"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


blink Tag.

Informujemy, że od 15 czerwca 2018 r. strona internetowa będzie aktualizowana pod adresem:

AKTUALNA STRONA

Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


O nas | LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGDO nas

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, o celu niezarobkowym, działającym jako Lokalna Grupa Działania (LGD). LGD „Równiny Wołomińskiej”

Celami Stowarzyszenia są:

 1. opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju,
 2. polepszenie jakości życia mieszkańców z obszarów wiejskich,
 3. aktywizacja i edukacja mieszkańców poprzez budowanie kapitału ludzkiego i społecznego,
 4. podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom obszarów wiejskich dostępu do szerokopasmowego Internetu,
 5. wspieranie działań zmierzających do stworzenia jednolitego systemu dostępu do informacji publicznej i obsługi mieszkańców,
 6. podejmowanie inicjatyw i wspieranie zintegrowanych działań służących ochronie środowiska naturalnego, w szczególności gospodarki odpadami,
 7. wspieranie rozwiązań zmierzających do powstania spójnej, publicznej komunikacji lokalnej,
 8. inicjowanie, tworzenie i wspieranie zintegrowanego systemu popularyzacji i rozwoju sportu,
 9. ochrona i promocja oraz waloryzacja i polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami krajobrazowymi, historycznymi, kulturowymi i turystycznymi,
 10. popularyzacja i wspieranie rozwoju produktów regionalnych,
 11. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań z zakresu rozwoju obszarów wiejskich,
 12. wspieranie i promowanie rolnictwa oraz inicjatyw służących jego rozwojowi,
 13. aktywizacja lokalnych społeczności poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw,
 14. sprzyjanie utrzymaniu i tworzeniu miejsc pracy w drodze wsparcia dywersyfikacji i restrukturyzacji gospodarczej i społecznej,
 15. wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw związanych z usuwaniem skutków bezrobocia,
 16. zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej min. poprzez aktywne działania promocyjne,
 17. upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności,
 18. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 19. podejmowanie działań zmierzających do poprawy poziomu edukacji oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na terenach wiejskich,
 20. podejmowanie działań zmierzających do wzmocnienia integracji społecznej osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 21. wspieranie rozwoju gospodarczego,
 22. podejmowanie działań zmierzających do poprawy życia i zwiększenia zatrudnienia osób związanych z sektorem rybackim,
 23. upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w obszarze działania Lokalnej Grupy Działania,
 24. przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych,
 25. wspieranie zatrudnienia i tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy na obszarach wiejskich, zachowanie istniejących miejsc pracy, ograniczenie sezonowych wahań zatrudnienia,
 26. rozwój usług i infrastruktury prowadzącej do włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa oraz odwrócenia tendencji spowolnienia gospodarczego i społecznego oraz wyludniania obszarów wiejskich,
 27. poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej,
 28. tworzenie grup i organizacji producentów w sektorach rolnictwa i leśnictwa,
 29. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi celami Lokalnej Grupy Działania,
 30. prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej.
Nazwa: Lokalna Grupa Działania – „Równiny Wołomińskiej”
Biuro: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska 4
KRS: 0000323145, data wpisu: 17-02-2009 r.
REGON: 141739730
NIP: 125-152-06-25
Konto bankowe: 47 9233 0001 2600 5311 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Łochowie, oddział w Jadowie

Statut LGD Równiny Wołomińskiej (z dnia 31.VIII.2015 r.)

Lokalna strategia rozwoju LGD „Równiny Wołomińskiej” na lata 2014 – 2020

Sprawozdanie finansowe – bilans
Sprawozdanie finansowe – rachunek zysków i strat

Prezentacja Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
(7,3 MiB, ilość pobrań: 1 759)
Wygłoszona 22.08.2014 r. w Wołominie na konferencji pt. "Wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich". Zawiera informację o programie LEADER, działaniach realizowanych przez LGD "RW" oraz naszym budżecie

 

 


Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: