"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Witamy na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”
Kolonie w Niedzicy 2018

Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider


Ukryj zdjęcia
25 czerwca 2012

„Śladami Marii Konopnickiej” 05-07 VII 2012


22 czerwca 2012

Muzyka Kameralna w Urlach 24 Czerwca 2012 r.


22 czerwca 2012

XIII edycja konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego – organizator konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, zaprasza samorządy gmin, miast i powiatów z terenu województwa mazowieckiego, stowarzyszenia oraz fundacje społeczno-kulturalne i naukowe, lokalne organizacje społeczno-kulturalne i naukowe działające na terenie województwa mazowieckiego oraz komisje Sejmiku Województwa Mazowieckiego do zgłaszania kandydatów do XIII edycji konkursu.

Nagrody przyznawane są osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom, które mają szczególne zasługi w zakresie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Przyznawane już po raz 13. Nagrody to uhonorowanie pracy i talentu ludzi wybitnych, niepospolitych, którzy kreują dobrą rzeczywistość wokół siebie i działają na rzecz wspólnoty mazowieckiej. Spośród nominowanych przez uprawnione podmioty, Kapituła wyłoni 10. laureatów, którzy podczas uroczystej gali otrzymają pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 zł.

Szczegółowe warunki i tryb postępowania konkursowego określa Regulamin zatwierdzony Uchwałą Nr 118/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Wnioski do XIII edycji konkursu należy składać na formularzach zgłoszeniowych odpowiednio:

 • dla osób fizycznych;
 • dla podmiotów niebędących osobą fizyczną,

stanowiących załączniki do Uchwały Nr 1059/163/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 29 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ogłoszenie i organizację XIII edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, z dopiskiem: „XIII EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO”  w nieprzekraczalnym terminie:

 1. pocztą do dnia 31 lipca 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji  i Turystyki, ul. Okrzei 35, 03 – 715 Warszawa,
 2. lub osobiście do dnia 31 lipca 2012 roku w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji
  i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
  ul. Okrzei 35
  ,Warszawa

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: /022/ 59 79 506, e-mail: aneta.dabrowska@mazovia.pl .

Do pobrania:

 

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie


20 czerwca 2012

Pogodne wieczory Urle


20 czerwca 2012

Wyniki Naboru „Małe Projekty”, „Odnowa i Rozwój Wsi”

W dniach 14-28 V 2012 LGD „Równiny Wołomińskiej” przyjmowało wnioski w ramach naboru dot. działań. „Małe Projekty” oraz „Odnowa i Rozwój Wsi”. Złożono:

 • 41 wniosków, na łączną kwotę 811 889,50 zł – Małe Projekty
 • 7 wniosków, na łączną kwotę 2 216 201,00 zł,  – Odnowa i Rozwój Wsi.

15. VI 2012 Rada LGD „Równiny Wołomińskiej” dokonała oceny wniosków pod względem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju. Wszystkie wnioski zostały uznane za zgodne. Poniżej publikujemy wstępną listę rankingową wniosków:

Wszystkim beneficjentom dziękujemy za złożenie wniosków.


20 czerwca 2012

PAFPIO


19 czerwca 2012

20 VI 2012 – godziny pracy biura

W dniu 20 VI 2012r. biuro LGD „Równiny Wołomińskiej” będzie czynne do godziny 14:30.


19 czerwca 2012

Powitanie Lata – Wianki 2012 , 23 VI 2012r.


15 czerwca 2012

Mazowiecki Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt


14 czerwca 2012

Ankieta – LSR

W związku z prowadzeniem konsultacji dot. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Równiny Wołomińskiej” prosimy o wypełnienie ankiet. Ankieta ma za zadanie pokazać preferencję potencjalnych beneficjentów dot. działań z jakich mogą pozyskać środki a także celów i przedsięwzięć na których powinna skupiać się LSR.
Kartę prosimy przesłać mailem na adres: biuro@lgdrw.pl albo dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”, ul. Warszawska 4, 05-240 Tłuszcz.

Do pobrania:Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: