"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Witamy na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”
Kolonie w Niedzicy 2018

Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider


Ukryj zdjęcia
18 kwietnia 2012

Zaproszenie

 

Konkurs wiedzy o Wspólnej Polityce Rolnej:

 • Zwycięzca otrzyma nagrodę główną – wyjazd ucznia oraz jego nauczyciela/opiekuna do Parlamentu Europejskiego w Brukseli we wrześniu 2012 r.
 • 10 pierwszych wyników otrzyma nagrody rzeczowe oraz konta bankowe z drobną kwotą
 • Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział
 • Każdy uczestnik otrzyma drobne gadżety
 • Podczas konkursu będzie zorganizowany program artystyczny dla wszystkich oraz program edukacyjny dotyczący edukacji młodzieży.
 • Podczas konkursu wystawione będą stoiska organizacji, instytucji związanych z Wspólną Polityką Rolną, na których młodzież może się dowiedzieć czym tak naprawdę się zajmują te organizacje.
 • Podczas konkursu przewidziany jest poczęstunek dla uczestników w formie stołu szwedzkiego – przekąski na zimno, ciasta, ciasteczka, kawa i herbata.

Do pobrania:


16 kwietnia 2012

Zmiany przepisów dot. wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju, Małe Projekty – nowy formularz

Dnia 6 kwietnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie LSR” objętego PROW na lata 2007-2013. (Dz. U. z dnia 22 marca 2012 r., Nr 302)

Najważniejsze zmiany dotyczą tzw. ”małych projektów” i polegają na:

– zwiększeniu możliwego poziomu refundacji do 80% kosztów kwalifikowanych;
– wnoszeniu wkładu własnego do realizacji operacji na zasadach określonych w art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 1974/2006;
– uregulowaniu możliwości ogłaszania przez LGD tzw. „naborów tematycznych”;
– zlikwidowaniu możliwości wyboru operacji przez LGD ponad limit środków wskazany w ogłoszeniu (jedynie w ostatnim naborze możliwy wybór do 120 % limitu dostępnych środków).

Nowe przepisy maja zastosowanie do naborów rozpoczętych po dniu wejścia w życie w/w rozporządzenia, czyli po 6 kwietnia 2012 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r.
(213,9 KiB, ilość pobrań: 969)
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 302

W dziale „Do pobrania” znajduje się już nowa wersja wniosku „Małe projekty” wraz z instrukcją wypełniania.

Do pobrania:

Przypominamy iż w „Małych Projektach”:

 • materiały dot. projektów (zaproszenia, plakaty) muszą być oznaczone odpowiednimi logotypami,
 • stawka za jedną roboczogodzinę pracy własnej (wkład niepieniężny) w 2012 roku. wynosi 19,19 zł
 • przedmioty kupowane w ramach projektów muszą być nowe
 • we wniosku należy zaznaczać zakres obejmujący działania podejmowanie w projekcie (można zaznaczyć kilka zakresów)

6 kwietnia 2012

Patronaty LGD „RW”

W dniu 05.04.2012 r. Zarząd LGD „Równiny Wołomińskiej” ocenił wnioski dotyczące patronatów LGD „RW”. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy złożyli projekty. Poniżej prezentujemy listę wniosków wraz z przyznanymi kwotami:

 


5 kwietnia 2012


23 marca 2012

Mapa LGD „RW”

W najbliższym czasie LGD „Równiny Wołomińskiej” planuje wydać mapę promocyjną opisującą 12 gmin członkowskich. Zależy nam, aby mapa miała niepowtarzalny charakter, zawierała dotychczas nieopublikowane informację, ciekawe (często zapominane) miejsca,zabytki, lokalne legendy, szlaki. W związku z czym chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy przy jej tworzeniu. Mapa będzie miała charakter promocyjny, nie będzie rozprowadzana komercyjnie. Jest to doskonała okazja do wypromowania swojej miejscowości. Współpraca ta polegała by na oznaczeniu pozycji na mapie, opisaniu obiektu i przesłaniu do LGD. Zapraszamy do przesyłania nawet pojedynczych oznaczeń.
W razie chęci współpracy proszę o kontakt telefoniczny z biurem LGD „RW” pod numerem telefonu: 29 649 18 31 lub emailem j.staniszewski@lgdrw.pl. Wersja robocza mapy do opracowania będzie przesyłana pocztą lub kopiowana w biurze LGD „RW”


21 marca 2012

Ogólnopolska Promocja Urządzeń Solarnych SOLIS

Szanowni Państwo

W ramach realizacji projektu współpracy Ogólnopolska Promocja Urządzeń Solarnych SOLIS, LGD „Równiny Wołomińskiej” zaprasza wszystkich zainteresowanych do skorzystania z bezpłatnego doradztwa w zakresie pozyskania dofinansowania i wykonania określonej instalacji solarnej. Doradztwo świadczone będzie w każdy czwartek w godz. 12.00 – 16.00 w biurze LGD w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 4 oraz codziennie w firmie pana Henryka Cioka przy ul. Przemysłowej 70 w Tłuszczu – do końca kwietnia 2012 r.

Uprawnionymi do otrzymania dofinansowania w 45% lub 70% są:
– osoby fizyczne zamieszkałe na obszarze LGD „Równiny Wołomińskiej”,
– instytucje publiczne w tym gminy i szkoły,
– przedsiębiorcy prowadzący działalność na obszarze LGD.

Serdecznie zapraszamy.


20 marca 2012

Informacja o naborach

W związku ze zmianą kryterium oceny „Małych Projektów” w pierwszej kolejności zostanie ogłoszony nabór z działania „Odnowa i Rozwój Wsi” ( planowany termin: 27 kwietnia 2012 do 11 maja 2012).


12 marca 2012

Walne Zgromadzenie Członków LGD

6 maca 2012 r. odbyło się XIV Walne Zgromadzenie Członków LGD, podczas którego dokonano m.in wyboru nowych władz LGD. Wszystkim uczestnikom pragniemy podziękować za przybycie.

Wybrano skład::

Uchwały podjęte podczas posiedzenia oraz protokół dostępne są w dziale „Do pobrania”.


12 marca 2012

Zaproszenie

Hufiec ZHP Wołomin i Fundacja Przeciwko Leukemii, przy Miejskiej Biblioteki Publicznej im Zofii Nałkowskiej, 22.04.2012 w budynku Biblioteki organizują po raz drugi akcję Naszpikowani Radością – rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego .

Z tej okazji serdecznie zapraszam na spotkanie INFORMACYJNE, które odbędzie się 16.03.2012 w Bibliotece Miejskiej przy  ul. Wileńskiej 32 na III piętrze.
Podczas spotkania odbędzie się pokaz filmu Życie dla Życia (27min), który bardzo dokładnie odpowiada na wszelkiego rodzaju pytania związane z przeszczepem szpiku kostnego oraz zostaną przedstawione szczegółowe informacje dotyczące samej akcji.

Spotkanie to zaplanowane jest na godzinę 18:00 i planowo potrwa do godziny 19:00.
Dla osób zainteresowanych będzie możliwość przesłania drogą mailową wszystkich materiałów informacyjnych i promujących akcję.

pwd Przemysław Bartecki

instruktor komendy Hufca ZHP Wołomin

ds. wizerunku i wolontariatu

 


9 marca 2012

Stanowisko Mazowieckiego LEADERA dotyczące propozycji MRiRW w sprawie EFRROW na kolejny okres programowania 2014-2020

Warszawa, dnia 2 marca 2012 r.

Szanowny. Pan
Marek Sawicki
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

 

Stanowisko Związku Stowarzyszeń Mazowiecki Leader do projektu stanowiska Rządu RP (przygotowanego przez MRiRW) do projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (COM(2011)627)

Mając na uwadze harmonijny i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, kreowanie innowacyjności oraz poprawę warunków życia w kontekście procesów zachodzących w Unii Europejskiej i świecie Związek Stowarzyszeń Mazowiecki Leader poniżej przedstawia wnioski i rekomendacje, w szczególności dotyczące podejścia Leader. Wyartykułowane wnioski i rekomendacje zostały wypracowane w toku wielu dyskusji, konferencji i seminariów, w tym np.  podczas III Mazowiecko – Lubelskiego kongresu LGD w Zamościu w 2011 r. Celem podjętych dyskusji było wypracowanie rekomendacji dotyczących stworzenia regulacji prawnych na przyszły okres programowania, które w sposób jednoznaczny wyeliminowałyby możliwość przeniesienia złych praktyk zidentyfikowanych w bieżącym okresie programowania, które deformują istotę podejścia Leader.

 

Þ     Zdecydowanie popieramy stanowisko rządu w zakresie zwiększenia udziału środków finansowych przeznaczonych na II filar w budżecie Wspólnej Polityki Rolnej do wartości około 30%, działania realizowane w II filarze bezpośrednio przyczyniają się do efektywnego i skutecznego rozwoju obszarów wiejskich oraz osiągnięcia celów Strategii  Europa 2020.

Þ     Oceniamy jako pozytywną zmianę dotyczącą objęcia Wspólnymi Ramami Strategicznymi WPR i Umowami Partnerskimi, jednocześnie uważamy, że zmniejszy to obciążenia administracyjne, którymi w obecnym okresie programowania jest obciążone wdrażanie PROW. Swoje stanowisko opieramy na doświadczeniu płynącemu z wdrażania funduszy strukturalnych, których procedury należy określić jako mniej zbiurokratyzowane, transparentne oraz prorozwojowe np. zaliczki nawet do 95%-100%, które towarzyszą wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego czy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Þ     Nie zgadzamy się ze stanowiskiem rządu dotyczącym negatywnej oceny wyznaczenia na poziomie UE minimalnego poziomu środków na program Leader. Postulujemy określenie przez KE sztywnego poziomu środków jakie powinny być przeznaczone na podejście Leader lub też zwiększenia minimalnego poziomu środków do 10%. Dotychczasowe doświadczenia w sposób jednoznaczny pokazują, że co najmniej na poziomie UE powinien zostać określony minimalny poziom środków na Leader’a, albowiem w przeciwnym razie program Leader w wielu krajach UE w ogóle nie będzie realizowany. Należy w tym miejscu odnieść się do doświadczenia w tym zakresie z obecnego okresu programowania. Dodatkowo doświadczenia takich państw jak Hiszpania pokazują, że większe środki na Leader’a (około 10%) pozwalają na lepsze wdrażanie tego podejścia oraz eliminują wiele problemów z tym związanych, zatem zasadne byłoby określenie na poziomie UE sztywnego poziomu środków na ten program lub też podniesienie do 10% minimalnego progu przeznaczonego na podejście Leader.

Þ     Popieramy stanowisko rządu co do utworzenia regionów przejściowych ze zwiększoną intensywnością pomocy dla regionów przekraczających współczynnik 75% PKB/mieszkańca średniej UE-27, co niewątpliwie jest zasadne i konieczne w zawiązku z objęciem WPR Wspólnymi Ramami Strategicznymi i zastosowaniem takiego mechanizmu w funduszach strukturalnych. Taka zmiana z pewnością uprościłaby zarówno fazę programowania jak i wdrażania funduszy europejskich.

Þ     Zdecydowanie popieramy stanowisko w sprawie możliwości realizacji lokalnych strategii rozwoju z wykorzystaniem innych środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz jesteśmy za ujednoliceniem procedur wdrożeniowych w zakresie zdań instytucji wdrożeniowej i płatniczej oraz delegowaniem tych zadań do lokalnych grup działania. Obserwując zachodzący proces konsolidacji struktur europejskich jaki zachodzi na przestrzeni ostatnich dwóch lat postulujemy uregulowanie kwestii wielofunduszowości lokalnych strategii rozwoju na poziomie europejskim, tak aby to LGD decydowało o charakterze wdrażanej przez nie LSR, a nie poszczególne instytucje. Identyfikujemy zagrożenie w postaci ograniczenia przez poszczególne państwa członkowskie możliwości realizacji wielofunduszowych lokalnych strategii rozwoju.

Þ     Jako pozytywne oceniamy stanowisko rządu dotyczące wdrożenia jednego z dwóch modeli rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność, w tym podejścia Leader przy czym rekomendujemy aby propozycja rządu była koniunkcją a nie alternatywą tj. aby równocześnie było wydzielone podejście Leader i szerzej rozwoju, kierowanego przez lokalną społeczność, niezależnie od źródła finansowania oraz LGD otrzymywało grant globalny na realizację LSR, w tym wydzielenia budżetu, którym LGD będzie dysponowała na realizację własnych projektów.

Þ     Rekomendujemy wprowadzenie w ramach wdrażania działań WPR (II filar) zaliczek dla wszystkich beneficjentów do 100% wartości dofinansowania dla projektów małych tj. do 1 000 000 bez konieczności przedkładania gwarancji bankowej w oparciu o doświadczenia płynące z wdrażania funduszy strukturalnych tj. EFS i EFRR. W sposób zdecydowany przyjęcie takiego rozwiązania na poziomie UE wpłynęłoby na efektywność realizacji poszczególnych programów. Niewątpliwe takie rozwiązanie również ujednolici system wdrażania WPR z uwagi na jej objęcie WRS.

Þ     Pozytywnie odnosimy się do propozycji rządu dotyczącej wprowadzenia mechanizmu finansowego na czas przejściowy dla lokalnych grup działania oraz jak najszybszego zakończenia procesu legislacyjnego na poziomie UE tak aby od roku 2014 możliwa była faktyczna realizacja programów z perspektywy finansowej 2014 – 2020.

Þ     Z zadowoleniem przyjmujemy propozycję dotyczące nowych działań np. Europejskiego Partnerstwa Innowacji.

Þ     Rekomenduje rozszerzenie zaproponowanych przez UE działań w ramach drugiego filaru o inwestycje w odnawialne źródła energii, które przy pomocy odpowiednich instrumentów finansowych mogłyby dynamicznie rozwijać się na obszarach wiejskich w oparciu o potencjał jakim dysponują. Takie działania byłyby zgodne z politykami horyzontalnymi i długoterminowymi celami jakie wyznaczyła sobie UE.

Þ     Wspieramy rząd w staraniach o zmianę systemu podziału środków w ramach I filara w oparciu o obiektywne  kryteria odzwierciedlające aktualne oraz przyszłe problemy obszarów wiejskich.

 

Przedstawione powyżej wnioski i rekomendacje mają na celu wsparcie rządu w negocjacjach z UE dokumentów programowych na przyszły okres programowania z jednoznacznym zaznaczeniem istotnych dla środowiska zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich i program Leader zagadnień i problemów, które obecnie utrudniają wdrażanie WPR, a które chcielibyśmy wspólnie z MRiRW wyeliminować, aby się nie powtórzyły w okresie programowania 2014-2020. Pragniemy zapewnić Pana Ministra o pełnej gotowości współpracy z naszej strony przy pracach związanych z nowym okresem programowania.

Łączę wyrazy szacunku,Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: