"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Nabory wniosków | LGD „Równiny Wołomińskiej”

Nabory wniosków


Szanowni Państwo,

LGD „Równiny Wołomińskiej” w najbliższym czasie planuje ogłosić trzy nabory wniosków na następujące przedsięwzięcia:
A) Przedsięwzięcie 2.1.2 LSR LGD RW – TURYSTYKA, REKREACJA I KULTURA – projekty konkursowe. Zakres: § 2 ust 1 pkt 6) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; Planowana alokacja: 3.600.000,00 zł.
B) Przedsięwzięcie 2.2.1 LSR LGD RW – DZIEDZICTWO LOKALNE, ŻYWNOŚCIOWE I KULINARNE – projekty konkursowe. Zakres: § 2 ust 1 pkt 5) zachowanie dziedzictwa lokalnego. Planowana alokacja: 375.000,00 zł.
C) Przedsięwzięcie 1.1.1 LSR LGD RW – INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA NA RÓWNINIE WOŁOMIŃSKIEJ (GRUPY DEFAWORYZOWANE) – projekty konkursowe. Zakres: § 2 ust 1 pkt 2) lit. a: podejmowanie działalności gospodarczej, podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie określonym w lit. a (d). Planowana alokacja: 800.000,00 zł.

Planowane są spotkania informacyjne w gminach. Dla osób chcących składać wnioski na przedsięwzięcie nr 1.1.1 planowane są warsztaty w zakresie przygotowania wniosku i biznesplanu.
Wszystkich którzy będą chcieli składać wnioski w poszczególnych naborach prosimy o wcześniejszy kontakt z biurem LGD.
Osoby, które będą chciały uzyskać punkty (10 pkt.) w ramach kryterium 1 Kryteriów Wyboru Operacji, będą proszone o wcześniejsze skonsultowanie całego wniosku z biurem LGD, po pozytywnej konsultacji wniosku biuro LGD wyda zaświadczenie o udzielonym doradztwie, które będzie podstawą przyznania przez Radę LGD punktów.
Poniżej zamieszczamy zaktualizowane Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR w wersji obowiązującej od dnia 1.II.2018 r. Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z nimi.

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Rafał Rozpara
Prezes


Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: