"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Witamy na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”
Kolonie w Niedzicy 2017

Arrow
Arrow
Slider


Ukryj zdjęcia
12 marca 2012

Walne Zgromadzenie Członków LGD

6 maca 2012 r. odbyło się XIV Walne Zgromadzenie Członków LGD, podczas którego dokonano m.in wyboru nowych władz LGD. Wszystkim uczestnikom pragniemy podziękować za przybycie.

Wybrano skład::

Uchwały podjęte podczas posiedzenia oraz protokół dostępne są w dziale „Do pobrania”.


12 marca 2012

Zaproszenie

Hufiec ZHP Wołomin i Fundacja Przeciwko Leukemii, przy Miejskiej Biblioteki Publicznej im Zofii Nałkowskiej, 22.04.2012 w budynku Biblioteki organizują po raz drugi akcję Naszpikowani Radością – rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego .

Z tej okazji serdecznie zapraszam na spotkanie INFORMACYJNE, które odbędzie się 16.03.2012 w Bibliotece Miejskiej przy  ul. Wileńskiej 32 na III piętrze.
Podczas spotkania odbędzie się pokaz filmu Życie dla Życia (27min), który bardzo dokładnie odpowiada na wszelkiego rodzaju pytania związane z przeszczepem szpiku kostnego oraz zostaną przedstawione szczegółowe informacje dotyczące samej akcji.

Spotkanie to zaplanowane jest na godzinę 18:00 i planowo potrwa do godziny 19:00.
Dla osób zainteresowanych będzie możliwość przesłania drogą mailową wszystkich materiałów informacyjnych i promujących akcję.

pwd Przemysław Bartecki

instruktor komendy Hufca ZHP Wołomin

ds. wizerunku i wolontariatu

 


9 marca 2012

Stanowisko Mazowieckiego LEADERA dotyczące propozycji MRiRW w sprawie EFRROW na kolejny okres programowania 2014-2020

Warszawa, dnia 2 marca 2012 r.

Szanowny. Pan
Marek Sawicki
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

 

Stanowisko Związku Stowarzyszeń Mazowiecki Leader do projektu stanowiska Rządu RP (przygotowanego przez MRiRW) do projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (COM(2011)627)

Mając na uwadze harmonijny i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, kreowanie innowacyjności oraz poprawę warunków życia w kontekście procesów zachodzących w Unii Europejskiej i świecie Związek Stowarzyszeń Mazowiecki Leader poniżej przedstawia wnioski i rekomendacje, w szczególności dotyczące podejścia Leader. Wyartykułowane wnioski i rekomendacje zostały wypracowane w toku wielu dyskusji, konferencji i seminariów, w tym np.  podczas III Mazowiecko – Lubelskiego kongresu LGD w Zamościu w 2011 r. Celem podjętych dyskusji było wypracowanie rekomendacji dotyczących stworzenia regulacji prawnych na przyszły okres programowania, które w sposób jednoznaczny wyeliminowałyby możliwość przeniesienia złych praktyk zidentyfikowanych w bieżącym okresie programowania, które deformują istotę podejścia Leader.

 

Þ     Zdecydowanie popieramy stanowisko rządu w zakresie zwiększenia udziału środków finansowych przeznaczonych na II filar w budżecie Wspólnej Polityki Rolnej do wartości około 30%, działania realizowane w II filarze bezpośrednio przyczyniają się do efektywnego i skutecznego rozwoju obszarów wiejskich oraz osiągnięcia celów Strategii  Europa 2020.

Þ     Oceniamy jako pozytywną zmianę dotyczącą objęcia Wspólnymi Ramami Strategicznymi WPR i Umowami Partnerskimi, jednocześnie uważamy, że zmniejszy to obciążenia administracyjne, którymi w obecnym okresie programowania jest obciążone wdrażanie PROW. Swoje stanowisko opieramy na doświadczeniu płynącemu z wdrażania funduszy strukturalnych, których procedury należy określić jako mniej zbiurokratyzowane, transparentne oraz prorozwojowe np. zaliczki nawet do 95%-100%, które towarzyszą wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego czy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Þ     Nie zgadzamy się ze stanowiskiem rządu dotyczącym negatywnej oceny wyznaczenia na poziomie UE minimalnego poziomu środków na program Leader. Postulujemy określenie przez KE sztywnego poziomu środków jakie powinny być przeznaczone na podejście Leader lub też zwiększenia minimalnego poziomu środków do 10%. Dotychczasowe doświadczenia w sposób jednoznaczny pokazują, że co najmniej na poziomie UE powinien zostać określony minimalny poziom środków na Leader’a, albowiem w przeciwnym razie program Leader w wielu krajach UE w ogóle nie będzie realizowany. Należy w tym miejscu odnieść się do doświadczenia w tym zakresie z obecnego okresu programowania. Dodatkowo doświadczenia takich państw jak Hiszpania pokazują, że większe środki na Leader’a (około 10%) pozwalają na lepsze wdrażanie tego podejścia oraz eliminują wiele problemów z tym związanych, zatem zasadne byłoby określenie na poziomie UE sztywnego poziomu środków na ten program lub też podniesienie do 10% minimalnego progu przeznaczonego na podejście Leader.

Þ     Popieramy stanowisko rządu co do utworzenia regionów przejściowych ze zwiększoną intensywnością pomocy dla regionów przekraczających współczynnik 75% PKB/mieszkańca średniej UE-27, co niewątpliwie jest zasadne i konieczne w zawiązku z objęciem WPR Wspólnymi Ramami Strategicznymi i zastosowaniem takiego mechanizmu w funduszach strukturalnych. Taka zmiana z pewnością uprościłaby zarówno fazę programowania jak i wdrażania funduszy europejskich.

Þ     Zdecydowanie popieramy stanowisko w sprawie możliwości realizacji lokalnych strategii rozwoju z wykorzystaniem innych środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz jesteśmy za ujednoliceniem procedur wdrożeniowych w zakresie zdań instytucji wdrożeniowej i płatniczej oraz delegowaniem tych zadań do lokalnych grup działania. Obserwując zachodzący proces konsolidacji struktur europejskich jaki zachodzi na przestrzeni ostatnich dwóch lat postulujemy uregulowanie kwestii wielofunduszowości lokalnych strategii rozwoju na poziomie europejskim, tak aby to LGD decydowało o charakterze wdrażanej przez nie LSR, a nie poszczególne instytucje. Identyfikujemy zagrożenie w postaci ograniczenia przez poszczególne państwa członkowskie możliwości realizacji wielofunduszowych lokalnych strategii rozwoju.

Þ     Jako pozytywne oceniamy stanowisko rządu dotyczące wdrożenia jednego z dwóch modeli rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność, w tym podejścia Leader przy czym rekomendujemy aby propozycja rządu była koniunkcją a nie alternatywą tj. aby równocześnie było wydzielone podejście Leader i szerzej rozwoju, kierowanego przez lokalną społeczność, niezależnie od źródła finansowania oraz LGD otrzymywało grant globalny na realizację LSR, w tym wydzielenia budżetu, którym LGD będzie dysponowała na realizację własnych projektów.

Þ     Rekomendujemy wprowadzenie w ramach wdrażania działań WPR (II filar) zaliczek dla wszystkich beneficjentów do 100% wartości dofinansowania dla projektów małych tj. do 1 000 000 bez konieczności przedkładania gwarancji bankowej w oparciu o doświadczenia płynące z wdrażania funduszy strukturalnych tj. EFS i EFRR. W sposób zdecydowany przyjęcie takiego rozwiązania na poziomie UE wpłynęłoby na efektywność realizacji poszczególnych programów. Niewątpliwe takie rozwiązanie również ujednolici system wdrażania WPR z uwagi na jej objęcie WRS.

Þ     Pozytywnie odnosimy się do propozycji rządu dotyczącej wprowadzenia mechanizmu finansowego na czas przejściowy dla lokalnych grup działania oraz jak najszybszego zakończenia procesu legislacyjnego na poziomie UE tak aby od roku 2014 możliwa była faktyczna realizacja programów z perspektywy finansowej 2014 – 2020.

Þ     Z zadowoleniem przyjmujemy propozycję dotyczące nowych działań np. Europejskiego Partnerstwa Innowacji.

Þ     Rekomenduje rozszerzenie zaproponowanych przez UE działań w ramach drugiego filaru o inwestycje w odnawialne źródła energii, które przy pomocy odpowiednich instrumentów finansowych mogłyby dynamicznie rozwijać się na obszarach wiejskich w oparciu o potencjał jakim dysponują. Takie działania byłyby zgodne z politykami horyzontalnymi i długoterminowymi celami jakie wyznaczyła sobie UE.

Þ     Wspieramy rząd w staraniach o zmianę systemu podziału środków w ramach I filara w oparciu o obiektywne  kryteria odzwierciedlające aktualne oraz przyszłe problemy obszarów wiejskich.

 

Przedstawione powyżej wnioski i rekomendacje mają na celu wsparcie rządu w negocjacjach z UE dokumentów programowych na przyszły okres programowania z jednoznacznym zaznaczeniem istotnych dla środowiska zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich i program Leader zagadnień i problemów, które obecnie utrudniają wdrażanie WPR, a które chcielibyśmy wspólnie z MRiRW wyeliminować, aby się nie powtórzyły w okresie programowania 2014-2020. Pragniemy zapewnić Pana Ministra o pełnej gotowości współpracy z naszej strony przy pracach związanych z nowym okresem programowania.

Łączę wyrazy szacunku,


5 marca 2012

Uwaga

W dniu 06.III.2012 ( wtorek) biuro LGD „RW” będzie czynne do godziny 15:00.


27 lutego 2012

„Małe Projekty” Termin naboru

Planowany termin naboru na „Małe Projekty” ulega przesunięciu. Nowy termin zostanie ustalony i podany na stronie internetowej w połowie przyszłego tygodnia.


24 lutego 2012

XIV Walne Zgromadzenie Członków LGD

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu LGD zwołuję XIV Walne Zgromadzenie Członków LGD, które odbędzie się w dniu 6.III.2012 r., (wtorek) o godz. 16.00 I termin (II termin godz. 16.30) w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie przy ul. Jana Pawła II 17.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
 3. Sprawozdanie Zarządu z pracy w okresie kadencji 2008 – 2012.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej na temat kontroli gospodarki finansowej i działalności stowarzyszenia w okresie kadencji 2008 – 2012 oraz wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi za kadencję 2008 – 2012.
 6. Wybór nowych władz stowarzyszenia:

a)     wybór Rady LGD na kadencję 2012 – 2016

b)    wybór Zarządu LGD na kadencję 2012 – 2016

c)     wybór Komisji Rewizyjnej LGD na kadencję 2012 – 2016

 1. Podjęcie uchwały programowej w sprawie określenia kierunków działań i rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”
 2. Omówienie naborów wniosków planowanych na rok 2012.
 3. Sprawy różne

10. Zamknięcie obrad

Projekty uchwał do wglądu na stronie internetowej www.lgdrw.pl w zakładce Walne zgromadzenia.

Rafał Rozpara – prezes


14 lutego 2012

Zaproszenie na szkolenia „Małe Projekty”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” zaprasza wszystkich chętnych na darmowe szkolenie z zakresu obejmującego informacje podstawowe oraz przygotowanie wniosków w ramach działań Osi 4 LEADER.

Omówione zostanie działanie: Małe Projekty

28.02.2012r. – godz. 10.00 – 12.00, gm. Długosiodło – Centrum Kultury w Długosiodle, ul. Dąbrowszczaków 26

28.02.2012r. – godz. 13.30 – 15.30, gm. Rząśnik – Urząd Gminy Rząśnik, ul. Jesionowa 3

01.03.2012r. – godz.10.00 – 12.00, gm. Brańszczyk – Urząd Gminy Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45

01.03.2012r. – godz.13.30 – 15.30, gm. Wyszków – Biblioteka Publiczna ul. Gen. Sowińskiego 80

05.03.2012r. – godz. 10.00 – 12.00, gm. Zabrodzie – GOK w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 2

05.03.2012r. – godz. 13.30 – 15.30, gm. Tłuszcz – Biblioteka Publiczna ul. T. Kościuszki 7

07.03.2012r. – godz. 10.00 – 12.00, gm. Strachówka – OSP ul. Jana Pawła II

08.03.2012r. – godz. 10.00 – 12.00, gm. Sadowne – Urząd Gminy ul. Kościuszki 3

08.03.2012r. – godz. 13.30 – 15.30, gm. Jadów –  Biblioteka Publiczna  Plac Dreszera 17

13.03.2012r. – godz. 10.00 – 12.00, gm. Wołomin – Biblioteka Publiczna ul. Wileńska 32

13.03.2012r. – godz. 13.30 – 15.30, gm. Klembów – GOK ul. Strażacka 8

14.03.2012r. – godz. 10.00 – 12.00, gm. Poświętne – Biblioteka Publiczna ul. Szkolna 11

Więcej informacji dot. szkoleń można uzyskać na stronie LGD „RW” www.lgdrw.pl w zakładce „LEADER – na co można pozyskać dofinansowanie”, telefonicznie: 29 649 18 31 lub osobiście w biurze LGD „RW”

aktualizacja:
Szkolenia w Tłuszczu i Zabrodziu zostały przesunięte na dzień wcześniej, tj. 05,03.2012, godziny pozostają bez zmian.


14 lutego 2012

Patronat LGD „RW”

Kto może ubiegać się o patronat?

Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, gminy, powiaty, fundacje.

Na jakie działania można  objąć patronatem?

 • Organizowanie imprez związanych z promocją patriotyzmu, rozwojem wsi, wiedzy i kultury, sportu i turystyki.

Wysokość przyznanego patronatu

 • minimalna wysokość patronatu -500zł
 • maksymalna wysokość patronatu – do 5 000zł
 • wkład własny wynosi 30%
 • dotacja 70%

Wymogi formalne rozpatrywania wniosków:

 • Wniosek o dofinansowanie składa zarejestrowana organizacja pozarządowa;
 • Kwota  nie przekracza 5 000 zł
 • Wkład własny wnioskującej organizacji wynosi 30% wartości projektu (wkład finansowy lub rzeczowy);
 • Okres realizacji projektu zawiera się w roku 2012.
 • Działania w ramach projektu obejmują obszar działalności LGD „Równiny Wołomińskiej” (Gminy: Brańszczyk, Długosiodło, Jadów, Klembów, Poświętne, Rząśnik, Sadowne, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin, Wyszków, Zabrodzie)
 • Wnioskodawca nie może zlecić wykonania projektu osobie trzeciej (innemu podmiotowi);
 • Patronat nie będzie przyznawany na pokrycie kosztów już zrealizowanych działań; inwestycji; działalność gospodarczą prowadzoną w jakiejkolwiek formie; działalność partii politycznych lub organizacji wyznaniowych lub kościołów; koszty bieżącego zarządzania organizacją;

Wymagane załączniki:

 • Odpis z właściwego rejestru sądowego

Koszty będą uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:

 • są bezpośrednio związane z realizowanym przedsięwzięciem i są niezbędne do jego realizacji,
 • są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe,
 • odzwierciedlają koszty faktycznie poniesione.

Złożenie wniosku

 • Wnioskodawca powinien złożyć wniosek w jednym egzemplarzu sporządzonym pismem maszynowym w języku polskim do biura Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej  w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 4, III piętro.

Przekazanie patronatu:

Po rozpatrzeniu wniosków i podjęciu decyzji o objęciu patronatem, będą one przekazane organizacjom  na podstawie podpisanej umowy.

Do pobrania:


6 lutego 2012

Ambasada Sukcesu – centrum wsparcia podmiotów ekonomii społecznej

Mazowieckie Centrum Ekonomii Społecznej prowadzi nabór do bezpłatnego projektu:

Ambasada Sukcesu – centrum wsparcia podmiotów ekonomii społecznej

Organizator oferuje Doradztwo, Szkolenia on-line, Specjalistyczne usługi oraz działania na rzecz partnerstwa lokalnego.

Więcej informacji w:


25 stycznia 2012

Apel o pomoc

Nazywam się Albercik i w Boże Narodzenie skończyłem 2 latka. Urodziłem się z rzadką wadą genetyczną – achondroplazją. Oznacza to, że moje rączki i nóżki nie chcą rosnąć tak jak u innych dzieci. Pomimo to jestem bardzo wesoły i szczęśliwy.

Teraz ta wada mi nie przeszkadza bo i tak wszyscy biorą mnie na ręce i wszystko widzę z góry. Mama mówi, że jak będę starszy i cięższy będzie trudniej i dlatego muszę mieć serię skomplikowanych operacji przedłużenia nóżek. Chociaż tatuś ciężko pracuje to nie damy rady sami nazbierać pieniążków na te operacje, ponieważ są bardzo kosztowne.

Dlatego postanowiłem poprosić Państwa o pomoc i o przekazanie 1% podatku na moje konto w fundacji dzieciom „zdążyć z pomocą”. Będę bardzo wdzięczny. Buziaczki.

Albercik Kalinowski

 

Jeżeli chcesz przekazać 1% podatku dla Albercika to w rozliczeniu podatkowym proszę wpisz następujące informacje:
Nazwa OPP: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
KRS: 0000037904
Z dopiskiem w części „Informacje uzupełniające”: 14557 Kalinowski Albert

Wpłaty dobrowolne , darowizny
Środki pieniężne dla Albercika są gromadzone na koncie Fundacji w Banku BPH SA, Odział w Warszawie, pod nazwą:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
nr konta:
61 1060 0076 0000 3310 0018 2660
z dopiskiem: 14557, Kalinowski Albert- zbiórka publicznaPartnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: