"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Witamy na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”
Kolonie w Niedzicy 2017

Arrow
Arrow
Slider


Ukryj zdjęcia
23 grudnia 2015

Walne Zgromadzenie Członków LGD

W imieniu Zarządu LGD zwołuję XXI Walne Zgromadzenie Członków LGD. Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 30.XII.2015 r. (środa) o godz. 16.00 I termin (II termin 16.30) w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie ul. Jana Pawła II 17.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie obrad
 • Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
 • Przedstawienie projektu LSR i dyskusja
 • Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) Uchwalenia LSR na lata 2014 – 2020
  • b) Uchwalenia regulaminu Rady LGD
  • c)Uchwalenia regulaminu Zespołu ds. konsultacji planowanych do wsparcia operacji
  • d) Przyjęcia Lokalnych Kryteriów Wyboru operacji/grantów oraz Procedur wyboru operacji/grantów/operacji własnych
 • Dyskusja, sprawy różne.
 • Zamknięcie obrad

Po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia serdecznie zapraszam na spotkanie opłatkowo – noworoczne.

Rafała Rozpara
Prezes LGD


22 grudnia 2015

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Równiny Wołomińskiej” na lata 2014 – 2020

Poniżej prezentujemy projekt Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD „RW”. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z projektem oraz do zgłaszanie uwag do dnia 28 grudnia do godz. 12.00.
Uwagi można zgłaszać osobiście w biurze LGD (05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 4), emailem (biuro@lgdrw.pl) lub telefonicznie tel. 29 649 18 31

Lokalna Strategia Rozwoju


22 grudnia 2015

Życzenia świąteczne

wesołych_świąt


21 grudnia 2015

Walne Zgromadzenie Członków LGD 21 grudnia 2015 r.

W dniu 21.12.2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków LGD „Równiny Wołomińskiej”. Było to spotkanie wyborcze, na którym powołano nowy skład Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, Zespołu ds. Oceny Wniosków. Szczegółowy skład osobowy dla poszczególnych organów będzie dostepny na stronie internetowej www.lgdrw.pl.


14 grudnia 2015

OSP i KGW w Równem zapraszają na posdumowanie projektu

plakat równe


14 grudnia 2015

Walne zgromadzenie Członków LGD

W imieniu Zarządu LGD zwołuję XX Walne Zgromadzenie Członków LGD.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 21.XII.2015 (poniedziałek) o godz. 9.00 I termin (II termin 9.30) w sali Biblioteki Publicznej w Sulejowie ul. Kościelna 7. Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad

 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania

 3. Sprawozdanie z pracy Zarządu w roku 2015 i całej kadencji 2012 – 2015

 4. Sprawozdanie z pracy Rady w roku 2015 i całej kadencji 2012 – 2015

 5. Sprawozdanie Komisji rewizyjnej z kontroli całokształtu działalności stowarzyszenia w roku 2015 i całej kadencji 2012 – 2015.

 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • Skrócenia obecnej kadencji władz LGD

 • Wyboru władz LGD na kadencję 2015 – 2019

 • Powoływanie zespołu ds. konsultacji planowanych do wsparcia operacji, ustalanie zakresu jego pracy i uprawnień.

 1. Informacja i dyskusja na temat budżetu LSR, kryteriów wyboru operacji, działań, które mają być finansowane.

 2. Dyskusja, sprawy różne.

 3. Zamknięcie obrad.

Rafał Rozpara

Prezes LGD

Jednocześnie informuję, że kolejne Walne Zgromadzenie LGD w sprawie uchwalenia nowej LSR jest planowane na dzień 30.XII.2015 r. godz. 16.00


11 grudnia 2015

ANKIETA na temat analizy SWOT, Monitoringu i Ewaluacji LSR 2014-2020

ANKIETA


10 grudnia 2015

Informacja ws. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) PROW 2014 – 2020

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” informuje że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem nr WOOŚ-I.410.826.2015.ARM. z dn. 30.11.2015 uzgodnił odstąpienie przez LGD „RW” od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W załączeniu przedstawiamy Informację LGD w tej sprawie oraz pismo RDOŚ w Warszawie:

Pismo nr WOOŚ-I.410.826.2015.ARM


10 grudnia 2015

Spektakl „Oświadczyny”

WDT_A3 grudzień


10 grudnia 2015

Spektakl „Małe zbrodnie małżeńskie”

WDT_A3_2 grudzieńPartnerzy:

Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: