"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


„Integracja jest ważna” | LGD „Równiny Wołomińskiej”

„Integracja jest ważna”


Realizator: Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Pomocna Dłoń”

Cel projektu, to pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom poprzez wspólne spotkania z innymi mieszkańcami. Opiekunowie osób niepełnosprawnych nabyli wiedzę z zakresu zasad prawidłowego udzielania pierwszej pomocy medycznej, podnieśli swoje kwalifikacje niezbędne przy sprawowanej opiece.
Wspólnie oczyścili, pomalowali stoły i ławki w wydzielonym miejscu na odpoczynek i plac zabaw na terenie Rezerwatu Przyrody Dębina. Razem przygotowali poczęstunek przy ognisku. Efekt odnowionego miejsca jest widoczny dla wielu ludzi odwiedzających Rezerwat Dębina. Wykonaniem prac zajmowali się przede wszystkim członkowie Stowarzyszenia Pomocna Dłoń oraz ich bliscy. Odbył się kurs pierwszej pomocy medycznej dla opiekunów osób niepełnosprawnych, podczas którego 23 uczestników nabyło umiejętności niezbędne do ochrony życia swoich podopiecznych w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia.


Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: