"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Szkolenia | LGD „Równiny Wołomińskiej”

Szkolenia


W zawiązku z wolnymi miejscami można zgłaszać się jeszcze na następujące szkolenia:

  • dniu 27.09.2017 r. w Sulejowie ul. Kościelna 7 (Biblioteka Publiczna) o godzinie 10:00 odbędzie się szkolenie pt. „Premie w LSR, PROW 2014 – 2020”, które adresowane jest do osób chcących założy własną działalność gospodarczą na terenie objętym LSR. W celu zapisania się na szkolenie należny przesłać na adres biuro@lgdrw.pl wypełnioną i podpisaną fiszkę lub dostarczyć ją osobiście do biura LGD „RW”.
  • W dniu 28.09.2017 r. w Jadwisinie nr 54 w świetlicy wiejskiej o godzinie 10:00 odbędzie się szkolenie dla NGO oraz grup nieformalnych z terenu objętego LSR. Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać maila na adres biuro@lgdrw.pl i w treści wpisać imię i nazwisko, telefon oraz kogo się reprezentuje.

Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: