"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


„Kampania na zdrowie” – bezpłatne badania i konsultacje medyczne | LGD „Równiny Wołomińskiej”

„Kampania na zdrowie” – bezpłatne badania i konsultacje medyczne


Realizator: Nadburzańskie Forum Samorządowe – „NFS”
Celem było ułatwienie mieszkańcom Wyszkowa i okolic dostępu do badań profilaktycznych oraz konsultacji z lekarzami specjalistami, w tym promowanie zdrowego i świadomego stylu życia. Udział w projekcie pozwolił uczestnikom uzupełnić swoją wiedzę z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia.
Zostały zorganizowane trzy kampanie, odbywające się raz w miesiącu w centrum miasta, w miejscu publicznym i znanym, dostępnym dla ogółu społeczeństwa a mianowicie w Wyszkowskim Ośrodku Kultury „Hutnik”.

Liczba osób objętych wsparciem – 181
Liczba wykonanych badań i konsultacji – 288
Liczba specjalistów biorących udział w projekcie – 7
Liczba pielęgniarek biorących udział w projekcie – 6
Liczba zrealizowanych godzin konsultacji i badań – 15


Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: