"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Witamy na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”
Kolonie w Niedzicy 2016

Arrow
Arrow
PlayPause
Slider


Ukryj zdjęcia

Zobacz artykuł o koloniach
Zobacz artykuł o półkoloniach


4 lipca 2017

Informacja dla kolonistów 2017

Informujemy, że wszystkie osoby, które złożyły karty kwalifikacyjne na wyjazd do Niedzicy zakwalifikowały się na wyjazd. Spotkanie informacyjne odbędzie się w GOKu w Jadowie ul. Jana Pawła II 17 w dniu 08.07.2017 r. o godzinie 14:00. Na spotkaniu będzie można złożyć oryginały kart kwalifikacyjnych, kserokopie książeczki zdrowia ze szczepieniami, zaświadczenie potwierdzając ubezpieczenie w KRUS. Podczas spotkania będzie można opłacić wyjazd gotówką za pokwitowaniem.

Osoby, które chcą dokonać opłaty przelewem prosimy o wpłacanie na numer konta podanego poniżej dopisując w tytule Imię i Nazwisko dziecka, pesel oraz turnus I lub II:

Bank Spółdzielczy w Łochowie, oddział w Jadowie 47 9233 0001 2600 5311 2000 0010


28 czerwca 2017

Ankieta LSR

Zachęcamy do wypełnienia ankiety. Ankiety należy przesłać w wersji elektronicznej na adres mailowy biuro@lgdrw.pl lub dostarczyć ankietę w wersji papierowej do biura LGD „Równiny Wołomińskiej” w Tłuszczu

ANKIETA


26 czerwca 2017

Program Agrafka

Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we wsparciu Fundacji Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji.

Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie do dalszego rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów z małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji.

Stypendia AGRAFKI są przyznawane uczniom gimnazjów, liceów i studentom (w wyjątkowych przypadkach również uczniom szkół podstawowych) wybitnie utalentowanym w określonej dziedzinie: nauk ścisłych, humanistycznych, pochodzącym z niezamożnej rodziny, przede wszystkim mieszkających w małej miejscowości, mających ciekawy pomysł na własny rozwój.

Wysokość stypendium wynosi 300 zł miesięcznie na osobę (zależnie od decyzji Komisji Stypendialnej) przez 10 miesięcy. Stypendium może być przeznaczone między innymi na:

  • opłacanie czesnego w szkole lub na uczelni,
  • opłacanie kursów i zajęć pozalekcyjnych,
  • zakup podręczników i pomocy naukowych,
  • innych niezbędnych wydatków, służących rozwojowi stypendysty.

Aby kandydat mógł być nominowany do programu stypendialnego AGRAFKA, musi on  wypełnić KOMPUTEROWO (!) wniosek nominacyjny i przesłać go wraz z załącznikami do dnia 20 lipca 2017 (do tego dnia wnioski muszą znaleźć się w siedzibie LGD „RW”) na adres:

Lokalna Grupa Działania

„Równiny Wołomińskiej”

  1. Warszawska 4

05-240 Tłuszcz

Wymagane załączniki:

  • Zaświadczenie o dochodach rodziców/opiekunów z Urzędu Skarbowego
  • Kopie najważniejszych dyplomów, zdjęcia prac, informacje prasowe itp., dokumentujące dokonania kandydata do stypendium Agrafki.

Uwaga! Dokumenty zaświadczające o zerowym dochodzie przypadającym na jednego członka w gospodarstwie domowym, wymagają dodatkowego wyjaśnienia, z czego rodzina się utrzymuje.

Wyboru stypendystów Agrafki dokonuje w drodze głosowania Komisja Stypendialna w Warszawie, powoływana przez zarząd Akademii, według następujących kryteriów:

  • Udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach nauk ścisłych lub humanistycznych (średnia ocen),
  • Sytuacja socjalno – bytowa (niski, średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie – w jednym gospodarstwie domowym),
  • Pomysł na rozwój osobisty

Preferowane jest zamieszkanie kandydatów do stypendium na wsi lub w małej miejscowości. Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Decyzja Komisji podawana jest do wiadomości nominatora drogą mailową w ciągu trzech tygodni od posiedzenia Komisji Stypendialnej, na którym wyłoniono stypendystów Agrafki.

Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Regulamin_AGRAFKA

Wniosek_nominacyjny


26 czerwca 2017

UWAGA – Punkt doradztwa

Informujemy, że dyżur Pana Andrzeja Rubusa-Tołłoczki  został przełożony z dnia 27.06.2017 r. na dzień 29.06.2017 r. w godzinach 16:00 – 18:00


23 czerwca 2017

Kurs na wychowawcę kolonijnego

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” informuje o organizowanym kursie na wychowawcę kolonijnego. Kurs jest bezpłatny pod warunkiem uczestnictwa w koloniach LGD i organizowany w ramach projektu dofinansowanego przez Powiat Wołomiński „Wolontariat – to jest to”. Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się drogą e-mailową, telefonicznie lub osobiście w biurze LGD do wtorku (27.06.2017r.) do godz. 12:00.  Przewidziane rozpoczęcie kursu w czwartek (29.06.2017r.) o godz. 10:00.


22 czerwca 2017

„Wakacje z LGD RW 2017”

Karty Zgłoszeniowe prosimy składać wraz z zaświadczeniami z KRUS świadczącymi o posiadanym ubezpieczeniu.
Karta Zgłoszeniowa na Kolonie PDF
Program Kolonii Letnich 2017
Regulamin wewnętrzny kolonii
Regulamin wycieczki kolonii

13 czerwca 2017

Dyżury specjalistów w Punkcie Doradztwa

Dyżury z Doradztwa organizacyjnego dla NGO – Andrzej  Rybus – Tołłoczko
Dyżury dotyczące doradztwa organizacyjnego dla powstających i istniejących organizacji pozarządowych, doradztwo podnoszące skuteczność NGO, fundraising i promocja.

Lipiec                                                                         Sierpień                                             Wrzesień

04.07.2017 – 16:00 – 18:00                           BRAK DYŻURÓW                       07.09.2017 – 16:00 – 18:00
11.07.2017 – 16:00 – 18:00                                                                                   13.09.2017 – 16:00 – 18:00
18.07.2017 – 16:00 – 18:00                                                                                  19.09.2017 – 16:00 – 18:00
25.07.2017 – 16:00 – 18:00                                                                                   26.09.2017 – 16:00 – 18:00

Dyżury Prawników:
Wtorek – 18.00 – 20.00 – Marta Godlewska – prawnik
Czwartek – 18.00 – 20.00 – Małgorzata Szczawińska Prawdzic – prawnik oraz  dwie osoby doraźnie w wyjątkowo skomplikowanych i złożonych sprawach Gabriela Czarnecka i Karol Ciepielewski
Dyżury Księgowego:
Wtorek (każdy) w godz. 18.00 – 20.00 – Dariusz Osiecki Biuro EKO – FIN oraz wymiennie
                                                                        Danuta Cholewa – Dom Prawno – Finansowy sp. z o.o.


13 czerwca 2017

Zapraszamy na ciekawe spotkanie dotyczące organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży


12 czerwca 2017

Nabór nr 2 w zakresie refundacji – dla operacji rozwijających działalność gospodarczą – listy rankingowe

Nabór nr 2 dotyczący refundacji dla operacji rozwijających działalność gospodarczą cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony firm chcących rozwijać swoje działalności na obszarze działania LGD „Równiny Wołomińskiej” . W dniach 14.04.2017 – 28.04.2017 wpłynęło 30 wniosków. Kwota jaka była przeznaczona na dotacje to 1 440 000 zł. Dzięki tej kwocie uda się sfinansować 8 operacji które przeszły pozytywnie wstępną ocenę formalną oraz zostały najwyżej ocenione przez powołaną w tym celu Radę. W załączeniu zamieszczone zostały listy rankingowe wniosków pozytywnie i negatywnie ocenionych. Wnioski, które zostały pozytywnie ocenione zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego (etap 2). Urząd Marszałkowski na ocenę ww. wniosków ma 90 dni. Wszystkim wnioskodawcom za udział w naborze dziękujemy, a wnioskodawcom których wnioski przeszły do kolejnego etapu gratulujemy .

Lista wniosków wybranych do realizacji

Lista wniosków wybranych do realizacji – lista rezerwowa

Lista wniosków nie wybranych do realizacji


5 czerwca 2017

Lista złożonych wniosków – edycja DL X 2017

W dniu 31 maja 2017 r. zakończył się nabór Działaj Lokalnie 2017. W wyniku naboru do Ośrodka Działaj Lokalnie wpłynęło  27 wniosków.

Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i złożenie wniosków.

Lp.Tytuł projektuNazwa wnioskodawcyNazwa realizatoraDotacja (w zł)Typ wnioskowania
1Krok ku przeszłości 3Stowarzyszenie Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju-5 850organizacja pozarządowa
2Kultura jest cool.Stowarzyszenie Przyjaciół Strachówki-5 810organizacja pozarządowa
3QUESTOWY PRZEWODNIK PO GOŚCIŃCACH ZIELONKIOŚRODEK KULTURY I SPORTU W ZIELONCEGOŚCIŃCE ZIELONKI6 000grupa nieformalna
4Porządzie czyta-coś dla ciała , coś dla duchaFundacja Razem-5 680organizacja pozarządowa
5"Odpady zbieramy Równe czyste mamy"Ochotnicza Straż Pożarna w Równem-4 076.5organizacja pozarządowa
6spełnienie marzeń maluchów z Przedszkola przy SP w SzewnicyRada Rodziców Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Szewnicy wraz z grupą nieformalną6 000inicjatywa DL
7Rajd Doliną LiwcaUczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w UrlachUczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Urlach5 900grupa nieformalna
8BO BRONIĆ SIĘ - TO KOBIECA RZECZStowarzyszenie Szkoła Sztuk Walki i Samoobrony Kobra-6 000organizacja pozarządowa
9integracja mieszkancówOchotnicza Straż Pozarna-6 000organizacja pozarządowa
10Aktywni zostawiają ślad.Stowarzyszenie "Potok serc"-6 000organizacja pozarządowa
11Nie tylko filmowa Jasienica ujęcie drugieStowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Nadzieja" w TłuszczuRazem dla Jasienicy4 000grupa nieformalna
12Upowszechniamy historię BiałegobłotaStowarzyszenie INICJATYWA BIAŁEBŁOTA-5 400organizacja pozarządowa
13"Ruch to zdrowie"Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gminny Klub Sportowy "KORONA" Jadów-6 000organizacja pozarządowa
14Wejdź do teatru 9Stowarzyszenie Kastor - Inicjatywa dla RozwojuZespół Teatralny "Zygzak"5 860grupa nieformalna
15Centrum Aktywności Wołomin StarówkaMazowiecki Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA-5 000organizacja pozarządowa
16Czy znasz swój las? a ten w Pieńkach też?Gminny Ośrodek Kultury w KlembowieMieszkańcy sołectwa Sitki i Pieńki4 830grupa nieformalna
17Letnia Akademia PrzygodyGminny Ośrodek Kultury w KlembowieGrupa nieformalna WAKAT6 000grupa nieformalna
18X Mazowiecki Bieg Norwidowski i warsztaty "Norwidiana"Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Zabrodzie "Bractwo Zabrodzkie"nie dotyczy5 950organizacja pozarządowa
19Tworzenie "Klubu Seniora"Fundacja Dzieło Samarytańskie-6 000organizacja pozarządowa
20Na Norwidowskim szlakuStowarzyszenie Rzeczpospolita Nnorwidowska-6 000organizacja pozarządowa
21Barwy muzykiStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło-6 000organizacja pozarządowa
22Kolorowy zawrót głowyStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy DługosiodłoDziałamy5 349grupa nieformalna
23Wędrówką wspólną życie jest - razem z psem- dogtrekking na Pulwach.Fundacja RAZEMRazem dla Porządzia3 900grupa nieformalna
24Remont i wyposażenie zaplecza kuchennego w OSP w StarowoliOchotnicza Straż Pożarna w Starowoli-5 685organizacja pozarządowa
25Na sportowo zawsze zdrowoStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Jadów-6 000organizacja pozarządowa
26Animacja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w ramach UKS OstrówekUczniowski Klub Sportowy "Ostrówek"-3 000organizacja pozarządowa
27Spotkania ze sportem i naukąParafialny Klub Sportowy "WICI" Zabraniec-1 800organizacja pozarządowa
Łączna kwota144 090.5


Partnerzy:

Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: