"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


„Razem się uczymy, razem się bawimy” | LGD „Równiny Wołomińskiej”

„Razem się uczymy, razem się bawimy”


Realizator: Grupa nieformalna – „WAKAT”

Głównym celem projektu było łączenie pokoleń i ukazywanie różnorodnych możliwości twórczego spędzania czasu wolnego, aktywnej integracji bez względu na wiek. Dobrem wspólnym było rozbudzanie aktywności i kreatywności wszystkich uczestników projektu. Warsztaty umożliwiły przebywanie w grupie preferującej nowe formy zainteresowań i pozwoliły na rozwinięcie różnych form aktywności, współpracę, wymianę doświadczeń i umiejętności. Babcie i Dziadkowie wprowadzali wnuków w historię rodzin, miejsc i wydarzeń patriotycznych, zwyczajów rodzinnych, tradycji kulinarnych itp. Byli przyjaciółmi, pomocnikami, a nawet bohaterami dla dzieci. Podczas warsztatów kulinarnych starsi uczestnicy zapoznali młodszych z kulinarnymi tradycjami regionu. Seniorzy opowiadali o historycznych miejscach i postaciach związanych z gminą. Aktywnie i muzycznie spędzali czas podczas warsztatów muzyczno-gimnastycznych.
W ramach realizacji projektu respektowane były trwałe zasady równości szans mężczyzn i kobiet. Działania te pozwoliły zrozumieć uczestnikom, jak ważne jest twórcze i aktywne spędzanie wspólnego czasu ponad podziałami wiekowymi. Rezultaty projektu przyczyniły się także do zdobycia uniwersalnych umiejętności pomocnych na każdym etapie rozwoju osobistego. Poszerzyły wiedzę młodego pokolenia o historii i tożsamości lokalnej.


Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: