"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Witamy na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”
Kolonie w Niedzicy 2018

Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider


Ukryj zdjęcia
21 kwietnia 2011

Życzenia Wielkanocne


19 kwietnia 2011

Uwaga

W dniu 22 kwietnia 2011r. biuro Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” w Tłuszczu będzie nieczynne.


13 kwietnia 2011

Walne Zgromadzenie członków LGD

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu LGD zwołuję XI Walne Zgromadzenie Członków LGD, które odbędzie się w dniu 19.IV.2011 r., (wtorek) o godz. 17.00 I termin (II termin godz. 17.30) w biurze LGD „Równiny Wołomińskiej” w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 4.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
 3. Sprawozdanie Zarządu z pracy w 2010 r.
 4. Sprawozdanie na temat realizacji projektów współpracy i ich przygotowania.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany uchwały o wyborze władz stowarzyszenia
  b) zmian w statucie LGD
  c) zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju
 6. Omówienie naborów wniosków, przeprowadzonych i planowanych na rok 2011.
 7. Sprawy różne
 8. Zamknięcie obrad

Projekty uchwał do wglądu na stronie internetowej www.lgdrw.pl w zakładce Walne zgromadzenia – od dnia 14.IV.2011

Rafał Rozpara – prezes LGD


12 kwietnia 2011

Zakończenie naboru na „Odnowę i rozwój wsi”

W dniu 11 kwietnia 2011r.  zakończył się nabór wniosków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Do biura Lokalnej grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” wpłynęło 8 wniosków na łączną kwotę 2 668 444,00 zł. Wszystkim beneficjentom dziękujemy za zainteresowanie.


12 kwietnia 2011

Szkolenia „Małe projekty”

ZAPROSZENIE

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” zaprasza wszystkich chętnych na szkolenie z zakresu obejmującego informacje podstawowe oraz przygotowanie wniosków w ramach działań Osi 4 LEADER.

Omówione zostanie działanie:

Małe Projekty

 

 

12.04.2011r. – godz.11.00, gm. Brańszczyk – Urząd Gminy Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 45

15.04.2011r. – godz. 12.00, gm. Długosiodło – Centrum Kultury w Długosiodle, ul. Dąbrowszczaków 26

15.04.2011r. – godz. 15.00, gm. Rząśnik – Urząd Gminy Rząśnik, ul. Jesionowa 3

19.04.2011r. – godz. 14.00, gm. Tłuszcz – OSP w Tłuszczu, ul. Wiejska 12

20.04.2011r. – godz. 12.00, gm. Poświętne – Gmina biblioteka Publiczna w Poświętnem –  Filia w Nowych Ręczajach, Nowe Ręczaje 24B

20.04.2011r. – godz. 14.00, gm. Jadów – Biblioteka Publiczna w Urlach, ul. Poniatowskiego 11


1 kwietnia 2011

Nabór wniosków na „Małe Projekty”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania “Równiny Wołomińskiej”  za pośrednictwem Zarządu Województwa Mazowieckiego ogłasza nabór wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małe projekty”.

I. Termin składania wniosków na wszystkie działania: od 15 kwietnia 2011 r. do 29 kwietnia 2011 r. (do godz. 16:00).
II. Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania “Równiny Wołomińskiej” w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 4, 05-240 Tłuszcz (III piętro, Sekretariat)  w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD “Równiny Wołomińskiej” i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do LGD “Równiny Wołomińskiej”.  Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.
III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach w/w działań wraz z instrukcjąwypełniania dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania “Równiny Wołomińskiej” www.lgdrowninywolominskiej.pl oraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl.
IV. Lokalne kryteria przyjęte do w/w działań znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania “Równiny Wołomińskiej” www.lgdrowninywolominskiej.pl oraz w siedzibie LGD.
V. Minimalne wymagania.
Projekt musi realizować przynajmniej jedno przedsięwzięcie z Lokalnej Strategii Działania LGD „Równiny Wołomińskiej”.
VI. Limit dostępnych środków na „Małe projekty” wynosi: 1 000 000,00 zł
LGD “Równiny Wołomińskiej” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku, a szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD “Równiny Wołomińskiej” ul. Warszawska 4, 05-240 Tłuszcz, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
Formularze obowiązujące od 30 sierpnia 2010 r.:

28 marca 2011

PATROL – spotkanie informacyjno – szkoleniowe

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”

zaprasza

wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie informacyjno – szkoleniowe dotyczące programu PATROL (Program Aktywnego Turystycznego Rozwoju Obszaru Liwca).

Terminy spotkań :

31.III – 10.30 – Gmina Jadów, Filia Biblioteki Publicznej w Urlach ul. Poniatowskiego 11

31.III – 12.30 – Gmina Wyszków, Kamieńczyk, ul. Warszawska, Gospoda pod Dębem


24 marca 2011

Biesiady z Książką18 marca 2011

Wręczenie nagród – Laur Kobiety 2011

16 Marca 2011 roku w gmachu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród związanych z konkursem Laur Kobiety 2011. Jest to unikalny w skali kraju konkurs, który na celu stawia sobie wyróżnienie aktywnych Pań z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” oraz LGD „Stowarzyszenie Kapitał – Praca –Rozwój”.

LAUREATKAMI KONKURSU ZOSTAŁY:

w  kategorii SEKTOR SPOŁECZNY:

 1. Laur złoty – Katarzyna ROSTEK – LGD RW, gmina Tłuszcz
 2. Laur srebrny – Jadwiga MILEWSKA – LGD SKPR, gmina Kałuszyn
 3. Laur brązowy – Janina PIETRASIK – LGD SKPR, gmina Wodynie

w  kategorii SEKTOR PUBLICZNY:

 1. Laur złoty – Marianna BOGUSZ – LGD SKPR, gmina Mrozy
 2. Laur srebrny – Ewa GAJOWNICZEK – LGD SKPR, gmina Suchożebry
 3. Laur brązowy – Grażyna KAPAON – LGD RW, gmina Strachówka

w  kategorii SEKTOR GOSPODARCZY:

 1. Laur złoty – Elżbieta BARANEK – LGD SKPR, gmina Mrozy
 2. Laur srebrny – Teresa URBANOWSKA – LGD RW, gmina Wołomin
 3. Laur brązowy – Małgorzata WIELOGÓRSKA – LGD RW, gmina Jadów

Nagrody osobiście wręczał wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. LGD „Równiny Wołomińskiej” reprezentował Prezes Rafał Rozpara oraz Przewodniczący Rady Janusz Tomasz Czarnogórski. Wszystkim Paniom serdecznie gratulujemy.

Więcej o konkursie oraz Laureatkach ze strony naszego LGD można przeczytać w artykule Laur Kobiety 2011.


10 marca 2011

Nabór wniosków na „Odnowę i rozwój wsi”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania “Równiny Wołomińskiej”  za pośrednictwem Zarządu Województwa Mazowieckiego ogłasza naboru wniosków w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 i przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Odnowa i rozwój wsi.

I. Termin składania wniosków: od 28 marca 2011 r. do 11 kwietnia 2011 r. (do godz. 16:00).

II. Miejsce składania wniosków: bezpośrednio w siedzibie LGD „Równiny Wołomińskiej” w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 4, 05-240 Tłuszcz. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.
III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach w/w działania wraz z instrukcją wypełniania dostępne są na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl, na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej” www.lgdrowninywolominskiej.pl.
IV. Lokalne kryteria przyjęte do w/w działań znajdują się w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenie LGD „Równiny Wołomińskiej”. Lokalna Strategia Rozwoju oraz karty dodatkowych kryteriów wyboru, zamieszczone są na stronie internetowej www.lgdrowninywolominskiej.pl.
V. Limit dostępnych środków na „Odnowę i rozwój wsi” wynosi: 2 127 273,74zł.
LGD “Równiny Wołomińskiej” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku, a szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD “Równiny Wołomińskiej” ul. Warszawska 4, 05-240 Tłuszcz, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Tel. kontaktowy do biura (0-29) 6491831.
We wniosku należy:
– w opisie celów operacji precyzyjnie określić, do realizacji jakich celów ogólnych i szczegółowych wymienionych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Równiny Wołomińskiej” przyczyni się operacja wymieniona we wniosku
– szczegółowo wskazać jakie przedsięwzięcia ( co najmniej jedno przedsięwzięcie), wymienione w Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „Równiny Wołomińskiej” realizuje przedłożona operacja (podając ich nazwę i numer)
Wniosek na „Odnowę i rozwój wsi”
Wniosek na „Odnowę i rozwój wsi” – wersja edytowalna
Instrukcja do wniosku na „Odnowę i rozwój wsi”


Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: