"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Witamy na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”
Kolonie w Niedzicy 2018

Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

Arrow
Arrow
PlayPause
Slider


Ukryj zdjęcia
2 listopada 2011

Zmiana planowanego terminu naboru „Małe Projekty”

Informujemy, iż planowany termin naboru na działanie 413 „Małe Projekty” uległ przesunięciu na okres styczeń – luty 2012 r. W najbliższym czasie opublikowany zostanie konkretny termin.

Aktualne formularze wniosków obowiązujące od 10 października 2011 r. dostępne są:


27 października 2011

Informacja o zawartych umowach w ramach Leader

Poniżej prezentujemy informację o umowach które podpisali beneficjenci składający wnioski w LGD na dzień 30 IX 2011 r.:

tab. 1
Działanie „Odnowa i rozwój wsi”

nazwa beneficjenta tytuł operacji przyznana kwota pomocy (w zł ) wg ostatniego aneksu do umowy zrealizowana płatność ( w zł) status projektu
Gmina Zabrodzie Przebudowa drogi Niegów – Zabrodzie wraz z zagospodarowaniem centrum wsi Zazdrość i zagospodarowaniem centrum wsi Zabrodzie 204 115,00 zł 204 115,00 zł projekt zakończony
Gmina Klembów Budowa ogólnie dostępnego, sztucznie oświetlonego, wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni przy zespole szkół w Klembowie 248 924,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Tłuszcz Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Stryjki, Gmina Tłuszcz 145 113,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Jadów Modernizacja obiektu gminnego ośrodka kultury w Jadowie 457 567,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Wołomin Budowa ogólnodostępnego kompleksu rekreacyjno – sportowego w Zagościńcu (zagospodarowanie terenu – boiska szkolne) 255 407,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Poświętne Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Cygowska 219 234,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Strachówka Remont, modernizacja i wyposażenie pomieszczeń remizy strażackiej, remont placu i nadbudowa dachu 193 450,00 zł 58 305,00 zł projekt w trakcie realizacji

tab. 2
Działanie „Małe projekty”

nazwa beneficjenta tytuł operacji przyznana kwota pomocy (w zł ) wg ostatniego aneksu do umowy zrealizowana płatność ( w zł) status projektu
Gmina Wołomin Identyfikacja wizualna obiektów parku kulturowego i prezentacja ścieżki dydaktyczno – turystycznej – Ossów 24 974,36 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Jadów Organizacja czasu wolnego młodzieży poprzez organizowanie zajęć i warsztatów artystycznych 11 736,64 zł 11 736,64 zł projekt zakończony
Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska Impreza plenerowa „Vademecum 2010 – w korowodzie weselnym rodziców Cypriana Norwida” 17 085,18 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Tłuszcz Oznaczenie szlaku rowerowego oraz budowa miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży na osiedlu „Długa” w Tłuszczu 24 905,03 zł 24 618,57 zł projekt zakończony
Gmina Wołomin Opracowanie, wydanie i promocja rocznika wołomińskiego 25 000,00 zł 15 634,78 zł projekt zakończony
Stowarzyszenie Wiatraki Kultury Czubajowizna-etnograficzne serce „Równiny Wołomińskiej” 8 260,00 zł 8 260,00 zł projekt zakończony
Gmina Wołomin Opracowanie, wydanie i promocja biuletynu „Wołomińskie klimaty” i dodatku „w obronie Polski i Europy” oraz warsztaty i promocja produktów lokalnych. 25 000,00 zł 12 750,00 zł projekt zakończony
Fundacja „Dzieło Samarytańskie” Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Gaju sposobem na aktywizację i integrację mieszkańców wsi 12 872,40 zł 12 872,40 zł projekt zakończony
Gmina Tłuszcz Oznaczenie szlaku rowerowego oraz budowa miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży na osiedlu „Borki” w Tłuszczu 24 905,03 zł 24 618,58 zł projekt zakończony
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe LOGOS s.c. Druk folderu Równina Wołomińska – Ziemia nieodkrytych możliwości. 25 000,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Tłuszcz Oznaczenie szlaku rowerowego oraz budowa miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscowości Wólka Kozłowska gm. Tłuszcz. 24 881,70 zł projekt w trakcie realizacji
Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem „Święto plonów okazją do integracji – dożynki w Gminie Poświętne 2010” 11 790,99 zł projekt w trakcie realizacji
Dorsim Sp. z o.o. Warsztaty Edukacyjne – Zdrowym Być 9 975,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu Aktywne i kulturalne spędzanie czasu w Zabrodziu poprzez zakup wyposażenia i organizację imprez przez Gminny Ośrodek Kultury 21 828,52 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Zabrodzie Organizacja festynu z okazji Dnia dziecka 13 087,00 zł projekt w trakcie realizacji
Biblioteka Publiczna (Tłuszcz) Biesiady z książką 7 000,00 zł 4 633,51 zł projekt zakończony
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Urlach Wakacje w Urlach 14 980,00 zł 14 794,00 zł projekt zakończony
Gmina Tłuszcz Oznaczenie szlaku rowerowego oraz budowa miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży na osiedlu „Kolejowa” w Tłuszczu 24 905,03 zł 24 618,57 zł projekt zakończony
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe LOGOS s.c. Wykonanie strony internetowej www.rownina-wolominska.pl 22 088,92 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Jadów Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych w Gminie Jadów 9 765,00 zł 9 672,52 zł projekt zakończony

4 października 2011

Najaktywniejsze sołectwo – Równe, gm. Strachówka


30 września 2011

Nabór ARiMR

Od 26 września do 7 października 2011 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, które finansowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Na takie wsparcie przeznaczono w tegorocznym naborze ponad 2,5 miliarda zł.

Zasady przyznawania pomocy z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,  nie zmieniły się w porównaniu z tymi obowiązującymi w ubiegłym roku. Jest ono adresowane do osób lub podmiotów gospodarczych, które chcą rozpocząć lub rozwinąć działalność tworząc mikroprzedsiębiorstwa czyli firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników, w których  roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro. Co ważne, do otrzymania wsparcia kwalifikują się tylko mikroprzedsiębiorstwa, które chcą działać lub już działają na terenach wiejskich lub miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców. Trzeba pamiętać, że mikroprzedsiębiorca nie może być ubezpieczony w KRUS.  Wsparcie z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” będzie udzielane na projekty, po realizacji których zostaną utworzone nowe miejsca pracy. W przypadku, gdy powstanie jedno nowe stanowisko pracy, będzie można otrzymać 100 tys. zł. Utworzenie dwóch nowych miejsc pracy – 200 tys. zł.,  a trzech lub więcej – 300 tys. zł. Wysokość wsparcia przyznanego przez ARiMR może wynieść do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Przedsiębiorcy, którzy nie mają własnych pieniędzy na realizację takich przedsięwzięć, mogą wystąpić o przyznanie zaliczki w wysokości do 50% wnioskowanej kwoty pomocy. Lista działalności gospodarczych, na które można otrzymać pomoc obejmuje około 400 pozycji. Wsparcie będzie wypłacane po zrealizowaniu przez przedsiębiorcę operacji. Ważne jest, że nowoutworzone miejsca pracy muszą być utrzymane przez dwa lata liczone od momentu dokonania przez ARiMR płatności.

Wniosek o pomoc należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w Oddziale Regionalnym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce realizacji inwestycji, można też wysłać go pocztową przesyłką rejestrowaną. O kolejności, w jakiej przysługuje pomoc, będzie decydowała liczba punktów, które ARiMR przyzna na podstawie tzw. rankingu, czyli kryteriów określonych w rozporządzeniu MRiRW. Preferowane będą operacje z regionów uboższych, borykających się z dużym bezrobociem, a także te które doprowadzą do powstania jak największej liczby nowych miejsc pracy.

Dotychczas, w ramach przeprowadzonych w 2009 i 2010 roku naborów wniosków, dofinansowanie otrzymało prawie 5 tys. firm. Pomoc przyznana im na realizację projektów inwestycyjnych  przyczyniła się do utworzenia ok. 10 tys. nowych miejsc pracy.

Niemal równolegle z mikroprzedsiębiorcami o przyznanie pomocy będą mogli starać się również rolnicy, ich współmałżonkowie i domownicy, którzy chcą prowadzić działalność niezwiązaną z rolnictwem. Już bowiem od 27 września Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski  o wsparcie z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Tegoroczny nabór wniosków o przyznanie takiej pomocy jest specyficzny, ponieważ podzielony został na dwa etapy.

W pierwszym od 27 września do 14 października 2011 roku  będzie można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje związane z wytwarzaniem biogazu rolniczego lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego. Wysokość wsparcia, jakie może otrzymać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jeden beneficjent na realizację takiego przedsięwzięcia wynosi do 500 tysięcy złotych. Poziom dofinansowania przyznanego przez Agencję nie może przekroczyć 50% poniesionych przez niego kosztów inwestycji, a w przypadku rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe może wynieść aż 80%.

Następnie od 17 października do 4 listopada 2011 roku, również w Oddziałach Regionalnych ARiMR, swoje wnioski o pomoc mogą składać wszyscy, którzy planują inne inwestycje niż związane z wytwarzaniem biogazu lub energii elektrycznej. Pomoc taką można otrzymać m.in. na rozwój: usług na rzecz rolnictwa i leśnictwa, sprzedaży hurtowej i detalicznej, usług budowlanych i instalacyjnych, turystycznych, agroturystycznych, transportowych i komunalnych oraz doradczych, finansowych i informatycznych, a także rękodzielnictwa. Wspierane są również inwestycje w przetwórstwo surowców rolnych i runa leśnego, magazynowanie lub przechowywanie towarów. Pomoc można też otrzymać np. na zakładanie przedszkoli na terenach wiejskich, które stanowią jeden z elementów rozwoju społecznego wsi. Pełna lista działalności, które można dofinansować z takiego wsparcia zawiera około 400 pozycji. Kwota pomocy przyznanej przez ARiMR nie może przekraczać 100 tysięcy złotych dla jednego beneficjenta, a Agencja może dofinansować do 50% kosztów inwestycji. Poziom dofinansowania może wzrosnąć do 80% w przypadku rolników, którzy zostali poszkodowani w wyniku działania klęsk żywiołowych.

W przypadku, gdy osoby zainteresowane takim wsparciem nie posiadają własnych pieniędzy, mogą skorzystać z zaliczki w wysokości do 50% wnioskowanej kwoty pomocy.

Ważne jest, że w tym naborze rolnik może złożyć tylko jeden wniosek, czyli musi się zdecydować, na jaką działalność chce otrzymać wsparcie.

Pomoc z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” przeznaczona jest dla rolników, ich współmałżonków lub domowników ubezpieczonych w KRUS, którzy planują rozpoczęcie działalności innej niż rolnicza. Wystarczy być ubezpieczonym w KRUS przez okres przynajmniej 12 miesięcy poprzedzających  złożenie wniosku o przyznanie pomocy. Wiele rodzin rolniczych nie jest w stanie utrzymać się  jedynie z rolnictwa i takie wsparcie jest dla nich szansą na dodatkowe dochody poprawiające ich warunki życia. Na udzielenie takiego wsparcia w 2011 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczyła około 365 milionów złotych.

Jedną z ważnych zmian ułatwiających potencjalnym beneficjentom dostęp do pomocy z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” jest to, że zniesiono warunek, iż pomoc mogą otrzymać jedynie ci, którzy otrzymują już dopłaty bezpośrednie. Teraz takie wsparcie będzie mógł otrzymać także np. młody rolnik, który dopiero planuje przejęcie gospodarstwa lub niedawno je przejął, a także współmałżonek rolnika czy domownik, jeżeli wykaże, że wcześniej był ubezpieczony u rolnika, któremu przyznano dopłaty obszarowe. Inną bardzo ważną zmianą ułatwiającą ubieganie się o pomoc jest to, że wniosek można złożyć w dowolnym oddziale regionalnym ARiMR lub za pośrednictwem poczty, co w poprzednich latach było niedopuszczalne.

W tegorocznym naborze nie obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”. Każdy wniosek będzie poddany ocenie punktowej. Najwyżej punktowane będą wnioski złożone przez rolników posiadających małe gospodarstwa leżące na terenach, gdzie występują niekorzystne warunki gospodarowania tzw. obszary ONW. Preferowane też będą wnioski złożone przez rolników mieszkających w gminach o niskimi dochodzie podatkowym, a także tych osób, które nie korzystały wcześniej ze wsparcia z działań „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” czy „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Istotne jest także, iż dzięki decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego zwiększającej limit środków na pomoc w działaniu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wsparcie otrzymają wszyscy, którzy ubiegali się o nie w 2010 roku, pod warunkiem, że ich wnioski zostaną pozytywnie ocenione i spełniają kryteria do otrzymania takiego dofinansowania.

Dotychczas ARiMR przeprowadziła trzy nabory wniosków o przyznanie pomocy z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” kolejno w latach 2008, 2009 i 2010 r. Spośród złożonych wtedy wniosków Agencja podpisała około 8,8 tys. umów o dofinansowaniu inwestycji na łączną kwotę 760,6 mln złotych, czyli około 55% budżetu przeznaczonego na taką pomoc z PROW 2007 – 2013.

Departament Komunikacji Społecznej ARiMR

Źródło: http://www.mazovia.pl/unia-europejska/prow-2007-2013/prow-aktualnosci/


13 września 2011

ARiMR – Nabór wniosków „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Więcej informacji w ulotce wydanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:


8 września 2011

Uwaga.

W dniu 09.09.2011 (piątek) biuro Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” czynne będzie do godziny 12:30.


8 września 2011

Dożynki wojewódzkie w Wyszkowie

Dożynki wojewódzkie Województwa Mazowieckiego 2011 oraz dożynki diecezjalne Diecezji Łomżyńskiej odbędą się w Wyszkowie, 11 września 2011 roku.

Źródło: www.wyszkow.pl

8 września 2011

Długosiodło – Wielkie Grzybobranie 2011

ZaproszenieŹródło: www.dlugosiodlo.pl

26 lipca 2011

Informacja o zawartych umowach w ramach Leader

Poniżej prezentujemy informację o umowach które podpisali beneficjenci składający wnioski w LGD na dzień 30 VI 2011 r.:

tab. 1

Działanie „Odnowa i rozwój wsi”

nazwa beneficjenta tytuł operacji przyznana kwota pomocy (w zł ) wg ostatniego aneksu do umowy zrealizowana płatność ( w zł) status projektu
Gmina Klembów Budowa ogólnie dostępnego, sztucznie oświetlonego, wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni przy zespole szkół w Klembowie 248 924,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Strachówka Remont, modernizacja i wyposażenie pomieszczeń remizy strażackiej, remont placu i nadbudowa dachu 193 450,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Zabrodzie Przebudowa drogi Niegów – Zabrodzie wraz z zagospodarowaniem centrum wsi Zazdrość i zagospodarowaniem centrum wsi Zabrodzie 204 115,00 zł 204 115,00 zł projekt zakończony
Gmina Poświętne Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Cygowska 219 234,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Jadów Modernizacja obiektu gminnego ośrodka kultury w Jadowie 457 567,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Tłuszcz Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Stryjki, Gmina Tłuszcz 186 811,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Wołomin Budowa ogólnodostępnego kompleksu rekreacyjno – sportowego w Zagościńcu (zagospodarowanie terenu – boiska szkolne) 255 407,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji

 

tab. 2
Działanie „Małe projekty”

nazwa beneficjenta tytuł operacji przyznana kwota pomocy (w zł ) wg ostatniego aneksu do umowy zrealizowana płatność ( w zł) status projektu
Gmina Wołomin Opracowanie, wydanie i promocja biuletynu „Wołomińskie Klimaty” i dodatku „W obronie Polski i Europy” oraz warsztaty i promocja produktów lokalnych 25 000,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Jadów Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych w Gminie Jadów 9 765,00 zł 9 672,52 zł projekt zakończony
Gmina Jadów Organizacja czasu wolnego młodzieży poprzez organizowanie zajęć i warsztatów artystycznych 11 736,64 zł projekt w trakcie realizacji
Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska Impreza plenerowa „Vademecum 2010 – w korowodzie weselnym rodziców Cypriana Norwida” 17 085,18 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Wołomin Opracowanie, wydanie i promocja rocznika wołomińskiego 25 000,00 zł projekt w trakcie realizacji
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe LOGOS s.c. Wykonanie strony internetowej www.rownina-wolominska.pl 22 088,92 zł 4 417,78 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Tłuszcz Oznaczenie szlaku rowerowego oraz budowa miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży na osiedlu „Długa” w Tłuszczu 24 905,03 zł projekt w trakcie realizacji
Stowarzyszenie Wiatraki Kultury Czubajowizna-etnograficzne serce „Równiny Wołomińskiej” 8 260,00 zł projekt w trakcie realizacji
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Częstochowskiej Wakacje w Urlach 14 980,00 zł 14 794,00 zł projekt zakończony
Gmina Zabrodzie Organizacja festynu z okazji Dnia dziecka 13 087,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu Aktywne i kulturalne spędzanie czasu w Zabrodziu poprzez zakup wyposażenia i organizację imprez przez Gminny Ośrodek Kultury 21 828,52 zł projekt w trakcie realizacji
Dorsim Sp. z o.o. Warsztaty Edukacyjne – Zdrowym Być 9 975,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Tłuszcz Oznaczenie szlaku rowerowego oraz budowa miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży na osiedlu „Borki” w Tłuszczu 24 905,03 zł 24 618,58 zł projekt zakończony
Gmina Tłuszcz Oznaczenie szlaku rowerowego oraz budowa miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży na osiedlu „Kolejowa” w Tłuszczu 24 905,03 zł 24 618,57 zł projekt zakończony
Fundacja „Dzieło Samarytańskie” Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Gaju sposobem na aktywizację i integrację mieszkańców wsi 12 872,40 zł projekt w trakcie realizacji
Biblioteka Publiczna (Tłuszcz) Biesiady z książką 7 000,00 zł 4 633,51 zł projekt zakończony
Gmina Wołomin Identyfikacja wizualna obiektów parku kulturowego i prezentacja ścieżki dydaktyczno – turystycznej – Ossów 24 974,36 zł projekt w trakcie realizacji

19 lipca 2011

Smaki NadbużańskiePartnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: