"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Witamy na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”
Kolonie w Niedzicy 2017

Arrow
Arrow
Slider


Ukryj zdjęcia
13 kwietnia 2011

Walne Zgromadzenie członków LGD

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu LGD zwołuję XI Walne Zgromadzenie Członków LGD, które odbędzie się w dniu 19.IV.2011 r., (wtorek) o godz. 17.00 I termin (II termin godz. 17.30) w biurze LGD „Równiny Wołomińskiej” w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 4.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
 3. Sprawozdanie Zarządu z pracy w 2010 r.
 4. Sprawozdanie na temat realizacji projektów współpracy i ich przygotowania.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany uchwały o wyborze władz stowarzyszenia
  b) zmian w statucie LGD
  c) zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju
 6. Omówienie naborów wniosków, przeprowadzonych i planowanych na rok 2011.
 7. Sprawy różne
 8. Zamknięcie obrad

Projekty uchwał do wglądu na stronie internetowej www.lgdrw.pl w zakładce Walne zgromadzenia – od dnia 14.IV.2011

Rafał Rozpara – prezes LGD


12 kwietnia 2011

Zakończenie naboru na „Odnowę i rozwój wsi”

W dniu 11 kwietnia 2011r.  zakończył się nabór wniosków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Do biura Lokalnej grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” wpłynęło 8 wniosków na łączną kwotę 2 668 444,00 zł. Wszystkim beneficjentom dziękujemy za zainteresowanie.


12 kwietnia 2011

Szkolenia „Małe projekty”

ZAPROSZENIE

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” zaprasza wszystkich chętnych na szkolenie z zakresu obejmującego informacje podstawowe oraz przygotowanie wniosków w ramach działań Osi 4 LEADER.

Omówione zostanie działanie:

Małe Projekty

 

 

12.04.2011r. – godz.11.00, gm. Brańszczyk – Urząd Gminy Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45

15.04.2011r. – godz. 12.00, gm. Długosiodło – Centrum Kultury w Długosiodle, ul. Dąbrowszczaków 26

15.04.2011r. – godz. 15.00, gm. Rząśnik – Urząd Gminy Rząśnik, ul. Jesionowa 3

19.04.2011r. – godz. 14.00, gm. Tłuszcz – OSP w Tłuszczu, ul. Wiejska 12

20.04.2011r. – godz. 12.00, gm. Poświętne – Gmina biblioteka Publiczna w Poświętnem –  Filia w Nowych Ręczajach, Nowe Ręczaje 24B

20.04.2011r. – godz. 14.00, gm. Jadów – Biblioteka Publiczna w Urlach, ul. Poniatowskiego 11


1 kwietnia 2011

Nabór wniosków na „Małe Projekty”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania “Równiny Wołomińskiej”  za pośrednictwem Zarządu Województwa Mazowieckiego ogłasza nabór wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małe projekty”.

I. Termin składania wniosków na wszystkie działania: od 15 kwietnia 2011 r. do 29 kwietnia 2011 r. (do godz. 16:00).
II. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania “Równiny Wołomińskiej” w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 4, 05-240 Tłuszcz (III piętro, Sekretariat)  w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD “Równiny Wołomińskiej” i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do LGD “Równiny Wołomińskiej”.  Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.
III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach w/w działań wraz z instrukcjąwypełniania dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania “Równiny Wołomińskiej” www.lgdrowninywolominskiej.pl oraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl.
IV. Lokalne kryteria przyjęte do w/w działań znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania “Równiny Wołomińskiej” www.lgdrowninywolominskiej.pl oraz w siedzibie LGD.
V. Minimalne wymagania.
Projekt musi realizować przynajmniej jedno przedsięwzięcie z Lokalnej Strategii Działania LGD „Równiny Wołomińskiej”.
VI. Limit dostępnych środków na „Małe projekty” wynosi: 1 000 000,00 zł
LGD “Równiny Wołomińskiej” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku, a szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD “Równiny Wołomińskiej” ul. Warszawska 4, 05-240 Tłuszcz, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
Formularze obowiązujące od 30 sierpnia 2010 r.:

28 marca 2011

PATROL – spotkanie informacyjno – szkoleniowe

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”

zaprasza

wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie informacyjno – szkoleniowe dotyczące programu PATROL (Program Aktywnego Turystycznego Rozwoju Obszaru Liwca).

Terminy spotkań :

31.III – 10.30 – Gmina Jadów, Filia Biblioteki Publicznej w Urlach ul. Poniatowskiego 11

31.III – 12.30 – Gmina Wyszków, Kamieńczyk, ul. Warszawska, Gospoda pod Dębem


24 marca 2011

Biesiady z Książką18 marca 2011

Wręczenie nagród – Laur Kobiety 2011

16 Marca 2011 roku w gmachu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród związanych z konkursem Laur Kobiety 2011. Jest to unikalny w skali kraju konkurs, który na celu stawia sobie wyróżnienie aktywnych Pań z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” oraz LGD „Stowarzyszenie Kapitał – Praca –Rozwój”.

LAUREATKAMI KONKURSU ZOSTAŁY:

w  kategorii SEKTOR SPOŁECZNY:

 1. Laur złoty – Katarzyna ROSTEK – LGD RW, gmina Tłuszcz
 2. Laur srebrny – Jadwiga MILEWSKA – LGD SKPR, gmina Kałuszyn
 3. Laur brązowy – Janina PIETRASIK – LGD SKPR, gmina Wodynie

w  kategorii SEKTOR PUBLICZNY:

 1. Laur złoty – Marianna BOGUSZ – LGD SKPR, gmina Mrozy
 2. Laur srebrny – Ewa GAJOWNICZEK – LGD SKPR, gmina Suchożebry
 3. Laur brązowy – Grażyna KAPAON – LGD RW, gmina Strachówka

w  kategorii SEKTOR GOSPODARCZY:

 1. Laur złoty – Elżbieta BARANEK – LGD SKPR, gmina Mrozy
 2. Laur srebrny – Teresa URBANOWSKA – LGD RW, gmina Wołomin
 3. Laur brązowy – Małgorzata WIELOGÓRSKA – LGD RW, gmina Jadów

Nagrody osobiście wręczał wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. LGD „Równiny Wołomińskiej” reprezentował Prezes Rafał Rozpara oraz Przewodniczący Rady Janusz Tomasz Czarnogórski. Wszystkim Paniom serdecznie gratulujemy.

Więcej o konkursie oraz Laureatkach ze strony naszego LGD można przeczytać w artykule Laur Kobiety 2011.


10 marca 2011

Nabór wniosków na „Odnowę i rozwój wsi”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania “Równiny Wołomińskiej”  za pośrednictwem Zarządu Województwa Mazowieckiego ogłasza naboru wniosków w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 i przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Odnowa i rozwój wsi.

I. Termin składania wniosków: od 28 marca 2011 r. do 11 kwietnia 2011 r. (do godz. 16:00).

II. Miejsce składania wniosków: bezpośrednio w siedzibie LGD „Równiny Wołomińskiej” w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 4, 05-240 Tłuszcz. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.
III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach w/w działania wraz z instrukcją wypełniania dostępne są na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl, na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej” www.lgdrowninywolominskiej.pl.
IV. Lokalne kryteria przyjęte do w/w działań znajdują się w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenie LGD „Równiny Wołomińskiej”. Lokalna Strategia Rozwoju oraz karty dodatkowych kryteriów wyboru, zamieszczone są na stronie internetowej www.lgdrowninywolominskiej.pl.
V. Limit dostępnych środków na „Odnowę i rozwój wsi” wynosi: 2 127 273,74zł.
LGD “Równiny Wołomińskiej” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku, a szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD “Równiny Wołomińskiej” ul. Warszawska 4, 05-240 Tłuszcz, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Tel. kontaktowy do biura (0-29) 6491831.
We wniosku należy:
– w opisie celów operacji precyzyjnie określić, do realizacji jakich celów ogólnych i szczegółowych wymienionych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Równiny Wołomińskiej” przyczyni się operacja wymieniona we wniosku
– szczegółowo wskazać jakie przedsięwzięcia ( co najmniej jedno przedsięwzięcie), wymienione w Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „Równiny Wołomińskiej” realizuje przedłożona operacja (podając ich nazwę i numer)
Wniosek na „Odnowę i rozwój wsi”
Wniosek na „Odnowę i rozwój wsi” – wersja edytowalna
Instrukcja do wniosku na „Odnowę i rozwój wsi”

10 marca 2011

Laur Kobiet 2011

W ramach działalności związku stowarzyszeń MAZOWIECKI LEADER, zrzeszającego lokalne grupy działania na Mazowszu, ogłoszony został konkurs na: Mazowiecki Laur Kobiety 2011 – złoty, srebrny i brązowy w trzech kategoriach: sektora społecznego, gospodarczego i publicznego.

Poszczególne gminy wchodzące w skład LGD „Równiny Wołomińskiej”  oraz Stowarzyszenia „Kapitał – Praca – Rozwój” nominowały najbardziej aktywne kobiety, które wyróżniają się swą działalnością na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

Ze strony Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”  wybrano 15 pań. Gminę Tłuszcz reprezentowały Bogumiła Boguszewska, Katarzyna Mirkowska, Katarzyna Rostek oraz Bogusława Toma. Gminę Wołomin: Teresa Urbanowska, Barbara Stasiszyn oraz Bożena Tymińska. Gmina Strachówka: Grażyna Kapaon, Hanna Wronka, Krystyna Ołdak. Gmina Poświętne: Stanisława Dutkiewicz, Marzanna Zagórska. Gmina Jadów: Barbara Kowalczyk oraz Małgorzata Wielogórska. Gmina Klembów Pani Barbara Osytek.

W skład jury dokonującego wyboru dziewięciu nagrodzonych na szczeblu regionalnym – mazowieckim kobiet wchodzą Przewodniczący Rad ds. wyboru operacji LGD – z grup uczestniczących w konkursie.

Z prośbą o objęcie patronatu nad konkursem zwróciliśmy się do Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika i Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego.

7 marca w Sali Kongresowej w Warszawie podczas Nadzwyczajnej Gali Tenorów zostały ogłoszone wyniki konkursu na Mazowiecki Laur Kobiety 2011. Złoty Laur Kobiety 2011 otrzymała Pani Katarzyna Rostek – działaczka sektora społecznego  w Gminie Tłuszcz.

Pani Katarzyna jest nie tylko kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu ale również jedną z założycielek stowarzyszenia „Potok Serc”. Integruje różne grupy wiekowe poprzez organizowanie wspólnych zajęć, podczas których w pracy twórczej uczestniczą rodzice z dziećmi, seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, młodzież oraz osoby spoza Gminy Tłuszcz.

Srebrny Laur otrzymała Pani Teresa Urbanowska (sektor gospodarczy). Pani Teresa od lat funkcjonuje jako dziennikarz w lokalnych mediach (obecnie Życie Powiatu na Mazowszu). Jest inicjatorem, współtwórcom i współorganizatorem wielu działań społecznych: konferencje dla przedsiębiorców, turnieje tańca towarzyskiego Mazovia Cup w Zielonce, Wołominie i Kobyłce w latach 2007, 2008, 2009 oraz krajowych mistrzostw tanecznych w 2010 roku.

Laur brązowy przypadł dwóm Paniom z LGD „Równiny Wołomińskiej” – Grażynie Kapaon (sektor publiczny) oraz Małgorzacie Wielogórskiej (sektor gospodarczy). Pani Grażyna jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia Rzeczpospolita Norwidowska działającego od listopada 2009r. Oprócz tego jest autorką wielu projektów, które zostały zrealizowane, m. in. „Vademecum – w korowodzie weselnym rodziców C. K. Norwida”, Powiatowego konkursu dla szkół podstawowych i gimnazjów „O życiu i twórczości C. L. Norwida”, „Święta Solidarności, stowarzyszeń, młodości”. Pani Małgorzata Wielogórska jest aktywnym członkiem Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” oraz Stowarzyszenia Miłośników Urli, jest również pełnomocnikiem firmy Dorsim sp. z o. o.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 16 marca w Gmachu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wszystkim nominowanym Paniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Zachęcamy również pozostałe gminy wchodzące w skład naszego LGD do udziały w przyszłorocznym konkursie.


4 marca 2011

Informacja o zawartych umowach

Poniżej prezentujemy informację o umowach które podpisali beneficjenci składający wnioski w LGD:

tab. 1

Działanie „Odnowa i rozwój wsi”

nazwa beneficjenta tytuł operacji przyznana kwota pomocy (w zł ) wg ostatniego aneksu do umowy zrealizowana płatność ( w zł) status projektu
Gmina Zabrodzie Przebudowa drogi Niegów – Zabrodzie wraz z zagospodarowaniem centrum wsi Zazdrość i zagospodarowaniem centrum wsi Zabrodzie 214 541,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Klembów Budowa ogólnie dostępnego, sztucznie oświetlonego, wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni przy zespole szkół w Klembowie 248 924,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Strachówka Remont, modernizacja i wyposażenie pomieszczeń remizy strażackiej, remont placu i nadbudowa dachu 219 627,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Poświętne Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Cygowska 219 234,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Tłuszcz Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Stryjki, Gmina Tłuszcz 186 811,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Wołomin Budowa ogólnodostępnego kompleksu rekreacyjno – sportowego w Zagościńcu (zagospodarowanie terenu – boiska szkolne) 385 500,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Jadów Modernizacja obiektu gminnego ośrodka kultury w Jadowie 457 567,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji

W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” przyznano pomoc na łączną kwotę 1 932 204,00 zł.

tab. 2
Działanie „Małe projekty”

nazwa beneficjenta tytuł operacji przyznana kwota pomocy (w zł ) wg ostatniego aneksu do umowy zrealizowana płatność ( w zł) status projektu
Gmina Wołomin Opracowanie, wydanie i promocja biuletynu „Wołomińskie Klimaty” i dodatku „W obronie Polski i Europy” oraz warsztaty i promocja produktów lokalnych 25 000,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Tłuszcz Oznaczenie szlaku rowerowego oraz budowa miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży na osiedlu „Kolejowa” w Tłuszczu 24 905,03 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Stowarzyszenie Wiatraki Kultury Czubajowizna-etnograficzne serce „Równiny Wołomińskiej” 8 260,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Fundacja „Dzieło Samarytańskie” Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Gaju sposobem na aktywizację i integrację mieszkańców wsi 17 499,95 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Tłuszcz Oznaczenie szlaku rowerowego oraz budowa miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży na osiedlu „Borki” w Tłuszczu 24 905,03 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Jadów Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych w Gminie Jadów 14 175,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Biblioteka Publiczna (Tłuszcz) Biesiady z książką 7 000,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Wołomin Opracowanie, wydanie i promocja rocznika wołomińskiego 25 000,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Gmina Tłuszcz Oznaczenie szlaku rowerowego oraz budowa miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży na osiedlu „Długa” w Tłuszczu 24 905,03 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Częstochowskiej Wakacje w Urlach 14 980,00 zł 0,00 zł projekt w trakcie realizacji

W ramach „Małych projektów” przyznano pomoc na łączną kwotę 186 630,04 złPartnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: