"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


blink Tag.

Informujemy, że od 15 czerwca 2018 r. strona internetowa będzie aktualizowana pod adresem:

AKTUALNA STRONA

Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Zapytanie ofertowe | LGD „Równiny Wołomińskiej”

Zapytanie ofertowe


Tłuszcz, dnia 5.V.2015

Zapytanie ofertowe

W ramach projektu współpracy PRESTIGE, Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” zamierza oznakować odcinek drogi św. Jakuba o długości ok. 100 km.
W tym celu chcemy zamówić wykonanie:
1. 170 tabliczek z muszlą św. Jakuba. Podkład z blachy 0,5 mm ocynkowanej, wydruk na folii samoprzylepnej z laminatem UV. Wymiary 16 cm na 16 cm. Wygląd muszli (forma graficzna) do uzgodnienia z zamawiającym. Na dole oznaczenia o finansowaniu z UE.
2. 20 tabliczek z muszlą św. Jakuba i napisem „Drogi Jakubowe Kościół …………..” (napis w cudzysłowie zmienny). Podkład z blachy 0,5 mm ocynkowanej, wydruk na folii samoprzylepnej z laminatem UV. Wymiary 25 cm na 35 cm. Wygląd muszli (forma graficzna) do uzgodnienia z zamawiającym. Na dole oznaczenia o finansowaniu z UE.
3. 4 szt. tablic z mapą LGD z naniesionym szlakiem Drogi św. Jakuba i innymi szlakami. W tym przygotowanie projektu graficznego mapy – można posłużyć się mapą przygotowaną przez LGD w latach ubiegłych, która dostępna jest na stronie internetowej LGD. Podkład z blachy 0,5 ocynkowanej, wydruk na folii samoprzylepnej z laminatem UV. Wymiary 70 cm na 100 cm. Wygląd mapy (forma naniesienia szlaków i legenda) do uzgodnienia z zamawiającym. Na dole oznaczenia o finansowaniu z UE.

Termin wykonania: 31.V.2015 r.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

Oferty proszę składać do biura LGD w Tłuszczu, ul. Warszawska 4 na przygotowanym druku do 12.V.2015 r. do godz. 16.00. Oferty można składać pocztą, osobiście, faksem na numer 29 6491831, mailem: biuro@lgdrw.pl.
Wyboru wykonawcy dokona Prezes LGD, jednym kryterium wyboru jest cena.
Zapytanie ofertowe służy rozpoznaniu rynku, inwestor jest nim związany pod warunkiem uzyskania dofinansowania na jego realizację z UE w ramach PROW 2007 – 2013.

Rafał Rozpara
Prezes LGD

 

 

Dokumenty:


Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: