"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


blink Tag.

Informujemy, że od 15 czerwca 2018 r. strona internetowa będzie aktualizowana pod adresem:

AKTUALNA STRONA

Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Do pobrania | LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGDDo pobrania

Wnioski:

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Wniosek, załączniki, instrukcje
(35,2 KiB, ilość pobrań: 986)

 

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

Wniosek, załączniki, instrukcje
(35,2 KiB, ilość pobrań: 744)

 

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych, operacji w zakresie podejmowania działalności

Wniosek, załączniki, instrukcje
(35,2 KiB, ilość pobrań: 553)

 

Pozostałe

Wniosek o wpis do ewidencji producentów
(244,5 KiB, ilość pobrań: 1 077)

Wniosek o wpis do ewidencji producentów (edytowalny)
(455,6 KiB, ilość pobrań: 1 197)
Wniosek edytowalny - do wypełnienia elektronicznie. Wymagany program Adobe Reader

Instrukcja - wpis do ewidencji producentów
(233,5 KiB, ilość pobrań: 1 719)

Wniosek o objęcie wydarzenia patronatem LGD "Równiny Wołomińskiej"
(248,4 KiB, ilość pobrań: 1 847)
dla 2017 r.

Zasady uzyskania patronatu LGD "Równiny Wołomińskiej"
(201,2 KiB, ilość pobrań: 1 675)
dla 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji patronatu
(26,0 KiB, ilość pobrań: 1 072)

Opis faktury dot. wydarzeń pod patronatem LGD "RW"
(13,0 KiB, ilość pobrań: 384)

Wniosek o patronat
(248,4 KiB, ilość pobrań: 300)
Wniosek na 2017 rok

 

Lokalna Strategia Rozwoju

Sprawozdanie z realizacji LSR - 2009 r.
(282,9 KiB, ilość pobrań: 954)

Sprawozdanie z realizacji LSR - 2010 r.
(316,0 KiB, ilość pobrań: 1 074)

Sprawozdanie z realizacji LSR - 2011
(328,6 KiB, ilość pobrań: 799)

Ankieta monitorująca z realizacji operacji
(263,8 KiB, ilość pobrań: 1 371)

Lokalna Strategia Rozwoju (uchwalona 19 III 2013 r.)
(1,4 MiB, ilość pobrań: 2 147)
LSR uwzględniająca dodatkowe środki i przedsięwzięcia

Sprawozdanie z realizacji LSR - 2012
(438,4 KiB, ilość pobrań: 879)

Sprawozdanie z realizacji LSR - 2013
(401,0 KiB, ilość pobrań: 727)

LSR na lata 2014 - 2020 (wersja z dn. 31.12.2015)
(3,0 MiB, ilość pobrań: 1 025)

Plan komunikacji
(178,2 KiB, ilość pobrań: 359)

Plan komunikacji na lata 2014 - 2020
(178,2 KiB, ilość pobrań: 252)

Plan kominikacji - I kwartał 2017
(103,2 KiB, ilość pobrań: 251)

Plan kominikacji - II kwartał 2017
(46,2 KiB, ilość pobrań: 256)

Plan kominikacji - III kwartał 2017
(46,9 KiB, ilość pobrań: 256)

Plan komunikacji 2018
(349,0 KiB, ilość pobrań: 208)
Aktualizacja 30.01.2018 roku


Kryteria i procedury:

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
(223,9 KiB, ilość pobrań: 433)

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
(251,2 KiB, ilość pobrań: 426)

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli
(1 017,3 KiB, ilość pobrań: 424)

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR
(1,5 MiB, ilość pobrań: 246)

karta oceny przedsiębiorczość
(unknown, ilość pobrań: 339)

Karta oceny pozostałe działania
(unknown, ilość pobrań: 226)

 

LGD „Równiny Wołominskiej”

Deklaracja członkowska Członka zwyczajnego (os. Prawna)
(74,9 KiB, ilość pobrań: 929)

Deklaracja członkowska Członka zwyczajnego (os. Fizyczna)
(75,6 KiB, ilość pobrań: 978)

Deklaracja członkowska Członka wspierającego (os. Prawna)
(74,9 KiB, ilość pobrań: 932)

Oświadczenie członka Rady
(22,0 KiB, ilość pobrań: 936)

Statut LGD Równiny Wołomińskiej (z dnia 31.VIII.2015 r.)
(303,5 KiB, ilość pobrań: 495)

 

Uchwały:

Uchwała nr 1/08 - w sprawie założenia Stowarzyszenia
(64,3 KiB, ilość pobrań: 1 107)

Uchwała nr 2/08 - w sprawie uchwalenia Statutu Stowarzyszenia
(63,8 KiB, ilość pobrań: 1 060)

Uchwała nr 5/08 - w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia, Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej
(79,3 KiB, ilość pobrań: 1 404)

Uchwała Nr 6/2008 -w sprawie ustalenia wysokości rocznych składek członkowskich
(57,9 KiB, ilość pobrań: 1 162)

Uchwała Nr 7/2008 -w sprawie zmiany Uchwały nr 5/2008 ... o wyborze władz stowarzyszenia
(58,7 KiB, ilość pobrań: 1 173)

Uchwała Nr 8/2008 -w sprawie przystąpienia na prawach członka-kandydata do KSGP
(56,6 KiB, ilość pobrań: 1 128)

Uchwała Nr 9/2008 - w sprawie zmian w statucie LGD
(64,2 KiB, ilość pobrań: 1 044)

Uchwała Nr 10/2008 - w sprawie zmian w statucie LGD
(62,4 KiB, ilość pobrań: 1 076)

Uchwała Nr IV/11/2009- w sprawie uchwalenia LSR dla obszaru LGD
(53,2 KiB, ilość pobrań: 1 122)

Uchwała Nr V/12/2009- w sprawie zmian LSR dla obszaru LGD
(54,2 KiB, ilość pobrań: 1 094)

Uchwała NrV/13/2009- w sprawie przystapienia do Związku Stowarzyszeń "Mazowiecki Leader"
(52,4 KiB, ilość pobrań: 1 011)

Uchwała Nr VI/14/2009- w sprawie zmian w statucie LGD
(80,5 KiB, ilość pobrań: 1 068)

Uchwała Nr VIII/15/2009-w sprawie zmian w statucie LGD
(54,7 KiB, ilość pobrań: 1 064)

Uchwała Nr VIII/16/2009 -wybór władz stowarzyszenia
(54,0 KiB, ilość pobrań: 1 053)

Uchwała Nr VIII/17/2009-w sprawie ustalenia rocznych składek członkowskich
(53,9 KiB, ilość pobrań: 1 136)

Uchwała Nr VIII/18/2009 -zmiany strategii rozwoju LGD "R.W."
(50,8 KiB, ilość pobrań: 1 024)

Uchwała Nr VIII/19/2009- w sprawie uszczegółowienia Lokalnych Kryteriów Wyboru operacji
(51,4 KiB, ilość pobrań: 1 082)

Uchwała Nr VIII/20/2009- w sprawie zobowiązania członków Rady LGD do złożenia oświadczeń
(52,0 KiB, ilość pobrań: 1 063)

Uchwała Nr VIII/21/2009- w sprawie ustalenia wysokości diet dla czlonków Rady LGD
(53,1 KiB, ilość pobrań: 1 120)

Uchwala X.25.2010.w sprawie zmian w statucie z 29.11.2010r
(55,6 KiB, ilość pobrań: 1 113)

Uchwala X.26.2010. w sprawie zmian LSR z dnia 29.11.2010r
(53,7 KiB, ilość pobrań: 1 017)

Uchwała X.27.2010 w sprawie wyboru władz stowarzyszenia
(55,1 KiB, ilość pobrań: 1 061)

Uchwala X.28.2010.w sprawie ustalenia wysokosci diet z dnia 29.11.2010r
(53,8 KiB, ilość pobrań: 1 096)

Uchwala X.29.2010 w sprawie zmiany wysokosci skladki czlonkowskiej z dnia 29.11.2010r
(52,8 KiB, ilość pobrań: 1 055)

Uchwała nr XI.30.2011 w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia z dnia 19.04.2011r.
(56,1 KiB, ilość pobrań: 1 031)

Uchwala XI.31.2011 w sprawie zmian w statucie LGD z 19.04.2011r
(53,1 KiB, ilość pobrań: 1 004)

Uchwala XI.32.2011 w sprawie zmian LSR z dnia 19.04.2011r
(54,4 KiB, ilość pobrań: 1 017)

Uchwala XIII.34.2011 w sprawie zmian LSR z dnia 9.12.2011r
(53,8 KiB, ilość pobrań: 1 025)

Uchwała nr XIV/35/2012 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu oraz udzielenia absolutorium zarządowi.
(122,2 KiB, ilość pobrań: 1 107)

Uchwała nr XIV/36/2012 W sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia LGD „Równiny Wołomińskiej”
(56,4 KiB, ilość pobrań: 1 285)

Uchwała nr XIV/37/2012 W sprawie wyboru Rady LGD „Równiny Wołomińskiej”
(59,5 KiB, ilość pobrań: 1 246)

Uchwała nr XIV/38/2012 W sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej LGD „Równiny Wołomińskiej”
(124,6 KiB, ilość pobrań: 1 295)

Uchwała XIV/39/2012 w sprawie określenia kierunków działań i rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”
(126,1 KiB, ilość pobrań: 1 123)

Uchwała XIV/40/2012 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Równiny Wołomińskiej"
(221,0 KiB, ilość pobrań: 1 062)

Uchwała nr XV/41/2012 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Równiny Wołomińskiej"
(31,3 KiB, ilość pobrań: 1 097)

Uchwała nr XV/42/2012 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/21/2009 Walnego Zgromadzenia LGD z dnia 19.XI.2009 r. w sprawie uchwalenia wysokości diet dla Rady LGD RW
(26,8 KiB, ilość pobrań: 1 053)

Uchwała nr XVI/43/2013 w sprawie zmian w statucie LGD
(54,4 KiB, ilość pobrań: 982)

Uchwała nr XVI/44/2013 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Równiny Wołomińskiej”
(55,6 KiB, ilość pobrań: 956)

Uchwała nr XVI/45/2013 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Równiny Wołomińskiej”
(52,9 KiB, ilość pobrań: 1 056)

Uchwała nr XVI/46/2013 w sprawie powołania fundacji pod nazwą Instytut Cypriana Kamila Norwida
(55,2 KiB, ilość pobrań: 1 013)

Uchwała nr XVIII/47/2014 w sprawie zmian w statucie LGD
(126,3 KiB, ilość pobrań: 946)

Uchwała nr XIX/48/2015 w sprawie zmian w statucie LGD
(36,6 KiB, ilość pobrań: 438)

Uchwała nr XX/50/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
(39,5 KiB, ilość pobrań: 455)

Uchwała nr XX/51/2015 w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia LGD RW
(70,0 KiB, ilość pobrań: 451)

Uchwała nr XX/53/2015 w sprawie powołania komisji rewizyjnej
(77,9 KiB, ilość pobrań: 416)

Uchwała nr XXI/55/2015 w sprawie uchwalenia LSR na obszaruLGD "RW"
(40,1 KiB, ilość pobrań: 440)

Uchwała nr XXI/56/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady LGD "RW"
(44,5 KiB, ilość pobrań: 439)

Uchwała nr XXI/57/2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu ds. konsultacji planowanych do wsparcia operacji
(42,0 KiB, ilość pobrań: 416)

Uchwała nr XXI/58/2015 w sprawie przyjęcia Lokalnych wyborów kryteriów wyboru operacjigrantów
(97,6 KiB, ilość pobrań: 440)

Uchwała nr XX/54/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. konsultacji planowanych do wsparcia operacji
(93,3 KiB, ilość pobrań: 249)

Uchwała nr XX/52/2015 w sprawie wyboru Rady LGD „Równiny Wołomińskiej”
(unknown, ilość pobrań: 464)

Uchwała nr XXII/59/2017 w sprawie zmiany uchwałyXX/52/2015 dot. wyboru Rady LGD „Równiny Wołomińskiej”
(60,9 KiB, ilość pobrań: 264)

Uchwała nr XXII/60/2017 w sprawie powołania Zespołu ds. konsultacji planowanych do wsparcia operacji
(35,0 KiB, ilość pobrań: 280)

Uchwała nr XXII/61/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XX/51/2015 dot. wyboru Zarządu Stowarzyszenia LGD RW
(28,6 KiB, ilość pobrań: 282)

Uchwała nr XXII/62/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XX/53/2015 dot. powołania komisji rewizyjnej
(28,1 KiB, ilość pobrań: 290)

Uchwała nr XXIV/66/2017 w sprawie zmiany wysokości rocznych składek członkowskich
(27,7 KiB, ilość pobrań: 205)

 

Protokoły:

III Walne Zgromadzenie Członków LGD „Równiny Wołomińskiej” 29 listopad 2008 r.
(31,0 KiB, ilość pobrań: 1 150)
Protokół z dnia 29 listopada 2008 r.

Protokół z dnia 28 września 2009 r.
(39,0 KiB, ilość pobrań: 1 097)

VII Walne Zgromadzenie Członków LGD „Równiny Wołomińskiej” 10 listopad 2009 r.
(39,0 KiB, ilość pobrań: 1 074)
Protokół z dnia 10 listopada 2009 r.

VIII Walne Zgromadzenie Członków LGD „Równiny Wołomińskiej” 19 listopad 2009 r.
(44,5 KiB, ilość pobrań: 1 361)
Protokół z dnia 19 listopada 2009 r.

Protokół z dnia 26.marca 2010 r.
(27,5 KiB, ilość pobrań: 1 179)

XIV Walne Zgromadzenie Członków LGD „Równiny Wołomińskiej” 6 marca 2012r.
(755,8 KiB, ilość pobrań: 1 870)
Protokół wraz z załącznikami.

Protokół z XVI Walnego Zgromadzenia Członków LGD "Równiny Wołomińskiej" z 19.03.2013
(521,8 KiB, ilość pobrań: 534)

Protokół z XVII Walnego Zgromadzenia Członków LGD "Równiny Wołomińskiej" z 15.05.2014
(532,6 KiB, ilość pobrań: 508)

Protokół z XVIII Walnego Zgromadzenia Członków LGD "Równiny Wołomińskiej" z 25.06.2014
(151,3 KiB, ilość pobrań: 442)

Protokół z XIX Walnego Zgromadzenia Członków LGD "Równiny Wołomińskiej"W z 31.08.2015
(340,9 KiB, ilość pobrań: 502)

Protokół z XX Walnego Zgromadzenia Członków Lokalniej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej" z dn. 21.12.2015
(546,8 KiB, ilość pobrań: 527)

Protokół z XXI Walnego Zgromadzenia Członków Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej" z dn. 30.12.2015
(158,1 KiB, ilość pobrań: 475)

 

Logotypy:

Logo LGD "Równiny Wołomińskiej"
(117,4 KiB, ilość pobrań: 1 345)

Logo Programu Budowy i Promocji Produktu Lokalnego
(383,1 KiB, ilość pobrań: 1 047)

Logo LGD "Równiny Wołomińskiej"
(46,9 KiB, ilość pobrań: 1 011)
w formacie wektorowym - cdr

Proponowane rozmieszczenie logotypów przy patronacie LGD
(294,3 KiB, ilość pobrań: 1 265)
Format png (przezroczyste tło)
W razie możliwości należy pod logotypami umieścić informację: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER PROW na lata 2007- 2013. Funkcjonowanie LGD „Równiny Wołomińskiej”- Nabywanie umiejętności i aktywizacja. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Programy:

http://get.adobe.com/reader/ Adobe Reader – strona producenta, do pobrania najnowsza wersja programu umożliwiająca wypełnianie edytowalnych formularzy pdf.

Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r.
(213,9 KiB, ilość pobrań: 1 105)
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 302

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
(404,8 KiB, ilość pobrań: 879)
ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Inne

Mapa: LGD na Mazowszu
(4,0 MiB, ilość pobrań: 1 395)

Księga wizualizacji znaku PROW 2007-2013
(5,2 MiB, ilość pobrań: 958)
obowiązująca od 20 lipca 2011 r.

Prezentacja Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
(7,3 MiB, ilość pobrań: 1 498)
Wygłoszona 22.08.2014 r. w Wołominie na konferencji pt. "Wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich". Zawiera informację o programie LEADER, działaniach realizowanych przez LGD "RW" oraz naszym budżecie

Mapa - Szlaki turystyczne w Powiecie Wołomińskim
(56,3 MiB, ilość pobrań: 638)

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020
(11,9 MiB, ilość pobrań: 398)


Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: