"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Witamy na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”
Kolonie w Niedzicy 2018

Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

Arrow
Arrow
PlayPause
Slider


Ukryj zdjęcia
8 lipca 2016

Zapraszamy

ogłoszenie poziome ZYKZAG


7 lipca 2016

Zapraszamy na festyn MIÓD złoto Puszczy Białej

plakat 001


6 lipca 2016

Zapraszamy na jagodowe żniwa

Jagody Plakat 06


1 lipca 2016

Lista grantobiorców DL IX 2016

W dniu 28.06.2016 r. zebrała się komisja oceniająca wnioski Działaj Lokalnie IX 2016. Komisja zarekomendowała Zarządowi LGD „Równiny Wołomińskiej” 17 najciekawszych i najlepiej ocenionych wniosków. Najwyżej ocenionym wnioskom przyznano granty o łącznej wartości 63 930 zł dokładając do puli dodatkowe 8 930 zł. Grantobiorcy którzy uwzględnią zalecane poprawki komisji DL dostaną dofinansowanie na realizację swoich projektów. Poniżej załączony został link do listy tegorocznych grantobiorców.

http://dzialajlokalnie.waw.pl/?p=1109


1 lipca 2016

Zapraszamy na rodzinny rajd rowerowy na orientację

Rajd rowerowy LGD 9 07 2016

REGULAMIN-RAJDU-ROWEROWEGO-NA-ORIENTACJĘ


29 czerwca 2016

Program stypendialny AGRAFKA

Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we wsparciu Fundacji Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji.

Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie do dalszego rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów z małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji.

Stypendia AGRAFKI są przyznawane uczniom gimnazjów, liceów i studentom (w wyjątkowych przypadkach również uczniom szkół podstawowych) wybitnie utalentowanym w określonej dziedzinie: nauk ścisłych, humanistycznych, pochodzącym z niezamożnej rodziny, przede wszystkim mieszkających w małej miejscowości, mających ciekawy pomysł na własny rozwój.

Wysokość stypendium wynosi 300 zł miesięcznie na osobę (zależnie od decyzji Komisji Stypendialnej) przez 10 miesięcy. Stypendium może być przeznaczone między innymi na:

  • opłacanie czesnego w szkole lub na uczelni,
  • opłacanie kursów i zajęć pozalekcyjnych,
  • zakup podręczników i pomocy naukowych,
  • innych niezbędnych wydatków, służących rozwojowi stypendysty.

Aby kandydat mógł być nominowany do programu stypendialnego AGRAFKA, musi on  wypełnić KOMPUTEROWO (!) wniosek nominacyjny 2016_2017 i przesłać go wraz z załącznikami do dnia 20 lipca 2016 (do tego dnia wnioski muszą znaleźć się w siedzibie LGD „RW”) na adres:

Lokalna Grupa Działania

„Równiny Wołomińskiej”

ul. Warszawska 4

05-240 Tłuszcz

Wymagane załączniki:

  • Zaświadczenie o dochodach rodziców/opiekunów z Urzędu Skarbowego
  • Kopie najważniejszych dyplomów, zdjęcia prac, informacje prasowe itp., dokumentujące dokonania kandydata do stypendium Agrafki.

Uwaga! Dokumenty zaświadczające o zerowym dochodzie przypadającym na jednego członka w gospodarstwie domowym, wymagają dodatkowego wyjaśnienia, z czego rodzina się utrzymuje.

Wyboru stypendystów Agrafki dokonuje w drodze głosowania Komisja Stypendialna w Warszawie, powoływana przez zarząd Akademii, według następujących kryteriów:

  • Udokumentowane osiągnięcia w dziedzinach nauk ścisłych lub humanistycznych (średnia ocen),
  • Sytuacja socjalno – bytowa (niski, średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie – w jednym gospodarstwie domowym),
  • Pomysł na rozwój osobisty

Preferowane jest zamieszkanie kandydatów do stypendium na wsi lub w małej miejscowości. Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Decyzja Komisji podawana jest do wiadomości nominatora drogą mailową w ciągu trzech tygodni od posiedzenia Komisji Stypendialnej, na którym wyłoniono stypendystów Agrafki.

Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

wniosek nominacyjny 2016_2017

Regulamin_AGRAFKA_2016-2017


21 czerwca 2016

Kino plenerowe w Jasienicy

PLAKAT KINO POD CHMURKA


13 czerwca 2016

Kolonie w Niedzicy

lgd wakacje 12


8 czerwca 2016

Powiatowy Rajd Rowerowy

W dniu 3 maja 2016r. odbył się Powiatowy rajd rowerowy na orientację pn. „Ruszaj z nami z naturą i kulturą”. Celem rajdu było poznanie zasobów przyrodniczych, dziedzictwa kulturowego oraz potencjału turystycznego terenu Powiatu Wołomińskiego. Trasa przebiegała przez teren Gminy Jadów i liczyła ok. 20km. Na trasie znajdowało się 5 punktów kontrolnych, na których uczestnicy odpowiadali na pytania oraz brali udział w konkurencjach sportowych. Na mecie czekały na uczestników atrakcyjne nagrody oraz wspólne biesiadowanie przy ognisku. Główna nagrodę, czyli rower otrzymała p. Sylwia Miszczuk. Powiatowy rajd rowerowy na orientację współfinansowany był ze środków Powiatu Wołomińskiego.

Kolejna edycja rajdu rowerowego odbędzie się 9 lipca 2016r. Serdecznie zapraszamy.

Poniżej galeria zdjęć z rajdu:

IMG_20160502_150553

 

 

 

 

 

 

 


7 czerwca 2016

Szkolenie z zakresu prawa dla NGO

Dowiedz się więcej Zaproszenie  na spotkanie prawne 14.06.2016rPartnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: