: