"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


blink Tag.

Informujemy, że od 15 czerwca 2018 r. strona internetowa będzie aktualizowana pod adresem:

AKTUALNA STRONA

Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Nabory wniosków w LGD „RW” | LGD „Równiny Wołomińskiej”

Nabory wniosków w LGD „RW”


Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem LGD „Równiny Wołomińskiej” wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

  • Małe projekty (limit dostępnych środków: 489 214,68 zł)
  • Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków: 622 656,00zł)
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków: 415 786,99zł)

I. Termin składania wniosków na ww. działania: od dnia 29 lipca 2014r. do dnia 12 sierpnia 2014r. do godz. 17:00

II. Miejsce składania wniosków: wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania “Równiny Wołomińskiej” w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 4, 05-240 Tłuszcz (III piętro, Sekretariat). Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby biura Stowarzyszenia. Wnioski nadsyłane droga pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Do wniosku dołączona powinna być płyta z wersją elektroniczną wniosku (w wersji PDF).

III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działań wraz z instrukcją wypełniania znajdują się na stronie internetowej www.lgdrw.pl oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl.

IV. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działań znajdują się na stronie www.lgdrw.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD.

V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD. Projekt musi realizować przynajmniej jedno przedsięwzięcie z Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”

VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny we wniosku o przyznanie pomocy.

Stowarzyszenie zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje w siedzibie LGD.

 

Dokumenty dotyczące działań można pobierać z naszej strony internetowej z działu „Do pobrania” lub bezpośrednio ze strony ARiMR.


Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: