"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Witamy na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”
Kolonie w Niedzicy 2016

Arrow
Arrow
PlayPause
Slider


Ukryj zdjęcia

Zobacz artykuł o koloniach
Zobacz artykuł o półkoloniach


7 października 2014

50 lat otwiera Świat – II edycja

plakat 50 lat otwiera świat


3 października 2014

IX numeru Biuletynu LGD „RW”, wybór wykonawcy

LGD „Równiny Wołomińskiej poszukiwało wykonawcy kolejnego – IX numeru biuletynu LGD „RW” otrzymaliśmy 4 oferty:

L.P. Nazwa Wersja I (brutto) zł Wersja II (brutto) zł Data wpływu
1 Robert Szydlik 5800 6400 29.09.2014
2 Robert Borkowski Grupa Modern Times 5904 7257 1.10.2014
3 Studio Reklamy PROMO-STUDIO 8118 8487 29.09.2014
4 Inframedia Anna Krawczyk 17674,18 17027,14 29.09.2014

Doświadczenie wszystkich oferentów zostało uznane za gwarantujące poprawne wykonanie zlecenia. Głównym kryterium wyboru była cena, dlatego wybraliśmy ofertę P. Roberta Szydlika.
Wszystkim Państwu dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do składania kolejnych w przyszłości.


24 września 2014

Trwa Regionalny Konkurs Grantowy Równać Szanse 2014

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza
„Regionalny Konkurs Grantowy”
w ramach Programu „Równać Szanse 2014”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 7 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2015 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2015 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 6 listopada 2014 roku, o godzinie 12.00.

Źródło, regulaminy oraz szczegółowe informację: http://www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/?cid=2073


24 września 2014

KONKURS GRANTOWY „Tu mieszkam, tu zmieniam”

MASZ DOBRY POMYSŁ, CHCESZ COŚ ZMIENIĆ, POPRAWIĆ, ZORGANIZOWAĆ? TERAZ MOŻESZ DZIAŁAĆ!

Najważniejszy jest pomysł, my pomożemy go zrealizować. Rozejrzyj się wokół siebie, obserwuj, poczuj się odpowiedzialny za wspólne dobro – za swoje osiedle, wieś, park, plac zabaw, szkołę, za przestrzeń, w której żyjesz… Może być jeszcze lepiej, ładniej, ciekawiej!

Organizatorem konkursu grantowego „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM” jest Fundacja Banku Zachodniego WBK we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A

Konkurs polega na wyborze najciekawszych inicjatyw społecznych przygotowanych przez podmioty je realizujące i przyznaniu najlepszym z nich wsparcia finansowego w postaci grantu na realizację podjętych działań.Granty w Konkursie przyznawane są na wsparcie projektów z zakresu:

  • zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej,
  • poprawy jej estetyki, czystości, funkcjonalności,
  • ochrony zabytków, pielęgnowania i tworzenia miejsc pamięci,
  • ochrony i poszerzania wiedzy o środowisku naturalnym,
  • promocji i upamiętnienia postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko i których dorobek jest żywy w lokalnej świadomości albo wart przywrócenia pamięci,
  • budowania wspólnot międzypokoleniowych,
  • pogłębiania więzi lokalnych,
  • współpracy między organizacjami,
  • poprawy jakości życia

Wnioski przyjmowane są w terminie od 22 września do 23 listopada 2014 roku.

Szczegóły konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam” są dostępne w Regulaminie.

Więcej informacji na: http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/granty/zasady.html


24 września 2014

Zapytanie ofertowe – IX numer biuletynu LGD

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z bieżąca działalnością LGD chcielibyśmy zaprosić Państwa do złożenia oferty:
Przedmiotem zapytania jest przygotowanie, wydanie i dostarczenie IX numeru biuletynu LGD „Równiny Wołomińskiej”. Biuletyn opisuje bieżącą działalność LGD, pokazuje dobre praktyki oraz promuje program LEADER.
Całość zadania obejmuje: przygotowanie kompleksowe poszczególnych publikacji – napisanie i zredagowanie wywiadów i artykułów ilustrowanych zdjęciami; wykonanie projektu graficznego; skład / łamanie, druk, dostarczenie gotowego folderu do siedziby LGD.
Wykonawca zobowiązuje się do:
– profesjonalnego zredagowania wszystkich publikacji a także obróbki zdjęć.
– osobistego udziału w 4-5 spotkaniach wyznaczonych przez Zamawiającego w miejscowościach znajdujących się na obszarze działania LGD „RW” w celu zebrania materiałów lub przeprowadzenia wywiadów.

Wykonawca przeniesie wszelkie prawa autorskie na LGD „RW”.

Parametry techniczne biuletynu:
Wersja I:
• Objętość 16+4 strony (okładka)
• Nakład 1500 egz.,
• Format 19 x 26 cm,
• Pełen kolor CMYK, papier kredowy półmat o gram. min. 150 g środek, min. 170 g okładka
Wersja II:
• Objętość 12+4 strony (okładka)
• Nakład 2500 egz.,
• Format 19 x 26 cm,
• Pełen kolor CMYK, papier kredowy półmat o gram. min. 150 g środek, min. 170 g okładka

Termin realizacji: 25 października 2014 r.

Kwalifikację wykonawcy:
• Doświadczenie dziennikarskie i graficzne obejmujące pisanie artykułów i wywiadów, redagowanie i adiustacja tekstów do publikacji, obróbka materiału ilustracyjnego, skład i łamanie materiałów oraz wydawanie publikacji.

Wykonawcą może być osoba fizyczna lub prawna (w tym stowarzyszenia), posiadająca odpowiednie kwalifikację/personel.

Kryteria wyboru wykonawcy:
• Cena 70% – Doświadczenie 30%

Poprzednie wydania biuletynu dostępne są na naszej stronie internetowej: www.lgdrw.pl w dziale „Publikacje”

Oferty prosimy przesyłać emailem na adres: biuro@lgdrw.pl lub składać osobiście/za pośrednictwem poczty do biura LGD w Tłuszczu(05-240) przy ul. Warszawskiej 4 do 01 października 2014 r.


17 września 2014

Zakończenie naborów

W dniu 10 września 2014 Rada LGD „Równiny Wołomińskiej” podjęła decyzję o wyborze projektów do realizacji i finansowania w ramach działań: Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Poniżej przestawiamy listy rankingowe .

lista wniosków wybranych Małe projekty

lista wniosków wybranych Odnowa i rozwój wsi

lista wniosków wybranych Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

lista wniosków niewybranych Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


16 września 2014

Festyn ludowy „Na polu wierzba”, 20 września 2014 r. Wołomin

Festyn ludowy "Na polu wierzba"


12 września 2014

Zespół do spraw opracowania LSR

W związku z potrzebą opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla programu LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 LGD Równiny Wołomińskiej zorganizowało Zespół do spraw opracowania LSR. W skład zespołu wchodzą osoby, które odpowiedziały na zaproszenie do współpracy umieszczone na stronie internetowej LGD. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia konkretnego terminu pierwszego spotkania. Planowane jest ono pod koniec września. Dziękujemy za zgłoszenia i cieszymy się z perspektywy współpracy.


10 września 2014

Kampania na zdrowie, bezpłatne badania i konsultacje medyczne, 21 września 2014, Wyszków

bezpłatne badania i konsultacje - 21 września 2014 r. Wyszków


10 września 2014

Dzień Ziemniaka 2014 , 21 września 2014 r, OSP Równe

Dzień ziemniaka - PlakatPartnerzy:

Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: