"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


blink Tag.

Informujemy, że od 15 czerwca 2018 r. strona internetowa będzie aktualizowana pod adresem:

AKTUALNA STRONA

Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Władze | LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGDWładze

Skład Zarządu , Rady oraz Komisji Rewizyjnej LGD „Równiny Wołomińskiej”  (na mocy Uchwał z XX Walnego Zgromadzenia Członków LGD „RW” z dnia 21 grudnia 2015 r. ):

Skład Zarządu LGD „Równiny Wołomińskiej”:

Funkcja Imię i Nazwisko
Prezes: Rafał Rozpara
Wiceprezes: Beata Trojanek
Wiceprezes: Romuald Gajewski
Sekretarz: Jacek Szymański
Członek Zarządu: Grażyna Kapaon


Rada Decyzyjna jest organem, który każda lokalna grupa działania jest obowiązana posiadać na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW. Do wyłącznej właściwości Rady Decyzyjnej należy wybór operacji, zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez lgd lokalnej strategii rozwoju. Co najmniej połowę członków Rady stanowić muszą podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 lit.b i c wymienionego rozporządzenia – partnerzy społeczni i gospodarczy.

Skład Rady stanowią:

 

Funkcja Imię i Nazwisko
Przewodniczący: Janusz Tomasz Czarnogórski
Wiceprzewodniczący: Renata Karyś
Sekretarz: Teresa Urbanowska
Członek: Przemysław Walczuk
Członek: Stanisława Dutkiewicz
Członek: Bożena Tlaga
Członek: Grzegorz Kaflik
Członek: Maciej Zalega
Członek: Żaneta Kozak
Członek: Bartłomiej Domagała
Członek: Łukasz Abramczyk
Członek: Janusz Pakuła
Członek: Jacek Staniszewski
Członek: Małgorzata Wielogórska
Członek: Marzanna Zagórska

 

 

Komisja Rewizyjna:

Funkcja Imię i Nazwisko
Przewodniczący: Magdalena Suchenek
Wiceprzewodniczący: Henryk Ciok
Sekretarz: Waldemar Gnaś
Członek: Leon Palesa
Członek: Tadeusz Michalik

Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: