"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


WAŻNE – Komunikat w sprawie naborów | LGD „Równiny Wołomińskiej”

WAŻNE – Komunikat w sprawie naborów


Przypominamy, że w dniach 24 kwietnia 2014 r. do dnia 8 maja 2014 trwają w LGD „RW” nabory z działań:

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, limit dostępnych środków: 150 000,00 zł
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, limit dostępnych środków: 597 131,20 zł
  • Odnowa i rozwój wsi, limit dostępnych środków: 1 514 689,00 zł
  • Małe projekty, limit dostępnych środków: 228 762,03 zł

Dziękujemy wszystkim osobom, które uczestniczyły w szkoleniach w Rząśniku, Długosiodle, Wołominie i Wyszkowie.

Przypominamy, że wszystkie nabory są naborami tematycznymi. Muszą wpisywać się w co najmniej 2 przedsięwzięcia LSR, w tym obowiązkowo jednym z przedsięwzięć musi być 10. „Kobiety wiejskie aktywne gospodarczo”. Poniżej wskaźniki przedsięwzięcia:
◦ Ilość nowych miejsc pracy
◦ Liczba wydawnictw i opracowań

Wskaźniki pozostałych działań znajdują się w naszej Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w prezentacji szkoleniowej dot. Małych Projektów.

Składając wnioski prosimy, żeby pamiętać, że wg. obecnych przepisów wszystkie projekty musza być zakończone do końca 2014 r. Oznacza to, że najpóźniejszym terminem złożenia wniosku o płatność ostateczną jest 31 grudzień 2014r. Należy rozważyć, czy dadzą Państwo radę zrealizować go w wymaganym terminie po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim/ARiMR lub zaczynać realizację na własną odpowiedzialność (po złożeniu wniosku do LGD).  Jednocześnie informujemy, że istnieje projekt rozporządzenia wydłużający termin, natomiast nie ma pewności, czy zostanie przyjęty.

W działaniach Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw pracownik LGD nie może poświadczać dokumentów za zgodność z oryginałem. Musi to zrobić podmiot wydający, notariusz albo pracownik ARiMR.

W działaniu Małe Projekty zmieniły się formularze przyznania pomocy oraz instrukcja. Umieszczone zostały w dziale „Do pobrania” Formularz również nosi numer 7z, posiada poprawione błędy oraz został dostosowany do zmian w zasadach przyznawania pomocy de minimis. Prosimy o składanie wniosków na aktualnych formularzach (umieszczonych w dniu dzisiejszym na naszej stronie internetowej).  Dodano również niezbędne załączniki:


Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: