"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


blink Tag.

Informujemy, że od 15 czerwca 2018 r. strona internetowa będzie aktualizowana pod adresem:

AKTUALNA STRONA

Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Dokumenty | LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGDDokumenty

Dokumenty i instrukcje do poszczególnych operacji:

operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych operacji w zakresie podejmowania działalności

operacje w ramach poddzialania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

operacje w ramach poddzialania 19.2 w zakresie projektów grantowych

 

Kryteria i procedury wyboru grantobiorców:

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedura ustalania

Kryteria wyboru operacji wraz z procedura ustalania lub zmiany kryteriów

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z-opisem sposobu rozliczania grantów monitorowania i kontroli

Procedura oceny i wyboru grantobiorców oraz oceny realizacji projektu grantowego w ramach projektów grantowych finansowanych z PROW, których beneficjentem jest Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”

Regulamin zespołu LGD

karta oceny przedsiębiorczość

karta oceny pozostale działania

 

Pozostałe dokumenty:

Lokalna Strategia Rozwoju

Statut

Umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR

Umowa o przyznaniu pomocy

Aneks nr 1 do Umowy

Aneks nr 2 do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR

Zestawienie finansowo – rzeczowe

Lista Członków LGD

Władza LGD

Regulamin organu decyzyjnego

Harmonogram planowanych naborów wniosków

Harmonogram do planu komunikacji na 2017

Plan komunikacji 2018 – obowiązuje od 30.01.2018 r.

Plan szkoleń

Opis stanowiska

Informacja Monitorująca

Pomoc przy wypełnianniu informacji monitorujacej

Pismo ARiMR


Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: