"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


„Łączą nas pieśni i obyczaje” | LGD „Równiny Wołomińskiej”

„Łączą nas pieśni i obyczaje”


Realizator: Stowarzyszenie Miłośników Urli

Celem projektu było poszerzenie repertuaru muzyczno – wokalnego Eko- Kabaretu Urle o nowe pieśni patriotyczne z okresu zrywów niepodległościowych i Legionów. Zespół uczestniczył w warsztatach muzyczno – wokalnych, które poprowadził p. J. Raczyński – zawodowy artysta – muzyk.
Warsztaty obejmowały 20 godz. i odbywały się w świetlicy biblioteki w Urlach. Prowadzący dawał zespołowi cenne wskazówki i ćwiczył interpretację muzyczną utworów, ekspresję, dykcję, ruch sceniczny. Czuwał nad poziomem artystycznym występu. Członkowie zespołu opanowali na pamięć teksty pieśni, a muzycy wykonanie instrumentalne. Projekt „Łączą nas pieśni i obyczaje” spełnił cele w całości a nawet został rozszerzony o wykonanie kokard narodowych.


Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: