"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Witamy na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”
Kolonie w Niedzicy 2018

Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider


Ukryj zdjęcia
1 lipca 2011

Informator kulturalny Urle – Wakacje 2011


22 czerwca 2011

Wyniki naboru na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

W wyniku naborów na powyższe działania, między  20 maja 2011 r. a 3 czerwca 2011 r.  wpłynęło łącznie 9 wniosków – odpowiednio 6 z „Tworzenia” i 3 z „Różnicowania” W dniu 21.06.2011 r. Rada Lokalnej Grupy Działania “Równiny Wołomińskiej” podjęła decyzję o zgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju. W ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wszystkie wnioski oceniono jako zgodne z LSR. W ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” jeden wniosek uznano za niezgodny. Poniżej prezentujemy pełną listę:


7 czerwca 2011

Informacja o wyborze wniosków na „Małe projekty”

W dniu 6 czerwca 2011r. Rada LGD „Równiny Wołomińskiej” podjęła decyzję o wyborze projektów do realizacji i finansowania w ramach LSR LGD „RW”. Poniżej znajduje się lista wniosków wybranych do realizacji i finansowania.

Lista wniosków wybranych


7 czerwca 2011

Walne Zgromadzenie Członków LGD

Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu LGD zwołuję XII Walne Zgromadzenie Członków LGD, które odbędzie się w dniu 15.VI.2011 r., (środa) o godz. 16.30 I termin (II termin godz. 17.00) w biurze LGD „Równiny Wołomińskiej” w Tłuszczu przy                     ul. Warszawskiej 4.
Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad
  2. Przyjęcie porządku obrad oraz wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) ustalenia dodatkowej składki członkowskiej (od gmin) na rok 2011.
  4. Omówienie naborów wniosków, przeprowadzonych w roku 2011.
  5. Sprawy różne
  6. Zamknięcie obrad

Projekt uchwały do wglądu na stronie internetowej www.lgdrw.pl
Rafał Rozpara – prezes LGD

Uchwała nr XII/33/2011 w sprawie ustalenia dodatkowej składki członkowskiej na rok 2011


20 maja 2011

Wyniki naboru na Małe Projekty

W dniu 19 kwietnia 2011r. Rada Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” podjęła decyzję o zgodności projektów z Lokalną Strategią Rozwoju. W wyniku naboru na Małe Projekty oceniono 47 projektów jako zgodne z LSR, a 7 uznano za niezgodne z LSR.

Lista wniosków zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju

Lista wniosków niezgodnych z Lokalną Strategia Rozwoju


18 maja 2011

Podsumowanie naboru „Odnowa i Rozwój Wsi”

Dnia 16 maja Rada Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” dokonała wyboru projektów w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”. Poniżej prezentujemy listę wniosków wybranych oraz listę wniosków wybranych poza limitem środków.


9 maja 2011

Zaproszenie

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” zaprasza wszystkich chętnych na szkolenie z zakresu obejmującego informacje podstawowe oraz przygotowanie wniosków w ramach działań Osi 4 LEADER

Omówione zostaną działania:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

oraz

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Terminy spotkań:

19 maja 2011r. godz. 10.00 – gmina Brańszczyk – Urząd gminy Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45

23 maja 2011 Godz. 16.00 – gmina Tłuszcz – Biuro Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”, Tłuszcz ul. Warszawska 4 III piętro


9 maja 2011

Zakończenie naboru „Małe Projekty”

Podczas naboru na Małe Projekty” w dniach 15 – 29 kwietnia 2011 r. wpłynęły do nas 54 wnioski na łączną kwotę pomocy 1 014 614,78 zł. Wszystkim beneficjentom dziękujemy za zainteresowanie. Poniżej prezentujemy listę wniosków.


5 maja 2011

Nabór – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Zarząd Lokalnej Grupy Działania “Równiny Wołomińskiej”  za pośrednictwem Zarządu Województwa Mazowieckiego ogłasza nabór wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach następującego działania Osi 3:

· Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

I. Termin składania wniosków na działanie: od 20 maja 2011 r. do 3 czerwca 2011 r. (do godz. 16:00).
II. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania “Równiny Wołomińskiej” w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 4, 05-240 Tłuszcz (III piętro, Sekretariat) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD “Równiny Wołomińskiej” i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do LGD “Równiny Wołomińskiej”. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.
III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach w/w działania wraz z instrukcją wypełniania dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania “Równiny Wołomińskiej” www.lgdrowninywolominskiej.pl oraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.
IV. Lokalne kryteria przyjęte do w/w działania znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania “Równiny Wołomińskiej” www.lgdrowninywolominskiej.pl oraz w siedzibie LGD.
V. Minimalne wymagania: Projekt musi realizować przynajmniej jedno przedsięwzięcie z Lokalnej Strategii Działania LGD „Równiny Wołomińskiej”.
VI. Limit dostępnych środków na działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wynosi 601 000,00 zł
LGD “Równiny Wołomińskiej” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku, a szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD “Równiny Wołomińskiej” ul. Warszawska 4, 05-240 Tłuszcz, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
Dokumenty do pobrania:

5 maja 2011

Nabór wniosków – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Zarząd Lokalnej Grupy Działania “Równiny Wołomińskiej”  za pośrednictwem Zarządu Województwa Mazowieckiego ogłasza nabór wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach następującego działania Osi 3:

·       Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

I. Termin składania wniosków na działanie: od 20 maja 2011 r. do 3 czerwca 2011 r. (do godz. 16:00).
II. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania “Równiny Wołomińskiej” w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 4, 05-240 Tłuszcz (III piętro, Sekretariat) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD “Równiny Wołomińskiej” i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do LGD “Równiny Wołomińskiej”. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.
III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach w/w działania wraz z instrukcją wypełniania dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania “Równiny Wołomińskiej” www.lgdrowninywolominskiej.pl oraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.
IV. Lokalne kryteria przyjęte do w/w działania znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania “Równiny Wołomińskiej” www.lgdrowninywolominskiej.pl oraz w siedzibie LGD.
V. Minimalne wymagania: Projekt musi realizować przynajmniej jedno przedsięwzięcie z Lokalnej Strategii Działania LGD „Równiny Wołomińskiej”.
VI. Limit dostępnych środków na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wynosi 601 000,00 zł.
LGD “Równiny Wołomińskiej” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku, a szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD “Równiny Wołomińskiej” ul. Warszawska 4, 05-240 Tłuszcz, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
Dokumenty do pobrania:


Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: