"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


„Pogotowie Ratunkowe dla Puszczy Białej” | LGD „Równiny Wołomińskiej”

„Pogotowie Ratunkowe dla Puszczy Białej”


Realizator: Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi

Głównym celem projektu było uświadomienie mieszkańcom, że ochrona lokalnej przyrody to nie tylko ograniczenia, ale także możliwości na rozwój gospodarczy gminy. Realizacja projektu pozwoliła zadbać o dobro wspólne, którym nie wątpliwie są:

  • rzeka Narew – miejsce letnich kąpieli i rozwoju miejscowej turystyki
  • lasy Puszczy Białej – ostoja spokoju; miejsce zarobkowe w sezonie jagodowym i grzybobrania
  • cenne gatunki roślin i zwierząt – umożliwiające uzyskanie dopłat rolno-środowiskowych

Projekt polegał na przeprowadzeniu w 3 szkołach programu edukacyjnego dotyczącego lokalnej przyrody oraz aktywizacji młodych ludzi do podejmowania działań na rzecz jej ochrony.
Zad. 1.Warsztaty hydrobiologiczne
Uczniowie sami zbadali jakość wód rzeki Narew, ocenili jej parametry fizyko-chemiczne, dokonali interpretacji otrzymanych wyników a także wyciągnęli wnioski i opracowali zasady zapobiegania jej degradacji (środki dydaktyczne: walizka ekobadacza i pH metr, karty pracy)
Zad. 2. Warsztaty Natura 2000
Na temat gatunków roślin i zwierząt z terenu gminy ze wskazaniem na te, które umożliwiają uzyskanie dopłat do ziemi. Przedstawiono zagrożenia pochodzenia antropogenicznego oraz rozwiązania alternatywne (środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna)
Zad. 3. Ulotki edukacyjno-informacyjne
Zawierające informację na temat walorów przyrodniczych gminy oraz wskazówek odnośnie ich ochrony. Ulotki posłużyły także promocji projektu. Trafiły do szkół oraz do dorosłych mieszkańców gminy.
Realizacja projektu dostarczyła wiedzy na temat walorów gminnej przyrody i tego, jak można je z pożytkiem wykorzystać nie ingerując w środowisko naturalne (m.in. rozwój turystyki, dopłaty rolno-środowiskowe). Projekt przyczynił się do zmiany świadomości i działań mieszkańców – przestali widzieć w niepowtarzalnej przyrodzie wyłącznie ograniczeń i zakazów, ale dostrzegli również szanse i możliwości. Zdobyta wiedza przełożyła się na ograniczenie działań degradujących. Poczucie wartości walorów przyrodniczych najbliższej okolicy wpłynęło na wzrost lokalnej tożsamości.


Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: