"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


blink Tag.

Informujemy, że od 15 czerwca 2018 r. strona internetowa będzie aktualizowana pod adresem:

AKTUALNA STRONA

Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Informacje dzialajlokalnie | LGD „Równiny Wołomińskiej”

dzialajlokalnie

Rusza Konkurs o tytuł „Społecznika Roku 2015” tygodnika Newsweek Polska

plakat_maBy
Znasz osoby, które aktywnie i skutecznie działają na rzecz innych, na rzecz zmian w społeczności lokalnej lub środowisku? Zgłoś je do szóstej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika Newsweek Polska! Zgłoszenia są przyjmowane do 7 września 2015 roku.

Konkurs jest kontynuacją idei podjętej przez Fundację „POMOC SPOŁECZNA SOS” w 1997 roku. Zapoczątkował ją Jacek Kuroń, w odpowiedzi na prośbę Wisławy Szymborskiej o pomoc w podzieleniu się ze społeczeństwem pieniędzmi z literackiej Nagrody Nobla. Jego celem jest pokazywanie aktywności osób i stojących za nimi organizacji w zmaganiu się z różnymi społecznymi problemami, nagłaśnianie przykładów obywatelskich postaw i brania spraw we własne ręce, bez oglądania się na pomoc instytucjonalną.

Kandydatów do tytułu Społecznika Roku tygodnika „Newsweek Polska” mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje, członkowie Kapituły Konkursu oraz osoby fizyczne (pod warunkiem podania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji).

Wniosek zgłoszeniowy wraz z regulaminem jest do pobrania na stronie internetowej www.spolecznikroku.newsweek.pl jak również na stronie Akademii Rozwoju Filantropii www.filantropia.org.pl. Wnioski z nominacjami można przesyłać do 07.09.2015 r. (włącznie) na adres spolecznikroku@filantropia.org.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec października br. Sylwetka i działalność laureata zostaną zaprezentowane w artykule na łamach tygodnika Newsweek Polska.

Wyboru laureata dokonuje Kapituła w składzie: Tomasz Lis, Redaktor Naczelny tygodnika „Newsweek Polska”, Jerzy Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Bożena Walter, Prezes Fundacji TVN „Nie jesteś sam”, Przemysław Radwan-Röhrenschef, Prezes Fundacji Szkoła Liderów, Jan Kuroń, wnuk Jacka Kuronia, Michał Rusinek, Prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej, Renata Kim, szefowa działu Społeczeństwo tygodnika „Newsweek Polska”.

Tytułem „Społecznika Roku” uhonorowani zostali dotychczas:

Barbara i Krzysztof Margolowie – zmieniają życie mieszkańców Nidzicy poprzez liczne działania własne oraz organizacji, którymi na co dzień kierują. Ożywiają region m.in. poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i organizację programów stypendialnych.
Wiesława Kowalska stworzyła od podstaw program stypendialny „Mecenat”. Aktywizuje młodzież, angażuje się w działania promujące demokrację lokalną i monitoring władz samorządowych.
Dorota Hedwig, matka dzieci chorych na mukowiscydozę, od wielu lat działa na rzecz dotkniętych tą chorobą. Walczy o poprawę warunków na oddziałach, refundację leków, dostęp do przeszczepów płuc. Dzięki jej zaangażowaniu NFZ zaczęło refundować przeszczepy płuc za granicą, a obecnie wykonuje się je także w Polsce.
Ks. Jacek Stryczek stworzył unikatową formułę pomocy, która zarządzana lokalnie, poprzez akcje Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości, swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę. To działanie na masową skalę, w którym jednak zachowana jest zasada, że zawsze pomaga się konkretnemu człowiekowi.
Aneta Obcowska – bezinteresownie pomaga osobom bezdomnym poprzez zapewnienie im dostępu do bezpłatnej opieki medycznej i terapii, skutecznie walczy z poważnym problemem społecznym, jakim jest bezdomność oraz angażuje studentów medycyny, lekarzy i wiele innych osób we wspólne działania na rzecz potrzebujących.
Piotr Bystrianin – przeciwdziała dyskryminacji imigrantów, wspiera integrację międzykulturową i propaguje mądrą walkę z trudnościami, jakie dotykają obcokrajowców w Polsce.

Partnerem Głównym Konkursu o tytuł Społecznika Roku” Tygodnika „Newsweek Polska” jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a Partnerem Merytorycznym Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.


Konferencje nt. Efektów realizacji PROW 2007 – 2013 oraz nowego okresu programowania 2014 – 2020

W ostatnim czasie odbyły się trzy konferencje zorganizowane przez LGD „Równiny Wołomińskiej” oraz FAOW na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 • 18.06.2015 w Wyszkowie
 • 25.06.2015 w Tłuszczu
 • 29.06.2015 w Wołominie

Celem tych konferencji było podsumowanie i zobrazowanie za pomocą statystyk i wykresów wydatkowania środków z PROW 2007 – 2013 oraz przedstawienie planów jak będą wydatkowane środki z PROW 2014 – 2020. Odbiorcami byli przedstawiciele i reprezentanci:

 • gmin i powiatów,
 • placówek oświatowych i kulturalnych,
 • stowarzyszeń i fundacji,
 • parafii,
 • rolnicy,
 • przedsiębiorcy,

którzy korzystali już z programów finansowanych z UE oraz organizacje i osoby, które chciałyby dopiero zacząć współpracę z LGD. Na konferencjach poruszono też temat Małych projektów oraz Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw. Ponadto beneficjentom którzy zrealizowali i rozliczyli co najmniej jeden z ww. projektów zostały wręczone Listy gratulacyjne. Dodatkowo na konferencji w dniu 29.06.2015 w MBP w Wołominie odbyło się uroczyste podpisanie umów z programu „Działaj Lokalnie”. Nastąpiło również rozstrzygnięcie konkursu „Drewniane jak malowane” i wręczenie nagród uczestnikom konkursu.


Wyniki Konkursu „Opowiedz…” 2014 – etap ogólnopolski

Z ogromną radością przekazujemy Państwu wyniki etapu ogólnopolskiego Konkursu „Opowiedz…” 2014. Komisja miała bardzo trudny wybór, ponieważ średni poziom prac z każdym rokiem jest coraz wyższy, a prace są coraz lepsze pod względem artystycznym, technicznym i „opowiadaczowym”.

A oto  laureaci Konkursu „Opowiedz …..” 2014.

Nagroda główna: 2600 zł

Krótki film: „Historia podwórka”, autor: Strefa Kultury Młodzieżowej.

ODL zgłaszający: Fundacja Generator Inspiracji

 

 • W kategorii II – MIEJSCE:

Nagroda główna: 2600 zł

Krótki film: „Bo chcemy grać w piłkę”, autor: Stowarzyszenie „Razem dla Kotulina”

ODL zgłaszający: Forum Młodzieży Samorządowej

 

Nagroda główna: 2600 zł

Krótki film: „Razem naprawimy to…”, autor: Grupa nieformalna „Młodzi dla Młodych”

ODL zgłaszający: Stowarzyszenie „Przystań” Iława

 

 • W kategorii III – MOTYW:

Wyróżnienie: 1600 zł

Krótki film: „Tożsamość [od] kuchni”, autor: Fabryka Prądu.

ODL zgłaszający: Żywiecka Fundacja Rozwoju

(decyzją Komisji praca została przeniesiona z kategorii Człowiek do kategorii Motyw)

 

 • W kategorii IV – FILMOWY PRODUKT PROJEKTU:

Nagroda główna: 2600 zł

Krótki film: „1914 Wojenna zawierucha odbija piętno w ludzkich duszach…”, autor: Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz

ODL zgłaszający: Fundusz Lokalny Ramża

(decyzją Komisji praca została przeniesiona z kategorii Motyw do kategorii Filmowy produkt projektu)


Lista rekomendowanych wniosków do Programu „Działaj Lokalnie” IX 2015

Lista wniosków ocenionych pozytywnie – przyznane granty

Lp. Numer wniosku Tytuł projektu Wnioskodawca Realizator Wnioskowana kwota dotacji Przyznane dofinansowanie
1. 429/2015/53 Wejdź do teatru 4 Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju Zespół Teatralny ZYGZAK 6 000,000 4 500,00
2. 437/2015/53 Książki pomagają, czyli bajkoterapia w Zielonce Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce „Animuję bo lubię!” Sympatycy działań animacyjnych MBP w Zielonce 5 900,00 4 400,00
3. 1381/2015/53 Ostatnia akcja Zośki nie Sieczych Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi Lokalni Patrioci 5 620,00 3 000,00
4. 584/2015/53 Wspólna integracja Równe wzbogaca Ochotnicza Straż Pożarna w Równem Ochotnicza Straż Pożarna w Równem 3 954,49 3 000,00
5. 1075/2015/53 Poznajemy ptaki Puszczy Białej Stowarzyszenie Inicjatywa Białebłota Stowarzyszenie Inicjatywa Białebłota 5 930,00 3 000,00
6. 1338/2015/53 Pamięć o mieszkańcach Zielonki – Działalność radiostacji KG AK Towarzystwo Przyjaciół Zielonki Pasjonaci historii Zielonki 6 000,00 2 500,00
7. 616/2015/53 Jak Wojtek został strażakiem – promocja Ochotniczych Straży Pożarnych wśród dzieci i młodzieży Ochotnicza Straż Pożarna w Szynkarzyźnie Ochotnicza Straż Pożarna w Szynkarzyźnie 3 000,00 2 500,00
8. 1295/2015/53 Animacja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w ramach UKS Ostrówek UKS Ostrówek UKS Ostrówek 5 862,00 3 000,00
9. 1253/2015/53 Mini Park – aktywne i bezpieczne miejsce Stowarzyszenie rodziców i przyjaciół dzieci niepełnosprawnych „Nadzieja” w Tłuszczu Sołtys i rada sołecka Jasienicy 6 000,00 3 000,00
10. 1389/2015/53 Urlańska weranda Stowarzyszenie miłośników Urli Stowarzyszenie miłośników Urli 5 940,00 3 500,00
11. 1176/2015/53 Nie jesteś sam Regionalne Stowarzyszenie Inicjatyw „Impuls” Regionalne Stowarzyszenie Inicjatyw „Impuls” 6 000,00 3 300,00
12. 1405/2015/53 Planszowisko – gry planszowe uczą nas, bawią i zbliżają do siebie Inicjatywa DL Dla gier planszowych 3 750,00 2 300,00
13. 1128/2015/53 Aktywny Senior – aktywna społeczność Ośrodek Pomocy Społecznej Uniwersytet Trzeciego Wieku 3 550,00 2 000,00
14. 1222/2015/53 Rodzinne spotkania ze sztuką Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło 5 487,20 3 000,00
15. 1005/2015/53 Urządzamy naszą wiejską działkę Stowarzyszenie „Potok Serc” Stowarzyszenie „Potok Serc” 6 000,00 2 000,00
16. 1401/2015/53 Filmowy Zawiszyn Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Zawiszynie Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Zawiszynie 4 361,38 3 000,00
17. 1011/2015/53 Zdrowo i aktywnie – zajęcia w swietlicy wiejskiej Fundacja RAZEM Fundacja RAZEM 5 850,00 3 000,00
18. 986/2015/53 Teatr, taniec, śpiew Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie Inspiracje 5 000,00 2 000,00
19. 1410/2015/53 Wakacyjna przygoda Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie WAKAT 5 540,00 2 000,00
RAZEM 55 000,00

Wszystkim beneficjentom serdecznie gratulujemy!


„Gałgankowo, czyli tańcowała igła z nitką w Bibliotece!”

Realizator: Grupa nieformalna – „Animuję bo lubię!” Sympatycy działań animacyjnych MBP w Zielonce.

Projekt „Gałgankowo…” to cykl zajęć dla dzieci będących propozycją na czas wolny, na twórcze i rozwojowe działania, umożliwiające rozwój kompetencji i naukę w najlepszej formie, bo przez zabawę. Miał na celu zorganizowanie i stworzenie warunków do spędzania wolnego czasu w sposób atrakcyjny i wartościowy, z naciskiem na wzrost aktywności społecznej i integrację społeczności lokalnej oraz na umacnianie więzi koleżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich.
Realizacja projektu spowodowała dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, pozwolił na możliwość wspólnego spędzania czasu i nauki poprzez zabawę, spowodował rozpowszechnianie „dobrych praktyk” i promował wizerunek Biblioteki.
Zrealizowano szereg działań o charakterze warsztatowym związanych z szyciem i malowaniem woskiem. Spotkania odbywały się przede wszystkim w lokalach zielonkowskich Bibliotek, położonych w czterech oddalonych od siebie punktach miasta, co wpłynęło na poszerzanie grona odbiorców projektu. Dodatkowo zajęcia z enkaustyki zrealizowano w siedzibach Szkół Podstawowych nr 2 i 3, Miejskiego Przedszkola nr 3 oraz Klubu Osób Niepełnosprawnych „Muminki”, natomiast salę na „Choinkę w Bibliotece” udostępnili seniorzy z Klubu Seniora „Babie Lato”.
W ramach projektu zrealizowano:

 • 2 warsztaty z podstaw szycia pn. „Szycie, co to takiego?”;
 • 2 tematyczne „Noce w Bibliotece” pn. „Noc w Bibliotece ze Skrzatami”;
 • 1 zajęcia „Choinka w Bibliotece”, podczas których połączono szycie i enkaustykę;
 • 1 „Ferie w Bibliotece”, w trakcie których odbyły się 1 warsztaty z szycia i 3 warsztaty z enkaustyki;
 • 10 warsztatów z enkaustyki (malowania woskiem) dla dzieci (w siedzibach Bibliotek, w przedszkolach i w szkołach) i Osób Niepełnosprawnych.Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: