"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


blink Tag.

Informujemy, że od 15 czerwca 2018 r. strona internetowa będzie aktualizowana pod adresem:

AKTUALNA STRONA

Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Rozstrzygnięcie rozpoznania ofertowego | LGD „Równiny Wołomińskiej”

Rozstrzygnięcie rozpoznania ofertowego


W ramach projektu współpracy PRESTIGE, Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” ogłosiła w dniu 14.IV.2015 r. zapytanie ofertowe na oznakowanie odcinka drogi św. Jakuba o długości ok. 100 km., słupami betonowymi. Oferty można było składać do dnia 21.IV.2015 r. do godz. 16.00
W przewidzianym terminie wpłynęły 3 oferty:

1. Oferta firmy F.H.U. VIDIBOARD Joanna Bryła za cenę 13.500,00 zł.
2. Oferta firmy Studio InPress Adam Wyrwas za cenę 13.230,00 zł.
3. Oferta firmy Remonty Myszkowscy Tomasz Myszkowski za cenę 3.874,50 zł.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Remonty Myszkowscy za kwotę 3.874,50 zł.

Rafał Rozpara
Prezes LGD

Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: