"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


blink Tag.

Informujemy, że od 15 czerwca 2018 r. strona internetowa będzie aktualizowana pod adresem:

AKTUALNA STRONA

Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Informacje dzialajlokalnie | LGD „Równiny Wołomińskiej”

dzialajlokalnie

LGD „RÓWNINY WOŁOMIŃSKIEJ” OŚRODKIEM DZIAŁAJ LOKALNIE

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” wspólnie ze Stowarzyszeniem Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju została wybrana przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce jednym z dziesięciu nowych Ośrodków Działaj Lokalnie.

Dzialaj_Lokalnie_m

Działaj Lokalnie to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Program polega na wspieraniu organizacji, które swoim działaniem aktywizują lokalne społeczności, tworzą projekty obywatelskie, służące rozwojowi społeczności obszarów wiejskich oraz małych miast, a także budowaniu kapitału społecznego.
W praktyce oznacza to wsparcie merytoryczne i finansowe dla stowarzyszeń, fundacji, a także grup nieformalnych, które znajdują się i działają na obszarze LGD „Równiny Wołomińskiej”, oraz działają dla lokalnych społeczności. Będziemy wspierać projekty związane z:

 • pomocą społeczną,
 • nauką,
 • edukacją,
 • oświatą i wychowaniem,
 • kulturą,
 • sztuką,
 • ochroną dóbr kultury i tradycji,
 • ochroną zdrowia,
 • działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy,
 • upowszechnianiem i ochroną praw kobiet,
 • krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży,
 • ekologią i ochroną zwierząt,
 • ochroną dziedzictwa przyrodniczego,
 • porządkiem i bezpieczeństwem publicznym,
 • przeciwdziałaniem patologiom społecznym,
 • upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 • działaniami wspomagającymi rozwój demokracji, promocją i organizacją wolontariatu,
 • działalnością charytatywną oraz działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Ważne informacje

Zainteresowani chcący uzyskać dotację w celu realizacji swojego projektu będą składać wnioski w formie elektronicznej do siedziby LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Maksymalna kwota, jaką można otrzymać wynosi 6 000 zł, przy czym organizacja składająca wniosek musi posiadać minimum 25% wnioskowanej kwoty ( 5% w postaci finansowej, pozostałe 20% w formie rzeczowej, usługowej lub pracy wolontariuszy).
Realizacja projektu, na który będzie składany wniosek powinna wynosić od 3 do 6 miesięcy
(wrzesień 2013 – luty 2014).
Nabór wniosków przewidywany jest na miesiąc czerwiec 2013r.
W celu oceny napływających wniosków Zarząd LGD powoła Lokalną Komisję Grantodawczą, w skład której będą wchodzili przedstawiciele lokalnej społeczności.
Do czasu, w którym zostanie ogłoszony nabór wniosków, w każdej gminie znajdującej się na obszarze LGD „Równiny Wołomińskiej” odbędą się szkolenia dotyczące programu Działaj Lokalnie. Organizacją oraz przeprowadzeniem szkoleń zajmie się Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju. O terminach szkoleń będziemy informować na naszej stronie internetowej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących DL zachęcamy do odwiedzenia strony: http://www.dzialajlokalnie.pl/


Działaj Lokalnie – nabór wniosków

Zielonkowskie Forum Samorządowe ogłosiło  nabór  trwający do 30.05.2010r. na kolejną edycję konkursu grantowego Działaj Lokalnie. Jest to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany prze Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Forum, które pełni role Lokalnej Organizacji Grantodawczej.  W ramach programu przyznawane są dotacje na działania realizowane na rzecz lokalnych społeczności. Regulamin konkursu, wniosek aplikacyjny znajduje się na stronie www.forumzielonka.org.pl. Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach do siedziby Lokalnej Organizacji Grantowej przy ul. Przemysłowej 4 w Zielonce.

Zielonkowskie Forum Samorządowe
www.forumzielonka.org.pl
Grzegorz Grabowski
g.grabowski@forumzielonka.org.pl
tel. kom.  510 270 693Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: