"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Witamy na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”
Kolonie w Niedzicy 2018

Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider


Ukryj zdjęcia
5 marca 2012

Uwaga

W dniu 06.III.2012 ( wtorek) biuro LGD „RW” będzie czynne do godziny 15:00.


27 lutego 2012

„Małe Projekty” Termin naboru

Planowany termin naboru na „Małe Projekty” ulega przesunięciu. Nowy termin zostanie ustalony i podany na stronie internetowej w połowie przyszłego tygodnia.


24 lutego 2012

XIV Walne Zgromadzenie Członków LGD

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu LGD zwołuję XIV Walne Zgromadzenie Członków LGD, które odbędzie się w dniu 6.III.2012 r., (wtorek) o godz. 16.00 I termin (II termin godz. 16.30) w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie przy ul. Jana Pawła II 17.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
 3. Sprawozdanie Zarządu z pracy w okresie kadencji 2008 – 2012.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej na temat kontroli gospodarki finansowej i działalności stowarzyszenia w okresie kadencji 2008 – 2012 oraz wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi za kadencję 2008 – 2012.
 6. Wybór nowych władz stowarzyszenia:

a)     wybór Rady LGD na kadencję 2012 – 2016

b)    wybór Zarządu LGD na kadencję 2012 – 2016

c)     wybór Komisji Rewizyjnej LGD na kadencję 2012 – 2016

 1. Podjęcie uchwały programowej w sprawie określenia kierunków działań i rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”
 2. Omówienie naborów wniosków planowanych na rok 2012.
 3. Sprawy różne

10. Zamknięcie obrad

Projekty uchwał do wglądu na stronie internetowej www.lgdrw.pl w zakładce Walne zgromadzenia.

Rafał Rozpara – prezes


14 lutego 2012

Zaproszenie na szkolenia „Małe Projekty”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” zaprasza wszystkich chętnych na darmowe szkolenie z zakresu obejmującego informacje podstawowe oraz przygotowanie wniosków w ramach działań Osi 4 LEADER.

Omówione zostanie działanie: Małe Projekty

28.02.2012r. – godz. 10.00 – 12.00, gm. Długosiodło – Centrum Kultury w Długosiodle, ul. Dąbrowszczaków 26

28.02.2012r. – godz. 13.30 – 15.30, gm. Rząśnik – Urząd Gminy Rząśnik, ul. Jesionowa 3

01.03.2012r. – godz.10.00 – 12.00, gm. Brańszczyk – Urząd Gminy Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45

01.03.2012r. – godz.13.30 – 15.30, gm. Wyszków – Biblioteka Publiczna ul. Gen. Sowińskiego 80

05.03.2012r. – godz. 10.00 – 12.00, gm. Zabrodzie – GOK w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 2

05.03.2012r. – godz. 13.30 – 15.30, gm. Tłuszcz – Biblioteka Publiczna ul. T. Kościuszki 7

07.03.2012r. – godz. 10.00 – 12.00, gm. Strachówka – OSP ul. Jana Pawła II

08.03.2012r. – godz. 10.00 – 12.00, gm. Sadowne – Urząd Gminy ul. Kościuszki 3

08.03.2012r. – godz. 13.30 – 15.30, gm. Jadów –  Biblioteka Publiczna  Plac Dreszera 17

13.03.2012r. – godz. 10.00 – 12.00, gm. Wołomin – Biblioteka Publiczna ul. Wileńska 32

13.03.2012r. – godz. 13.30 – 15.30, gm. Klembów – GOK ul. Strażacka 8

14.03.2012r. – godz. 10.00 – 12.00, gm. Poświętne – Biblioteka Publiczna ul. Szkolna 11

Więcej informacji dot. szkoleń można uzyskać na stronie LGD „RW” www.lgdrw.pl w zakładce „LEADER – na co można pozyskać dofinansowanie”, telefonicznie: 29 649 18 31 lub osobiście w biurze LGD „RW”

aktualizacja:
Szkolenia w Tłuszczu i Zabrodziu zostały przesunięte na dzień wcześniej, tj. 05,03.2012, godziny pozostają bez zmian.


14 lutego 2012

Patronat LGD „RW”

Kto może ubiegać się o patronat?

Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, gminy, powiaty, fundacje.

Na jakie działania można  objąć patronatem?

 • Organizowanie imprez związanych z promocją patriotyzmu, rozwojem wsi, wiedzy i kultury, sportu i turystyki.

Wysokość przyznanego patronatu

 • minimalna wysokość patronatu -500zł
 • maksymalna wysokość patronatu – do 5 000zł
 • wkład własny wynosi 30%
 • dotacja 70%

Wymogi formalne rozpatrywania wniosków:

 • Wniosek o dofinansowanie składa zarejestrowana organizacja pozarządowa;
 • Kwota  nie przekracza 5 000 zł
 • Wkład własny wnioskującej organizacji wynosi 30% wartości projektu (wkład finansowy lub rzeczowy);
 • Okres realizacji projektu zawiera się w roku 2012.
 • Działania w ramach projektu obejmują obszar działalności LGD „Równiny Wołomińskiej” (Gminy: Brańszczyk, Długosiodło, Jadów, Klembów, Poświętne, Rząśnik, Sadowne, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin, Wyszków, Zabrodzie)
 • Wnioskodawca nie może zlecić wykonania projektu osobie trzeciej (innemu podmiotowi);
 • Patronat nie będzie przyznawany na pokrycie kosztów już zrealizowanych działań; inwestycji; działalność gospodarczą prowadzoną w jakiejkolwiek formie; działalność partii politycznych lub organizacji wyznaniowych lub kościołów; koszty bieżącego zarządzania organizacją;

Wymagane załączniki:

 • Odpis z właściwego rejestru sądowego

Koszty będą uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:

 • są bezpośrednio związane z realizowanym przedsięwzięciem i są niezbędne do jego realizacji,
 • są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe,
 • odzwierciedlają koszty faktycznie poniesione.

Złożenie wniosku

 • Wnioskodawca powinien złożyć wniosek w jednym egzemplarzu sporządzonym pismem maszynowym w języku polskim do biura Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej  w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 4, III piętro.

Przekazanie patronatu:

Po rozpatrzeniu wniosków i podjęciu decyzji o objęciu patronatem, będą one przekazane organizacjom  na podstawie podpisanej umowy.

Do pobrania:


6 lutego 2012

Ambasada Sukcesu – centrum wsparcia podmiotów ekonomii społecznej

Mazowieckie Centrum Ekonomii Społecznej prowadzi nabór do bezpłatnego projektu:

Ambasada Sukcesu – centrum wsparcia podmiotów ekonomii społecznej

Organizator oferuje Doradztwo, Szkolenia on-line, Specjalistyczne usługi oraz działania na rzecz partnerstwa lokalnego.

Więcej informacji w:


25 stycznia 2012

Apel o pomoc

Nazywam się Albercik i w Boże Narodzenie skończyłem 2 latka. Urodziłem się z rzadką wadą genetyczną – achondroplazją. Oznacza to, że moje rączki i nóżki nie chcą rosnąć tak jak u innych dzieci. Pomimo to jestem bardzo wesoły i szczęśliwy.

Teraz ta wada mi nie przeszkadza bo i tak wszyscy biorą mnie na ręce i wszystko widzę z góry. Mama mówi, że jak będę starszy i cięższy będzie trudniej i dlatego muszę mieć serię skomplikowanych operacji przedłużenia nóżek. Chociaż tatuś ciężko pracuje to nie damy rady sami nazbierać pieniążków na te operacje, ponieważ są bardzo kosztowne.

Dlatego postanowiłem poprosić Państwa o pomoc i o przekazanie 1% podatku na moje konto w fundacji dzieciom „zdążyć z pomocą”. Będę bardzo wdzięczny. Buziaczki.

Albercik Kalinowski

 

Jeżeli chcesz przekazać 1% podatku dla Albercika to w rozliczeniu podatkowym proszę wpisz następujące informacje:
Nazwa OPP: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
KRS: 0000037904
Z dopiskiem w części „Informacje uzupełniające”: 14557 Kalinowski Albert

Wpłaty dobrowolne , darowizny
Środki pieniężne dla Albercika są gromadzone na koncie Fundacji w Banku BPH SA, Odział w Warszawie, pod nazwą:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
nr konta:
61 1060 0076 0000 3310 0018 2660
z dopiskiem: 14557, Kalinowski Albert- zbiórka publiczna


23 stycznia 2012

V edycja konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku

Samorząd Województwa Mazowieckiego, mając na uwadze potrzebę promowania produktów żywnościowych wytwarzanych przez mazowieckich producentów żywności organizuje V edycję Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2011.
Konkurs zaplanowany został z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu Województwa Mazowieckiego. Szeroka formuła konkursu pozwala na skierowanie zaproszenia do udziału nie tylko do firm komercyjnych, ale także do podmiotów i organizacji zajmujących się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działalność posiadanymi certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych
i regionalnych. Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, by można go było promować przy różnych okazjach.

Celem konkursu jestwyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa oraz promocji mazowieckiej żywności.

Zgłoszenia do Konkursu należy składać wyłącznie na załączonej karcie zgłoszeniowej w terminie
do dnia 29 lutego 2012 roku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich pod numerami telefonów: (22) 59 -79 -339 lub (022) 59 -79- 660 bądź drogą elektroniczną na adres k.kuran@mazovia.pl, lub k.zaniewski@mazovia.pl.

Adres do korespondencji:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich
ul. Skoczylasa 4
03-469 Warszawa

Regulamin konkursu oraz źródło ogłoszenia: Samorząd Województwa Mazowieckiego mazovia.pl


10 stycznia 2012

Przewidywany termin naboru na „Małe Projekty”

Zarząd LGD „RW” pragnie poinformować o planowanym terminie naboru na „Małe Projekty” :  27.02.2012 do 12.03.2012.

Do pobrania:

Do edycji wniosku konieczny jest program Adobe w wersji minimum 9.3. Najnowszą wersję (darmowego programu) można pobrać ze strony producenta: adobe.com


2 stycznia 2012

Wyniki naboru na wolne stanowiska pracy

Zarząd Lokalnej Grupy Działania pragnie poinformować, że w wyniku naboru na wolne stanowiska zostały przyjęte następujące osoby:

1. pracownik ds. doradztwa beneficjentom – Jacek Staniszewski

2. pracownik ds. administracji i rozliczeń – Kinga Patrycja Zielińska

Wszystkim kandydatom dziękujemy za złożone oferty.Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: