"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


blink Tag.

Informujemy, że od 15 czerwca 2018 r. strona internetowa będzie aktualizowana pod adresem:

AKTUALNA STRONA

Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Działaj Lokalnie IX 2015 | LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGDDziałaj Lokalnie IX 2015

Opis zrealizowanych projektów w roku 2015

JAK WOJTEK ZOSTAŁ STRAŻAKIEM promocja Ochotniczych Straży Pożarnych wśród dzieci i młodzieży”

Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Szynkarzyźnie

Projekt był realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szynkarzyźnie. Jego głównym celem było zachęcenie młodych mieszkańców gminy Sadowne (zarówno chłopców jak i dziewcząt) do czynnego udziału w strukturach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy.

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:

– przygotowano harmonogram spotkań na terenie gminy oraz promocję spotkań,

– przeprowadzono 6 spotkań w największych miejscowościach w gminie, promujących aktywną postawę obywatelską oraz zaangażowanie w życie lokalnych społeczności, przez czynny udział w strukturach Ochotniczych Straży Pożarnych,

– powołano Młodzieżową Drużynę Pożarniczą przy OSP w Szynkarzyźnie,

– oficjalnie przedstawiono Młodzieżową Drużynę Pożarniczą oraz przygotowano poczęstunek dla mieszkańców w świetlicy OSP w ramach obchodów pięćdziesięciolecia powstania OSP Szynkarzyzna,

– zakupiono metalowe znaczki oraz koszulki dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Projekt pokazał, że mieszkańcy takiej miejscowości jak Szynkarzyzna, potrafią się zmobilizować i bezinteresownie zrobić coś dla dobra całej społeczności.

WAKACYJNA PRZYGODA”

Realizator: Grupa nieformalna WAKAT

Głównym celem projektu była organizacja aktywnych wakacji dla dzieci oraz integracja z osobami niepełnosprawnymi. Przedmiotem tego projektu była również zmiana społeczeństwa. Uczestnicy poznali i utrwalili wiedzę dotyczącą tradycji i kultury polskiej w sposób twórczy i aktywny.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

– warsztaty taneczne przeprowadzone przez wykwalifikowanego instruktora,

– warsztaty czytelniczo-plastyczne inspirowane programem Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom Akcja „Lato z książką”, z wykorzystaniem legend, np.: Lech, Czech i Rus, Poznańskie Koziołki, Zaczarowane gołębie w Krakowie, Wars i Sawa,

– przeprowadzono zajęcia kulinarne „Zdrowe sałatki”,

– zorganizowano całodniową wycieczkę turystyczno-krajoznawczą „Wyprawa na Czarny Ląd w Polsce” do afrykańskiej wioski w Sobanicach, gdzie uczestnicy grali na afrykańskich instrumentach pod kierunkiem Afrykańczyka Ricky Lion, zatańczono taniec afrykański, wykonano maski, uczestniczono w konkursach wiedzy i sprawności oraz integracyjnym ognisku,

– zorganizowano powakacyjną konferencję dla uczestników projektu oraz wszystkich chętnych.

Poprzez realizację projektu nastąpiło wzmocnienie więzi koleżeńskich. Uczestnicy nauczyli się współpracować w grupach w ramach wycieczki, zabaw, wspólnego spędzania czasu. Projekt wpłynął na większą popularność działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie i Świetlicy Wiejskiej w Pasku. Coraz więcej osób jest zainteresowanych ofertą zajęć plastycznych, tanecznych i muzycznych.

RODZINNE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ”

Realizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło

Głównym celem projektu było zorganizowanie alternatywnej formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (20 osób) z terenu gminy Długosiodło. W tym celu zorganizowano warsztaty z rysunku i malarstwa. Dzieci i młodzież, którzy wzięli udział w warsztatach, zdobyła nowe umiejętności oraz umocniła wiarę we własne możliwości. Podjęte działania pozwoliły zainicjować aktywność społeczną i kulturalną dużej grupy osób, co przyczyni się do zwiększenia ich udziału w innych wydarzeniach i imprezach kulturalnych w przyszłości. Działania projektowe, opierające się w dużej mierze na wspólnej pracy mieszkańców, stworzyły warunki do integracji społecznej i międzypokoleniowej szeroko rozumiany rozwój osobisty bezpośrednich i pośrednich odbiorców projektu.

W ramach projektu dwudziestu uczestników wzięło udział w dziesięciu dwugodzinnych spotkaniach z instruktorem malarstwa.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

– przeprowadzenie spotkania organizacyjnego (podział zadań),

– przeprowadzenie akcji informacyjnej i rekrutacji,

– zorganizowaniu i przeprowadzeniu 20 godz. warsztatów z rysunku i malarstwa,

– zorganizowanie jednodniowego Minipleneru Malarskiego, połączonego z Rodzinnym Piknikiem,

– zorganizowanie spotkania podsumowującego projekt i wystawy prac wykonanych przez uczestników.

Uczestnicy warsztatów nabyli umiejętności z zakresu technik malarstwa, a ponadto zyskali możliwość atrakcyjnego i kreatywnego spędzenia wolnego czasu. Sztuka została zaprezentowana jako wartościowa, aktywna forma rozrywki, pozwalająca poszerzać wiedzę i rozwijać wyobraźnię. Stworzono warunki sprzyjające integracji społecznej i międzypokoleniowej poprzez wspólną organizację i realizację Minipleneru Malarskiego oraz Pikniku Rodzinnego (jedna łączna impreza), a także wystawy prac wykonanych podczas trwania warsztatów.

OSTATNIA AKCJA ZOŚKI NIE SIECZYCH”

Realizator: Grupa nieformalna – Lokalni Patrioci

Celem projektu było zwiększenie lokalnego patriotyzmu społeczności Sieczych poprzez zaangażowanie młodzieży i ich rodzin w tworzenie gry terenowej z odtworzeniem „Ostatniej Akcji Zośki”. Dobrem wspólnym była lokalna tożsamość społeczności Sieczych zbudowana na patriotyzmie mieszkańców, waleczność w obronie dużej (Polski) i małej (Sieczych) ojczyzny. Dobrem wspólnym była gra terenowa z odtworzeniem ostatniej akcji Zośki jako sposób na aktywizację, edukację i włączenie mieszkańców w działania na rzecz swojej wsi a także tworzenie dobra wspólnego.

W tym celu zebrano materiały na grę terenową (historyczno-przyrodniczą). Powstała ona głównie w oparciu o książkę Aleksandra Kamińskiego Kamienie na Szaniec, ale także z opowieści historycznych mieszkańców. Korzystano również z pomocy historyka i z materiałów dostępnych w Izbie Pamięci o Tadeuszu Zawadzkim „Zośce”. Wyznaczono przebieg trasy oraz miejsca, w których zostały umieszczone zaprojektowane tabliczki, wyznaczające szlak. Zostały one profesjonalnie wykonane na metalowych blaszkach zabezpieczonych folią. Wolontariusze nauczyli się obsługi programów komputerowych potrzebnych do stworzenia gry i edytowania tekstu. Nauczyli się również pracy w zespole.

W ramach projektu zyskano dodatkowe przedmioty do Izby Pamięci, które były elementami gry, między innymi mundur niemiecki, flagi: SS, Polski oraz Czerwonego Krzyża, torby sanitariuszki, budkę-strażnicę niemiecką oraz opaski SS, AK i Czerwonego Krzyża.

Mieszkańcy wsi zaczęli ze sobą współpracować, nabyli nowe umiejętności. Stali się bardziej świadomi wpływu na swoje lokalne środowisko. Gra jest dostępna dla każdego w każdej chwili. Istnieje również możliwość wypożyczenia akcesoriów do gry, a po wcześniejszym poinformowaniu, oferowana jest mini rekonstrukcja.

POZNAJEMY PTAKI PUSZCZY BIAŁEJ”

Realizator: Stowarzyszenie Inicjatywa Białebłota

Główny cel projektu to promocja i aktywna edukacja w zakresie walorów przyrodniczych Puszczy Białej, poznanie różnorodności ptaków występujących w sąsiedztwie stawów rybnych i okalającej florze. Rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą i uwrażliwienie na jej piękno, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, a także wzrost świadomości z zakresu ochrony zwierząt, dziedzictwa przyrodniczego wśród społeczeństwa miejscowego jak i turystów.

W ramach projektu:

– postawiono punkt obserwacyjny wykonany z drewna, na czterech dwumetrowych palach, umieszczono konstrukcję o wymiarach 2m x 2m zabezpieczoną barierkami,

– umieszczono dwa kierunkowskazy, które wskazują dojście do punktu obserwacyjnego,

– zawieszono w bezpośrednim sąsiedztwie cztery budki lęgowe dla ptaków,

– zorganizowano tematyczną prelekcję z ornitologiem,

– zorganizowano imprezę plenerową piknik oraz poczęstunek dla uczestników,

– zaprojektowano graficznie i wydrukowano plakaty zapraszające na uroczyste otwarcie punktu obserwacyjnego.

Dzięki realizacji projektu społeczeństwo nauczyło się dostrzegać walory przyrodnicze regionu, cenne gatunki ptaków, w tym wiele gatunków chronionych. Przez formę aktywnej edukacji w zakresie przyrody oraz ocenę walorów najbliższego środowiska, mieszkańcy uświadomili sobie konieczność podejmowania działań proekologicznych.

SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO”

Realizator: Stowarzyszenie Miłośników Sulejowa

Głównym celem projektu było:

-wymiana doświadczeń dorosłych uczestników spotkań,

– zaszczepienie w dzieciach zdrowego trybu odżywiania się,

– integracja mieszkańców,

– promocja dań i deserów powstałych z warzyw i owoców regionalnych,

– poznanie przez dzieci i młodzież owoców i warzyw mniej znanych a cennych dla zdrowia.

W ramach projektu odbyły się cotygodniowe warsztaty kulinarne dla dzieci, młodzieży i osób starszych.

Odbyło się spotkanie nt. „Poznajemy smaki warzyw i owoców egzotycznych mniej znanych”.

Zorganizowano piknik rodzinny z pieczeniem kiełbasek na grillu i degustacją potraw i ciast z warzyw i owoców.

Na zakończenie została zorganizowana wystawa dekoracji z warzyw i owoców oraz impreza kończąca projekt.

Realizując projekt Stowarzyszenie przełamało rutynę i kobiety wyszły z domów, zaczęły się udzielać społecznie, odkryły w sobie nowe zdolności plastyczne. Udział w warsztatach pozwolił uczestnikom na poznanie nowych smaków i przepisów kulinarnych.

TEATR, TANIEC, ŚPIEW”

Realizator: Grupa nieformalna INSPIRACJE

Głównym, zasadniczym celem projektu, było odkrywanie talentów i zainteresowań dzieci uczestniczących w zajęciach GOK Jadów oraz integracja środowiska oraz współpraca międzypokoleniowa, nawiązywanie wzajemnych więzi. Realizatorzy projektu chcieli zainteresować mieszkańców gminy Jadów kulturą, w szerokim tego słowa znaczeniu, poprzez teatr, taniec i śpiew.

Projekt realizowany był w Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie. W lipcu odbyła się rekrutacja uczestników projektu, przygotowany został scenariusz przedstawienia, poczyniono pierwsze zakupy rekwizytów i materiałów. Przygotowano kostiumy dla grupy teatralnej oraz taneczno-wokalnej. We wrześniu natomiast odbyły się pierwsze próby czytane oraz próby taneczne i wokalne. W ramach projektu przygotowany został spektakl dla dzieci i młodzieży pt.: O dwóch takich co ukradli księżyc. W projekcie brała udział również grupa taneczna i wokalna działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie. W realizację projektu zaangażowane były całe rodziny dzieci, rodzice, dziadkowie.

NIE JESTEŚ SAM”

Realizator: Regionalne Stowarzyszenie Inicjatyw IMPULS

Celem projektu była promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców gminy Klembów i Tłuszcz,w tym:

– upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, ukształtowanie zachowań i stylu życia korzystnego dla zdrowia, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu,

– zapobieganie zaburzeniom psychicznym poprzez współpracę z osobami potrzebującymi,

– zwiększanie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich aktywizacja zawodowa.

Ponadto projekt zakładał:

– budowanie szacunku dla inności (równość szans)

– informowanie na temat czym jest zdrowie psychiczne, w jaki sposób o nie dbać.

W ramach projektu utworzono:

– punkt konsultacyjny dla rodzin z terenu gminy Klembów i Tłuszcz,

– przeprowadzono konsultacje psychologiczne, tj. prowadzono dwugodzinne spotkania z osobą, parą lub rodziną, które pozwalały zbadać potrzeby klienta lub wskazać inne możliwości pomocy. Z konsultacji skorzystało ponad 30 osób,

– przeprowadzono konsultacje psychoedukacyjne dla różnych odbiorców np. wychodzenia z uzależnień, itp. przeprowadzenie wsparcia zawodowego dla uzależnionych od alkoholu i innych uzależnień. Ofertą objęto ponad 30 osób. Przeprowadzono również spotkania z poradnictwa edukacyjnego obejmującego działania:

– poradnictwo indywidualne dotyczące pozyskiwania pracy, itp.

– przygotowanie dokumentów do podjęcia pracy,

– zajęcia z profilaktyki i edukacji zdrowia;

– trening umiejętności społecznych i interpersonalnych.

MINI PARK – AKTYWNE I BEZPIECZNE MIEJSCE”

Realizator: Grupa nieformalna – Sołtys i rada sołecka Jasienicy

Głównym celem projektu było zaangażowanie społeczności lokalnej w uporządkowanie i zagospodarowanie terenu należącego do wspólnoty wiejskiej. Poprawa estetyki wioski oraz powstanie nowej przestrzeni aktywności fizycznej i społecznej, wyposażone w urządzenia siłowni zewnętrznej, plac zabaw, zadaszenie oraz ławeczki. Zachęcenie mieszkańców do działania dla dobra wspólnego i pokazanie rezultatów tych działań.

W ramach projektu zorganizowano spotkanie organizacyjne i cztery cykliczne spotkania z mieszkańcami, na których poruszony był temat m.in. bezpieczeństwa na wsi dzieci i dorosłych czy ochrona środowiska. Na każdym ze spotkań odbyły się zajęcia dla dzieci oraz takie, które pozwoliły na rozwój kultury fizycznej. O jednym z tematów zadecydowali sami mieszkańcy i był to „Udział Sołectwa Jasienica w Dożynkach Gminnych”. Podsumowaniem projektu był Piknik Jesienny połączony z grillowaniem, atrakcjami i zabawami dla dzieci. Działania mieszkańców jakie zostały zrealizowane w ramach projektu to uporządkowanie terenu przeznaczonego na Minipark. Zostały wycięte i zabrane krzaki, pozbierano i wywieziono wszelkiego rodzaju odpady jakie zostały na nim zgromadzone. Wykonano przepust drogowy by umożliwić wejście na teren. Wykonano ogrodzenie z siatki by zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na ternie Miniparku osobom i uniknąć późniejszych zanieczyszczeń placu. Wyposażono go w urządzenia siłowni zewnętrznej i plac zabaw. Wykonano zadaszenie, zakupiono ławki i kosz.

Projekt zbliżył mieszkańców i umożliwił im wspólne działanie. Zachęcił do aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia, integracji społecznej oraz rodzinnego spędzania wolnego czasu przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa publicznego.

ZDROWO I AKTYWNIE – ZAJĘCIA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ”

Realizator: Fundacja RAZEM

Celem projektu była profilaktyka zdrowego trybu życia, edukacja na temat zdrowego odżywiania, stworzenie prawidłowych schematów żywieniowych oraz umożliwienie osobom chętnym korzystanie z minisiłowni. Następnym celem była integracja na wspólnych zajęciach osób ze społecznością lokalną. Mieszkańcy nie mieli dostępu do siłowni, stąd pomysł na jej zrealizowanie. Kolejnym celem była walka z otyłością oraz profilaktyka zdrowotna, a także integracja społeczna.

W dniach 01.07.-30.11.2015 roku realizowany był projekt „Zdrowo i aktywnie zajęcia w świetlicy wiejskiej”.

Zadanie objęło następujące aktywności:

– przystosowano pomieszczenie do zajęć na siłownię. Zakupiono podstawowy sprzęt do siłowni atlas, ławeczki, bieżnię.

– zorganizowano cykl trzech warsztatów dietetycznych na temat:

1. Ogólne zasady zdrowego odżywiania (fakty i mity żywieniowe, superfood).

2. Czytanie etykiet zajęcia praktyczne.

3. Zalecenia żywieniowe w wybranych jednostkach chorobowych, suplementy diety, diety niekonwencjonalne.

Zajęcia edukacyjno-sportowe przygotowane były przez trenera personalnego (wolontariat; w ramach zajęć na siłowni można było skorzystać z porady trenera oraz ustalić zestaw ćwiczeń). Zajęcia na siłowni odbywały się w weekendy (w soboty w godzinach 16.00-18.00 i w niedziele w godzinach 10.00-12.00).

Projekt pokazał możliwości działania w społeczności, stworzył alternatywne możliwości spędzania wolnego czasu i rekreacji. Stworzył możliwości uczenia się i rozwoju osobistego poszczególnych osób w społeczności.

Osiągnięte efekty:

1.Zrealizowano cykl warsztatów dietetycznych, promowano zdrowy i higieniczny tryb życia, przeprowadzono szkolenie na temat planowania prawidłowych jadłospisów.

2. Umożliwiono aktywność fizyczną bez względu na porę roku, ćwiczenia fizyczne były dostosowane do każdej grupy wiekowej.

3.Integracja społeczności lokalnej.

Społeczeństwo zyskało miejsce do zajęć sportowych, które nadal będzie funkcjonowało, rozwijało się oraz integrowało mieszkańców.

Wykonano przykładowe jadłospisy dla wszystkich i badano skład ciała.

WSPÓLNA INTEGRACJA RÓWNE WZBOGACA”

Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Równem

Celem projektu było podtrzymywanie tradycji i dziedzictwa kulturowego oraz zachęcenie członków Koła Gospodyń Wiejskich, Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, gospodyń domowych, seniorek oraz społeczności lokalnej do spędzania wolnego czasu w sposób aktywny i ciekawy w okresie jesienno-zimowym. Zadaniem projektu była integracja społeczności wiejskiej poprzez udział w warsztatach tanecznych, kulinarnych i rękodzielniczych. W czasie realizacji projektu gospodynie domowe miały okazję przekazać sekrety, tradycje, zwyczaje i obrzędy, dzieciom i młodzieży w Równem oraz osobom zainteresowanym. Celem spotkań było zdobywanie i rozwijanie umiejętności kulinarnych i rękodzielniczych, wymiana doświadczeń i dzielenia się pasją twórczą.

W ramach projektu przeprowadzono warsztaty taneczne, które opierały się na spotkaniach prowadzonych przez instruktora – dzieci nauczyły się tańca pt: „Sweet uliczny” i zaprezentowały go na festynie rodzinnym z okazji „Dnia Ziemniaka 2015” na placu przed budynkiem OSP w Równem. Odbyły się również warsztaty kulinarne, na których uczestniczki podzieliły się wiedzą, w jaki sposób przyrządzić smaczne pierogi, a także warsztaty rękodzielnicze, polegające na wykonywaniu ozdób bożonarodzeniowych. W ramach projektu zakupiono materiał, uszyto stroje i zapaski kuchenne. Zakończeniem projektu była uroczystość podsumowująca projekt połączona ze spotkaniem wigilijnym w Równem, które miało miejsce 20.12.2015 roku.

URZĄDZAMY NASZĄ WIEJSKĄ DZIAŁKĘ”

Realizator: Stowarzyszenie Potok Serc

Celem projektu było zagospodarowanie wiejskiego placu w Jarzębiej Łące, integracja lokalnej społeczności, stworzenie bezpiecznego miejsca spotkań dla wszystkich mieszkańców.

W ramach projektu zaplanowano Zebranie Wiejskie z udziałem Burmistrza Tłuszcza. Była to doskonała okazja do poinformowania zebranych o otrzymanej dotacji. Ustalono harmonogram działań i wyznaczono kierowników poszczególnych działań, które rozpoczęto od porządkowania terenu, usuwania chaszczy, równania i wyznaczania alejek. Na tablicach powieszono ogłoszenia zapraszające mieszkańców na rozpoczęcie prac (22 sierpnia). Zakupiono deski oraz wszystkie niezbędne akcesoria do montażu ośmiu ławeczek. Po montażu, pomalowaniu ławek, postawiono je przy wyznaczonych alejkach. Na zakończenie projektu zorganizowano ognisko integracyjne, na które zostali zaproszeni wszyscy mieszkańcy oraz goście.

Poprzez realizację projektu zintegrowano lokalną społeczność, stworzono wygodne miejsce do spędzania wolnego czasu szczególnie dla matek z dziećmi, młodzieży, a także przejezdnych rowerzystów, którzy odpoczywają, korzystając z wyznaczonych miejsc. Przekonano się, że moża liczyć na pomoc mieszkańców, że wszystkie plany dzięki ich zaangażowaniu mogą być zrealizowane.

KSIĄŻKI POMAGAJĄ, CZYLI BAJKOTERAPIA W ZIELONCE”

Realizator: Grupa nieformalna – „Animuję bo lubię!” Sympatycy działań animacyjnych MBP w Zielonce

Głównym celem projektu było zorganizowanie szeregu spotkań zorganizowanych przede wszystkim dla dzieci, a tym samym łączenie pokoleń, wymiana doświadczeń, spędzanie wartościowo i kreatywnie czasu wolnego od nauki. Jednym z celów był nacisk na terapeutyczną rolę książki w rozwoju dzieci oraz rozmowy o emocjach z wykorzystaniem pacynek. Projekt ukierunkowany był na umacnianie wiary w siebie, docenienie więzi rodzinnych, szukania pomocy wśród właściwych osób.

W ramach projektu odbyły się działania o charakterze warsztatowym, związane z: bajkoterapią, zajęciami z pacynkami, szyciem, enkaustyką (malowanie woskiem) itp. Spotkania odbywały się w siedzibach zielonkowskich bibliotek (położonych w odrębnych punktach miasta), w przedszkolach (publicznych jak i prywatnych), w Klubie Osób Niepełnosprawnych „Muminki” czy sali Klubu Seniora „Babie Lato”, co dało możliwość uczestniczenia w spotkaniach szerokiemu gronu odbiorców projektu.

W ramach projektu zrealizowano:

– 4 spotkania „Biblioteka na kocyku” (w mieście, w plenerze);

– 2 spotkania „Przytulna książka” w ramach „Nocy w Bibliotece” (w MBP);

– „Choinka w Bibliotece” (w sali Klubu Seniora);

– 5 warsztatów „Wakacyjna enkaustyka” (w Ośrodku Kultury i Sportu, w MBP);

– 5 warsztatów „Jesienna enkaustyka” (w MBP);

– 6 spotkań „Książki pomagają” (w przedszkolach, w klubie osób niepełnosprawnych, w MBP);

– ogólnomiejski konkurs „Skąd ten cytat?” (podczas festynu na Dni Miasta);

Zajęcia realizowane w ramach projektu cieszyły się popularnością przede wszystkim wśród najmłodszych mieszkańców Zielonki oraz ich rodziców i opiekunów. Znacznie wzbogacił ofertę zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, wpłynął na wzrost poczucia dumy z miejsca zamieszkania, przyczynił się do promocji biblioteki jako miejsca spotkań społeczności lokalnej oraz umocnił pozycję biblioteki jako instytucji kultury kreatywnie działającej dla dobra mieszkańców Zielonki.

Realizacja projektu przyczyniła się do integracji społeczności lokalnej, do dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, do rozwijania zdolności twórczych (enkaustyka, bajkoterapia). W związku ze wspólnym spędzaniem czasu, umocniły się więzi koleżeńskie i sąsiedzkie. Zajęcia przyczyniły się także do wzmocnienia dziecięcego poczucia pewności siebie i zadowolenia z własnej twórczości.

Projekt zapoczątkował spotkania oparte na terapeutycznej roli książki, co biblioteka w Zielonce, wyposażona w pacynki i niezbędne książki, pragnie kontynuować w kolejnych latach, by jak dotąd, pod pretekstem wspólnego spędzania czasu, uczyć poprzez zabawę i rozpowszechniać dobre praktyki oraz promować bibliotekę jako ciekawe miejsce.

PLANSZOWISKO – GRY PLANSZOWE UCZĄ NAS, BAWIĄ I ZBLIZAJĄ DO SIEBIE”

Realizator: Inicjatywa DL – Dla gier planszowych

Celem projektu było zaproszenie uczniów szkoły podstawowej w Zagościńcu wraz z rodzinami oraz chętnych spoza środowiska szkolnego, do spędzenia wspólnego czasu w miłej atmosferze. Budowanie umiejętności społecznych oraz pogłębienie więzi społecznych pomiędzy dziećmi, młodzieżą oraz ich opiekunami i rodzinami. Miała to być alternatywa dla komputerów, tabletów i telewizji oraz prezentacja nowych, ciekawych rodzinnych gier planszowych.

W ramach projektu dokonano wyboru i zakupiono zestaw gier edukacyjnych, strategicznych oraz komplet gier do zorganizowania turnieju w kółko i krzyżyk. W wyborze kierowano się chęcią zapoznania uczniów z grami nowymi, ale również z takimi, które mogą być już znane, ale przygotowane w oryginalnej i atrakcyjnej formie.

Do współpracy zaproszono grupę pracowników i rodziców uczniów ze szkoły podstawowej w Zagościńcu. Razem z wolontariuszami przygotowano dwa spotkania, w czasie których uczestnicy mieli okazję poznać nowe gry oraz zagrać w te już wcześniej znane. Zainteresowanie było bardzo duże w obydwu spotkaniach brało udział ponad 80 uczestników. Byli to uczniowie i rodzice ze szkoły podstawowej w Zagościńcu oraz drużyna zuchowa ze szkoły podstawowej w Jasienicy.

Do turnieju zgłosiło się 21 uczniów turniej został przeprowadzony zgodnie z ustalonym regulaminem. Po przeprowadzonych rozgrywkach wyłoniono zwycięzców.

Uczniowie chętnie brali udział w spotkaniach, atrakcyjnie spędzali czas na grze z rówieśnikami, nauczycielami i rodzicami. Rodzice zasięgali porad, jakie gry się podobają i w jakie najchętniej grają dzieci, aby takie gry zakupić np. w ramach prezentów świątecznych. Spotkania przyczyniły się również do bliższego poznania z dużą grupą rodziców, którzy na te spotkania przychodzili. Zarówno uczniowie, jak i rodzice pytali, czy takie spotkania będą się odbywać także po zakończeniu projektu. Zaprezentowana forma spędzania wolnego czasu spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Przez projekt została zaprezentowana jak najszersza gama gier dla osób w różnym wieku. Współpraca wolontariuszy, rodziców i nauczycieli pozwoliła na poznanie się lepiej, odkryć potencjał drzemiący w grupie, który jeszcze wielokrotnie będzie wykorzystywany, podobnie jak zgromadzone gry.

NIEDOKOŃCZONA HISTORIA”

Realizator: Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Działam

Celem głównym projektu była popularyzacja kultury i historii Sadownego oraz wybitnych postaci związanych z tą miejscowością. Równie ważnym, osiągniętym celem, było wzmocnienie tożsamości społeczności lokalnej, przez przybliżenie i opublikowanie nieznanych faktów z historii i kultury regionu oraz postaci związanych z Sadownem. Kolejnym celem była aktywizacja młodzieży z terenu gminy Sadowne, wokół zadań wynikających z projektu.

Przeprowadzone zostały warsztaty artystyczne dla młodzieży, podczas których przygotowano program artystyczny, składający się z piosenek, wierszy i tańców regionalnych. Młodzież wzięła udział również w przygotowaniu okolicznościowej wystawy (kolejnego etapu projektu), popularyzującej wybitne osoby związane z Sadownem i okolicami – bohaterów referatów z publikacji. Dzięki temu, miała okazję przyjrzeć się szczegółowo poruszanym w publikacji faktom historycznym, wydarzeniom z historii regionu i ludziom, którzy budowali przez wieki swoją „małą ojczyznę”.

Kulminacyjnym wydarzeniem w projekcie było wydanie publikacji z materiałami z Jubileuszowej Sesji Popularnonaukowej zorganizowanej z okazji pięćsetlecia Sadownego. Publikacji towarzyszyła impreza promocyjna. Młodzież z ZSP w Sadownem wystąpiła z programem artystycznym przed mieszkańcami, zaprezentowana została również wystawa o bohaterach publikacji.

Niewątpliwie nastąpiła popularyzacja regionu gminy Sadowne przez udostępnienie publikacji i wystawy oraz w trakcie kampanii promującej projekt. Proces popularyzacji tych wiadomości jest jeszcze nie zamknięty, ponieważ udostępnione książki będą jeszcze przez długie lata służyły czytelnikom w bibliotekach. Nastąpiła również aktywizacja młodzieży wokół przygotowania wystawy oraz programu artystycznego. Młodzi ludzie zainteresowali się przeszłością swojego miejsca. W znacznym stopniu nastąpiło również wzmocnienie tożsamości i dumy mieszkańców ze swojej miejscowości, przez odkrycie nieznanych dotąd kart historii miejscowości.

Publikacja pozwoliła na utrwalenie tych informacji, by można było po nie sięgać jeszcze wiele razy. Wielu mieszkańców zaciekawiło się historią Sadownego, postaciami z lokalnej historii (nieraz zapomnianymi). Publikacja ukazała jak wiele jest jeszcze do zrobienia przed historykami i badaczami kultury lokalnej, miejmy nadzieję, że będzie początkiem nowych wydarzeń i badań.

Realizując cele projektu, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe wzmocniło swój wizerunek wśród mieszkańców, zyskało nowych sympatyków.

„PAMIĘĆ O MIESZKAŃCACH ZIELONKI – DZIAŁALNOŚĆ RADIOSTACJI KG AK”

Realizator: Grupa nieformalna – Pasjonaci historii Zielonki

Głównym celem zrealizowanego projektu było przywrócenie pamięci o zasłużonych mieszkańcach Zielonki, członkach miejscowej Armii Krajowej. A przede wszystkim upowszechnienie informacji o Leonie Szymańskim, ps. „Kula” – dowódcy sekcji specjalnej ochrony radiostacji KG AK nadającej w Zielonce i okolicach.

W ramach projektu opracowano minikomiks historyczny dotyczący pracy radiostacji AK na terenie Zielonki.

Przeprowadzono lekcję historii dotyczącą pracy radiostacji w Zielonce i dowódcy sekcji specjalnej ochrony radiostacji KG AK Leona Szymańskiego, ps. „Kula”. Przeprowadzono także wycieczkę historyczną po Zielonce, śladem działalności radiostacji AK. Opracowano na podstawie zebranych dokumentów archiwalnych biogram kpr. pchor. Leona Szymańskiego i z prywatnych zbiorów rodzinnych pozyskano jego zdjęcia.

Głównym, osiągniętym rezultatem projektu, było opracowanie oraz druk minikomiksu historycznego w większym nakładzie niż planowano. Przewidywano wydrukowanie 100 szt. tej publikacji. Dzięki pozyskaniu znacznie większych środków zewnętrznych z UM Zielonka na druk, zwiększono nakład do 1000 szt. Komiks będzie również wykorzystywany w przyszłości do celów edukacyjnych w Muzeum Zielonki (w organizacji), podczas Festiwalu Komiksu Historycznego w IPN, oraz w czasie Dni Zielonki.

FILMOWY ZAWISZYN”

Realizator: Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Zawiszynie

Głównym celem projektu były integracja wszystkich mieszkańców Zawiszyna oraz mieszkańców ościennych wsi, w każdej grupie wiekowej i popularyzacja kinematografii i teatru, budowa dobra wspólnego społeczności lokalnej przez organizację spotkań z filmem, a także wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie ich czasu wolnego.

W ramach projektu zorganizowane zostały wieczorki filmowe we wrześniu, październiku i listopadzie w cyklu I grupa (kategoria wiekowa od 4 do 17 lat ) trzy spotkania po jednym spotkaniu w ciągu miesiąca, II grupa (kategoria wiekowej dla dorosłych damska) trzy spotkania po jednym spotkaniu w ciągu miesiąca, III grupa (kategoria wiekowej dla dorosłych męska). Łącznie zostało zorganizowane dziewięć spotkań w celu integracji przy filmie.

Zostały również zorganizowane trzy spotkania z panem Arturem Lisem (dyrektorem Domu Kultury w Łochowie) w celu poznania podstawy realizacji filmów oraz procesu ich powstawania.

Po zakończeniu projektu, można zauważyć, że w mieszkańcach zwiększyła się chęć podejmowania inicjatyw zmierzających do integracji lokalnej społeczności oraz imprez, gdzie mogliby się spotkać i spędzić miło czas. Zauważono duże zaangażowanie osób realizujących projekt oraz uczestników. Nastąpiła integracja dzieci i młodzieży oraz kobiet, gdyż w projekcie brali udział mieszkańcy z miejscowości Zawiszyn, Starowola, Myszadła, Podmyszadła, Oble i Wójty. Zagospodarowano im wolny czasu interesująco i bezpiecznie.

Realizując niniejszy projekt społeczność Zawiszyna, oprócz dodatkowej wiedzy, korzyści poprzez integrację i miłego spędzania czasu, również nabyła korzyści materialne poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej – zakup sprzętu multimedialnego, który w chwili obecnej wykorzystywany jest do innych przedsięwzięć, co powoduję większą atrakcyjność miejscowości. Mieszkańcy mają łatwiejszy dostęp do różnorakich szkoleń itp.

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy Zawiszyna, Starowoli, Myszadł, Podmyszadł,Obli, łącznie około 250 osób.

ANIMACJA I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W RAMACH UKS OSTRÓWEK”

Realizator: UKS Ostrówek

Głównym celem projektu była popularyzacja zajęć ruchowo-rekreacyjnych, w tym zajęcia piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z gminy Klembów. Stworzenie możliwości bezpiecznego, aktywnego spędzania wolnego czasu, dbania o sprawność fizyczną oraz zdrowie. Rywalizowania ze sobą w duchu fair play. Sprawić, aby zajęcia sportowe były alternatywą dla powszechnego wśród dzieci siedzenia całymi dniami przed komputerem lub telewizorem, co też powoduje załamanie relacji rówieśniczych, nadwagę, często też dzieci czują się opuszczone i niepotrzebne. Kolejnym celem, o jaki chodziło w projekcie, było zaszczepienie wśród lokalnej społeczności chęci do wspólnego działania. Działania dla dobra wszystkich mieszkańców.

W ramach projektu przeprowadzono treningi dla trzech kategorii wiekowych: 2001-2003, 2004-2006 oraz 2007-2008. Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu w okresie letnim i jesiennym, i dwa razy w tygodniu w okresie zimowym. Klub zrealizował w ramach projektu ok. 400 godz. treningowych i innych zajęć. W ramach rozgrywek ligowych organizowanych przez MZPN zawodnicy UKS-u wybiegali na boiska 36 razy, strzelając ponad 78 bramek. W ramach swoich działań Klub zorganizował 2 turnieje, w tym jeden w ramach tego projektu.

Realizowany projekt spopularyzował zajęcia ruchowo-rekreacyjne, w tym zajęcia piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży z gminy Klembów poprzez szkolenie z zakresu piłki nożnej. Dzieci miały możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu, dbania o sprawność fizyczną i zdrowie, rywalizowania ze sobą w duchu fair play. Dzieci, biorące udział w zajęciach, nauczyły się współpracować ze sobą. Zaangażowanie w projekt w zdecydowany sposób pomogło zapobiegać wszelkim patologiom społecznym, takim jak agresji, uzależnienia od mediów, a w szczególności od gier i internetu. W dużym stopniu prowadzone zajęcia w ramach projektu wpoiły podopiecznym nawyk dbania o sprawność fizyczną i o własne zdrowie. Projekt włączył w działanie nie tylko dzieci i młodzież, lecz także miejscowe amatorskie drużyny piłkarskie, uczniów szkół podstawowych, członków stowarzyszenia oraz rodziców i mieszkańców gminy Klembów. Nastąpiła integracja wszystkich środowisk sportowych z terenu gminy, a także rodzin biorących udział w zajęciach UKS-u. Integracja taka miała miejsce zarówno podczas treningów, jak również podczas turnieju połączonego z piknikiem. Klub zaszczepił wśród lokalnej społeczności chęć wspólnego działania. Rodzice chętnie pomagali w organizacji zajęć, a dzieci i młodzież chętnie uczestniczyły w zajęciach. Z pewnością projekt przyczynił się także do budowania społeczeństwa obywatelskiego i aktywnego, potrafiącego działać wspólnie dla dobra wszystkich mieszkańców.

URLAŃSKA WERANDA”

Realizator: Stowarzyszenie Miłośników Urli

Celem projektu była ochrona istniejącego dziedzictwa kulturowego poprzez zachowanie i odtworzenie stylu architektury drewnianej, wypracowanego przez dawnych mieszkańców Urli. Odtworzenie jednego z jej specyficznych elementów tj. werandy dekorowanej. Wspólne myślenie o miejscowośći o jej historii, tradycji, wartościach jakimi kierowali się kiedyś mieszkańcy. Wzmocnienie słabnących więzi społecznych, zaangażowanie w udział w warsztatach sąsiadów.

AKTYWNY SENIOR – AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ”

Realizator: Grupa nieformalna – Uniwersytet Trzeciego Wieku

Działania zaplanowane w projekcie miały na celu zaproponowanie alternatywnego spędzania czasu wolnego dla osób po pięćdziesiątym roku życia. Dzięki spotkaniom osoby starsze mogły zdobywać nową wiedzą, pogłębiać swoje wiadomości oraz pobudzać własną aktywność intelektualną, społeczną, psychiczną i fizyczną. To niezwykle istotne z punktu widzenia budowania platformy porozumienia międzypokoleniowego. W ramach zadania planowane było również wydanie Biuletynu, w którym mieszkańcy, w tym również studenci UTW mogli zamieścić napisane przez siebie teksty.

Przeprowadzono 6 otwartych wykładów dla mieszkańców gminy oraz został zorganizowany marsz Nordic Walking. Tematyka wykładów uwzględniała różnorodną tematykę, odpowiadającą potrzebom środowiska lokalnego. Marsz Nordic Walking był doskonałym sposobem na promowanie zdrowego stylu życia i upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej. W marszu wzięli udział mieszkańcy gminy w różnym wieku, od najmłodszych do tych nieco starszych. Wydano Biuletyn, w którym mieszkańcy oraz studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogli zamieścić napisane przez siebie teksty.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tłuszczu od lat stara się swoimi działaniami przełamywać stereotyp osoby starszej jako nieaktywnej i siedzącej w domu. Dzięki wciąż powiększającej się liczbie słuchaczy pojawia się w społeczności chęć rozwiązywania problemów własnymi siłami. Pojawia się pomoc sąsiedzka. Takie działania pozwalają rozwijać pasje osób starszych, odwracają ich uwagę od przeciwności losu, z którymi często się borykają.

Odbiorcami projektu byli głównie studenci UTW po pięćdziesiątym roku życia oraz mieszkańcy gminy Tłuszcz, łącznie około 50 osób.

WEJDŹ DO TEATRU 4”

Realizator: Grupa nieformalna – Zespół Teatralny ZYGZAK

Głównym, mierzalnym rezultatem projektu, było stworzenie sztuki teatralnej przy współpracy mieszkańców, a także wzbogacenie oferty kulturalnej gminy Tłuszcz i okolic. Rozpropagowanie teatru jako twórczej i terapeutycznej formy spędzania wolnego czasu. Promocja miejscowych talentów na niwie powiatowej, skupieniu osób zainteresowanych tworzeniem teatru, tak aby zagościł on u nas na stałe. Przybliżenie mieszkańcom całego powiatu oraz okolic co dzieje się w miejscu zamieszkania poprzez stworzenie strony internetowej, na której zamieszczano notki o bieżących wydarzeniach. Dodatkowym elementem projektu była integracja międzypokoleniowa, bowiem brały w nim udział zarówno osoby uczące się, pracujące, jak i seniorzy.

Przygotowania do realizacji tego przedsięwzięcia rozpoczęto od rekrutacji uczestników, a także zaangażowania wolontariuszy. W tym celu umieszczono ogłoszenia w prasie, Internecie, a także zachęcano bezpośrednio potencjalnych beneficjentów. Zatrudniono także kadrę zajmującą się projektem.

Uczestnicy bezpośrednio uczestniczyli w przygotowaniach do przedstawienia. Z pomocą wolontariuszy dobierali oprawę muzyczną, stroje oraz scenografię. W ten sposób zainicjowano współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Była też to dla nich ciekawa i twórcza forma spędzenia wolnego czasu. Uczestnicy nauczyli się dyscypliny, która w teatrze jest dosyć pożądaną cechą, a także samodzielności i organizacji czasu.

W projekcie wzięły też udział osoby zainteresowane śpiewem. Zorganizowano dla nich zajęcia muzyczne, podczas których, pod okiem trenera i aranżerki muzycznej, ćwiczono głos. Podczas tych spotkań poznano ich możliwości i oczekiwania. Wyrazili oni chęć stworzenia musicalu, wstępnie wybrali repertuar i scenariusz. Prawdopodobnie praca ta zaowocuje przedstawieniem, stworzonym już po zakończeniu projektu, może w ramach kolejnych dofinansowań, o które grupa tetralna będzie się starać. Zorganizowano miesięczne zajęcia teatralne. Podczas warsztatów uczestnicy ćwiczyli dykcję, wykonywali ćwiczenia na koncentrację i emisję głosu. Wzięli też udział w podstawowym treningu aktorskim. Premiera sztuki miała miejsce w Tłuszczu w połowie grudnia. Ponadto trzykrotnie wystawiono też spektakl Oświadczyny w innych gminach powiatu wołomińskiego – Jadów, Klembów i Wołomin. Powstał również blog, gdzie publikowano informacje o wydarzeniach teatralnych w powiecie wołomińskim.

Projekt z pewnością zaowocował trwałymi rezultatami. Część beneficjentów stała się członkami lub sympatykami Zespołu Teatralnego ZYGZAK z Tłuszcza. To przyczyni się do rozwoju działalności teatralnej mieszkańców. Z pewnością jest to szansa na to, aby w Tłuszczu, gminie dosyć ubogiej, jeśli chodzi o możliwość udziału w przedstawieniach teatralnych, na stałe zagościła ta forma kultury. Działania projektowe wpłynęły również na wzrost jakości życia lokalnej społeczności poprzez ułatwienie dostępu do kultury. Coraz więcej osób włącza się w działalność organizacji, pozwala im to na rozwój swojej pasji czy też nabycia nowych umiejętności. Obserwujemy, że społeczność coraz chętniej współpracuje na rzecz dobra wspólnego, dzięki realizacji projektu jest możliwość podjęcia nowych działań, nie tylko typowo teatralnych, lecz także musicalowych. Projekt rozbudził chęć uczestnictwa w tej sferze kulturalnej zwłaszcza wśród młodych ludzi, co z pewnością zaowocuje kolejnymi działaniami.

Odbiorcami projektu byli: zespół przygotowujący spektakl, osoby w nim występujące, uczestnicy warsztatów oraz widzowie spektakli teatralnych, mieszkańcy gminy Tłuszcz i okolic. Około 300 osób.


Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: