"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Witamy na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”
Kolonie w Niedzicy 2018

Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider


Ukryj zdjęcia
6 sierpnia 2015

Zespół Teatralny „ZYGZAK” – „Wejdź do teatru 4”

DL plakat zygzag


6 sierpnia 2015

Letnia Akademia Teatralna

plakat zygzag


3 sierpnia 2015

Fundacja RAZEM – „Zdrowo i aktywnie – zajęcia w świetlicy wiejskiej”

10672387_1599034407053070_5270318486479083883_n


28 lipca 2015

Zaproszenie na XI sezonowe „Jarmarki staroci i rękodzieła”

plakat Jarmarki 2015jarmarki 2015


28 lipca 2015

ZAPRASZAMY na nasz profil na Facebooku ! ! !

Zapraszamy wszystkich do odwiedzania i obserwowania nas na Facebookowym profilu LGD „Równiny Wołomińskiej” dostępnym pod linkiem:

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”

oraz na profil Ośrodka Działaj Loaknie na Równinie Wołomińskiej dostępnym pod linkiem:

Działaj Lokalnie na Równinie Wołomińskiej


27 lipca 2015

Mini park – aktywne i bezpieczne miejsce

Projekt „Mini park-aktywne i bezpieczne miejsce” stworzony przez Sołtysa i radę sołecką Jasienicy, będzie realizowany w miesiącach lipiec sierpień i wrzesień. Głównym celem projektu jest uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wspólnoty wiejskiej znajdującego się przy ul. Centralnej. Działka od wielu lat była zaniedbana i zaśmiecana, wspólnie z mieszkańcami i OSP Jasienica doprowadzimy ją do użytku publicznego. W ramach dofinansowania i dzięki darczyńcom wykonamy ogrodzenie, zakupimy materiały na wykonanie zadaszenia, zakupimy dwa sprzęty siłowni zewnętrznej, postawimy ławki i zorganizujemy spotkania tematyczne z mieszkańcami. Pierwsze spotkanie z mieszkańcami – organizacyjne odbędzie się 27.07.2015 r. Sołtys Jasienicy i rada sołecka spotkali się 20.07.2015 r na placu wspólnoty wiejskiej by dokonać oględzin i wstępnych ustaleń jakie działania należny poczynić by realizować Projekt. W załączeniu zdjęcia z tego spotkania oraz zdjęcia terenu na którym powstanie Mini park i plakat  informujący o spotkaniu organizacyjnym.
Projekt realizowany będzie dzięki dofinansowaniu ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie LGD „Równiny Wołomińskiej”
plakat dzialaj lokalnie 1
WP_20150720_20_10_48_Pro
WP_20150720_20_22_42_Pro
WP_20150720_20_22_26_Pro
WP_20150720_20_15_26_Pro
WP_20150720_20_12_02_Pro
WP_20150720_20_11_35_Pro
WP_20150720_20_11_26_Pro
WP_20150720_20_11_22_Pro
WP_20150720_20_11_00_Pro

22 lipca 2015

Stowarzyszenie „Potok Serc” – „Urządzamy naszą wiejską działkę”

logo DL

Stowarzyszenie „Potok Serc” projektem pn.: „Urządzamy naszą wiejską działkę”, rozpoczyna porządkowanie działki wiejskiej położonej w Jarzębiej Łące. Zostało zorganizowane zebranie wiejskie w dniu 12.07.2015r. , na którym to koordynatorka zapoznała zebranych z celem projektu i nakreślony został plan działań.
Obecnie podjęte zostaną następujące działania:

 • wykarczowanie chaszczy,

 • rozeznanie rynku na zakup drewna

 • obróbką drewna

 • wyznaczeniem alejek i instalowaniem ławek i stołów.

W sierpniu i we wrześniu planowane jest wspólne porządkowanie działki zakończone ogniskami.
Projekt realizowany będzie dzięki dofinansowaniu ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie LGD „Równiny Wołomińskiej”


22 lipca 2015

„WAKAT” – „Wakacyjna przygoda”

logo DL

Grupa nieformalna „WAKAT” w dniu 27 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury w Klembowie rozpoczynie realizację projektu „Wakacyjna przygoda” dla 45 osobowej grupy dzieci z gminy Klembów.
Głównym celem projektu jest organizacja aktywnego spędzania wakacji w grupie rówieśniczej w integracji z osobami niepełnosprawnymi. Wychodząc na przeciw zainteresowaniom dzieci dotyczącym nauki tańca chcemy zorganizować warsztaty taneczne prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora, który nauczy różnorodnych tańców i rytmów. Przeprowadzimy warsztaty czytelniczo-plastyczne, kierując się programem Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom – Akcja „Lato z książką”, wykorzystując legendy np. „Lech, Czech i Rus”, „Poznańskie Koziołki”, „Zaczarowane gołębie w Krakowie”, „Wars i Sawa” będziemy ukazywać i promować piękno naszej Ojczyzny , przeprowadzimy zajęcia terapeutyczne według programu wczesnej profilaktyki uzależnień „Cukierki”. Zorganizujemy całodniową wycieczkę turystyczno – krajoznawczą „Wyprawa na Czarny Ląd w Polsce” do afrykańskiej wioski w Sobanicach, gdzie uczestnicy zagrają na afrykańskich instrumentach, nauczą się tańca, wykonają maski i skosztują afrykańskiej potrawy Injera. Podsumowaniem projektu będzie konferencja powakacyjna, podczas której uczestnicy zaprezentują własnoręcznie wykonane albumy, maski i instrumenty perkusyjne.

Projekt „Wakacyjna Przygoda” sfinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie prowadzony przez LGD „Równiny Wołomińskiej”


21 lipca 2015

Ogłoszenie – karta projektu LSR

Szanowni Państwo
Mieszkańcy, Instytucje, Stowarzyszenia
z terenu LGD „Równiny Wołomińskiej”

 

Serdecznie dziękujemy za złożone wcześniej karty do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, w tej chwili są opracowywane i zostaną wkrótce przekazane do Zespołu opracowującego LSR.
Wszystkich Państwa, którzy jeszcze nie zgłosili do nas swojego pomysłu uprzejmie zapraszamy do złożenia nowej uproszczonej karty projektu, szczególnie prosimy o uwzględnienie w tej karcie innowacyjnego charakteru projektu oraz tego czy tworzy on nowe miejsca pracy. Zależy nam na tym by jak najwięcej projektów tworzyło nowe miejsca pracy. Wypełnione karty można przesyłać faxem (29 649 18 31), emailem (biuro@lgdrw.pl) lub składać osobiście w biurze LGD w Tłuszczu w terminie do 31 lipca 2015 r.

Dzięki powyższym kartom jesteśmy w stanie dostrzec i uwzględnić Państwa projekt, tak aby wpisywał się w nową Lokalną Strategię Rozwoju.

Do pobrania:


14 lipca 2015

Program Stypendiów Pomostowych

stypendia_pomostowe

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” przystąpiła XIV edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Są to stypendia na pierwszy rok studiów dla tegorocznych maturzystów z terenu LGD „RW”. Wysokość stypendium dla jednego maturzysty wynosi 5 000zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

Aby ubiegać się o stypendium należy spełniać wszystkie poniższe kryteria:

 • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. i być maturzystą z 2015 roku,
 • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach państwowych,
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców,
 • Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.225 zł netto, lub 1.400 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Są one liczone w następujący sposób:
  – brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne
  – podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych
  przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % ( 50% = 50 punktów)
  – liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,4
  – liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,6
  – tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumuje się
 • posiadać rekomendację Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”
  Aby uzyskać rekomendację Lokalnej Grupy Działania” Równiny Wołomińskiej” kandydat musi wykazać się udokumentowaną pracą na rzecz społeczności lokalnej, pracą charytatywną, pracą w zespołach artystycznych, kołach teatralnych, kołach zainteresować nauk ścisłych, honorowi dawcy krwi. Weryfikacja spełniania przez kandydatów w/w kryteriów będzie odbywać się na podstawie zaświadczeń wydanych przez organizatorów zajęć, praktyk, prezesów stowarzyszeń, dyrektorów szkół, poprzez okazanie książeczki HDK, możliwy jest również wywiad środowiskowy przeprowadzony przez zespół LGD „RW”.
  Do systemu online mogą logować się jedynie osoby, które uzyskały rekomendację LGD „RW”. Dlatego też pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie rekomendacji Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”. W tym celu do 20 lipca 2015r. należy złożyć prośbę o rekomendację na adres: biuro@lgdrw.pl

 

Wzór prośby o rekomendację:
PROŚBA O UDZIELENIE REKOMENDACJI Do Programu Stypendiów Pomostowych
Zwracam się z prośbą o udzielenie rekomendacji do Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2015/2016.
Imię i Nazwisko: …………………………………
Adres zamieszkania: …………………………………
Nazwa ukończonej szkoły:…………………………………
Rok ukończenia szkoły: …………………………………
Liczba punktów otrzymanych na świadectwie maturalnym: ……………………….
Wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2015r.: …………………………..
Kandydaci którzy otrzymają rekomendację LGD „Równiny Wołomińskiej” otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową do 31 lipca 2015r.

APLIKOWANIE w Segmencie II
Wnioski będą składane on-line. Na stronie
http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/wniosek-on-line/
Formularze będą aktywne od 1 lipca 2015r.
Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2015/2016 – Segment II,
Termin składania wniosku on-line upływa 17 sierpnia 2015r. (do godz. 16.00)
Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć w siedzibie organizacji lokalnej, która rekomenduje kandydata do Programu,w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2015r.
Dokumenty należy składać:
Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”
ul. Warszawska 4
05-240 Tłuszcz
Szczegółowe informacje na stronie internetowej
www.stypendia-pomostowe.plPartnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: