"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Witamy na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”
Kolonie w Niedzicy 2017

Arrow
Arrow
Slider


Ukryj zdjęcia
5 marca 2015

WAŻNE – Złożenie wniosku o płatność – ostateczny termin

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność złożenia wniosku o płatność w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2014r. poz. 884).
Przypominamy, iż w przypadku wniosków składanych w naborach, których termin rozpoczynał się po 17 lipca 2014 r., ostatecznym terminem na zakończenie realizacji operacji oraz złożenie wniosku o płatność (bez możliwości jego przedłużenia) jest dzień 31 marca 2015 r.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami nie ma możliwości złożenia wniosku o płatność po 31 marca 2015 r., bądź przedłużenia tego terminu poprzez aneksowanie umowy przyznania pomocy.


5 marca 2015

Tworzenie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo
Mieszkańcy, Instytucje, Stowarzyszenia
z terenu LGD „Równiny Wołomińskiej”

 

 

Serdecznie zapraszam do współpracy przy tworzeniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. Nasza LGD w 2014 roku przystąpiła do pracy nad strategią, powołano zespół i grupy robocze, dziś proszę wszystkich Państwa zainteresowanych tworzeniem nowej strategii o wypełnienie załączonej Karty Projektu i przesłanie jej pocztą, faksem lub mailem do biura LGD. Wypełnione przez Państwa karty będą stanowiły punkt wyjścia do opracowania nowej strategii, posłużą do zapisania konkretnych przedsięwzięć, celów ogólnych i szczegółowych, może się okazać, że dany pomysł zostanie zapisany wprost do strategii jako element większego projektu parasolowego, który będzie realizować LGD poprzez udzielanie mikrograntów. Karty będą stanowiły podstawę pracy zespołu ds. opracowania LSR oraz grup roboczych. Liczę na to, że kart a co za tym idzie pomysłów wpłynie z każdej gminy wchodzącej w skład LGD jak najwięcej.

Uprzejmie proszę o składanie kart do dnia 31.III.2015 r.

Rafał Rozpara
Prezes LGD


5 marca 2015

Wyposażenie członków Stowarzyszenia w tradycyjne stroje ludowe regionu Puszczy Białej

Kurpie Białe wczoraj i dziś-2

Publikacja powstała w ramach projektu „Wyposażenie członków Stowarzyszenia w tradycyjne stroje ludowe regionu Puszczy Białej”
zrealizowane w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”
Stowarzyszenie „Grądy Szlacheckie – Moja Wieś”
07-210 Długosiodło Grady Szlacheckie 30 A
www.gradyszlacheckie.pl


23 lutego 2015

nekrolog


23 lutego 2015

FIO – MAZOWSZE LOKALNIE 2015

W marcu rusza kolejny Konkurs Programu FIO-Mazowsze Lokalnie, którego celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie publiczne. W ramach programu udzielane jest wsparcie dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Program wspiera mieszkańców, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności przyznając mikrodotacje do 5.000 zł każda. 16 lutego na spotkaniu Komitetu Sterującego zatwierdzono nową formułę Konkursu, który może stać się początkiem rewolucji w systemie dofinansowania młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w skali mikro.

Szykują się zmiany w sposobie aplikowania i ocenie składanych wniosków w ramach regionalnej edycji programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 16 lutego obradował Komitet Sterujący* projektu FIO-Mazowsze Lokalnie, który zatwierdził nową, zmienioną formułę Konkursu na 2015 rok.

Główne zmiany:
– wydzielenie ścieżki dla inicjatyw oddolnych i rozwoju organizacji pozarządowych
– maksymalne skrócenie i przeformułowanie wniosku do formatu fiszki dwustronnej.
– rezygnacja z oceny formalnej (wszystkie te elementy formalne załatwi nam odpowiednio skonfigurowany generator wniosków)
– w przypadku inicjatyw oddolnych ocena dwuetapowa – ocena fiszki przez jedną osobę a następnie ocena przez komisję najlepszych projektów zaprezentowanych przez realizatorów na 6 spotkaniach regionalnych
– w przypadku projektów na rozwój ngo – fiszka stanowić będzie mini plan rozwoju organizacji na najbliższy rok, ocena ekspercka.

Operatorzy także zaprezentowali proponowany harmonogram tegorocznych działań:

inicjatywy oddolne
– 2 marca – informacja o konkursie, publikacja dokumentów (formularza wniosków, regulaminu, kart oceny)
– 13 -27 marca – nabór wniosków (uruchomienie generatora)
– 10 kwietnia – wyniki oceny fiszek
– 11-20 kwietnia umawianie terminów spotkań
spotkania (komisje) regionalne
– 22 kwietnia – prezentacje Radom
– 24 kwietnia – prezentacje Siedlce
– 27 kwietnia – prezentacje Ostrołęka
– 29 kwietnia – prezentacje Płock
– 5 maja – prezentacje Warszawa
– 6 maja – prezentacje Warszawa (Wnioskodawcy spoza Warszawy, którzy nie mogli zgłosić się w proponowanych terminach)
– 8 maja – wyniki konkursu
– 9-31 maja – spotkania informacyjne dla realizatorów w terenie, w tym podpisywanie umów i wypłacanie pieniędzy
rozwój organizacji
– 13 kwietnia-4 maja – nabór
– 31 maja – wyniki
– 1-8 czerwca – podpisywanie umów i wypłacanie pieniędzy

Więcej informacji na stronie internetowej http://mazowszelokalnie.pl/ lub http://www.lgdrw.pl/nowa/fio-mazowsze-lokalnie


17 lutego 2015

Nabór Działaj Lokalnie 2016

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” po raz kolejny dzięki współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „DZIAŁAJ LOKALNIE IX” 2016 r.

Nabór wniosków będzie trwał od 01.05.2016 r. do 31.05.2016 r.

Ważne informacje:
Zainteresowani chcący uzyskać dotację w celu realizacji swojego projektu będą mieli możliwość składania wniosków tylko w formie elektronicznej w generatorze, który udostępniony będzie na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Maksymalna kwota, jaką można otrzymać wynosi 6 000 zł, przy czym organizacja składająca wniosek musi posiadać minimum 25% wnioskowanej kwoty ( 5% w postaci finansowej, pozostałe 20% w formie rzeczowej, usługowej lub pracy wolontariuszy).
Realizacja projektu, na który będzie składany wniosek powinna wynosić od 3 do 6 miesięcy w okresie lipiec – grudzień 2016 r.
W celu oceny napływających wniosków Zarząd LGD powoła Lokalną Komisję Grantodawczą, w skład której będą wchodzili przedstawiciele zarządu LGD „Równiny Wołomińskiej”, darczyńców oraz lokalnej społeczności.
Do czasu, w którym zostanie zakończony nabór wniosków, w każdej gminie znajdującej się na obszarze LGD „Równiny Wołomińskiej” odbędą się szkolenia dotyczące programu „Działaj Lokalnie”. O terminach szkoleń będziemy informować na naszej stronie internetowej.
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących „DZIAŁAJ LOKALNIE IX” zachęcamy do odwiedzenia strony: Działaj Lokalnie oraz Działaj Lokalnie na „Równinie Wołomińskiej”


13 lutego 2015

Warsztaty kuchni staropolskiej i pieczenia chleba, 21 i 28 lutego 2015 r. Grabów

Warsztaty kuchni staropolskiej


3 lutego 2015

Konkurs „Opowiedz…”

Zapraszamy wszystkich uczestników konkursu Działaj Lokalnie do udziału w konkursieOpowiedz…”.
Szczegóły na temat samego konkursu dostępne są pod adresem: http://dzialajlokalnie.waw.pl/?page_id=300
Informacje o tym jak zgłosić swój film są dostępne tutaj: http://dzialajlokalnie.waw.pl/?p=666
Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2015 r.
W konkursie lokalnym przewidujemy nagrody o łącznej wartości 800 zł. Najlepsze prace wezmą udział w konkursie ogólnopolskim i mogą powalczyć o nagrody o wyższej wartości. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

21 stycznia 2015

Komisja Europejska zatwierdziła Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, Program jest wkomponowany w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególności poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa ta określa strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych danego państwa członkowskiego.

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Program będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie:

  1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
  2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
  3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
  4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
  5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
  6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Planuje się, że łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą 13 513 295 000 euro, w tym: 8 598 280 814 z budżetu UE (EFRROW) i 4 915 014 186 euro wkładu krajowego.

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań.

Pomoc finansowa ze środków Programu będzie skierowana głównie do sektora rolnego.

Sektor ten jest szczególnie istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga znacznego i odpowiednio ukierunkowanego wsparcia. Planowane w Programie instrumenty pomocy finansowej będą miały na celu przede wszystkim rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne).

Do dalszego rozwoju sektora rolnego i wzrostu jego konkurencyjności przyczynią się także takie instrumenty pomocy finansowej jak: Transfer wiedzy i innowacji oraz Doradztwo rolnicze. Nowym instrumentem wspierającym wdrożenie innowacji w sektorze rolno-spożywczym będzie działanie Współpraca.

W ramach poprawy organizacji łańcucha żywnościowego przewiduje się wsparcie inwestycji związanych z przetwórstwem i marketingiem artykułów rolnych, dalszy rozwój grup i organizacji producentów oraz systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Ponadto, dla ułatwiania sprzedaży bezpośredniej artykułów rolnych, planuje się kontynuację wsparcia na rzecz budowy i modernizacji targowisk.

Planowana jest kontynuacja wsparcia pozwalającego na odtwarzanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych, jak również wprowadzenie nowego zakresu, którego celem będzie ochrona gospodarstw rolnych przed tego typu zdarzeniami.

Nowym działaniem będzie Rolnictwo ekologiczne, którego celem jest wzrost rynkowej produkcji ekologicznej. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska (w tym wody, gleb, krajobrazu) i zachowania bioróżnorodności będą finansowane w ramach działań rolnośrodowiskowo – klimatycznych i zalesień. Kontynuowane będą płatności na rzecz obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Wsparcie inwestycyjne w związku z realizacją celów środowiskowych otrzymają gospodarstwa położone na obszarach Natura 2000 i na obszarach narażonych na zanieczyszczenie wód azotanami pochodzenia rolniczego.

W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich kontynuowane będą działania przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości, odnowy i rozwoju wsi, w tym w zakresie infrastruktury technicznej, które będą realizowane zarówno w ramach odrębnych działań, jak również poprzez działanie Leader. Kontynuacja wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju (Leader) wzmocni realizację oddolnych inicjatyw społeczności lokalnych.

Nowy PROW został zatwierdzony 12 grudnia 2014 r.

Źródło: http://www.minrol.gov.pl/


19 stycznia 2015

Ferie 2015 Wołomin

ferie2015Partnerzy:

Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: