"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Informacje PROW2014-2020 | LGD „Równiny Wołomińskiej”

PROW2014-2020

Działanie : 19 WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER PODDZIAŁANIE: 19.4 „WSPARCIE NA RZECZ KOSZTÓW BIEŻĄCYCH I AKTYWIZACJI" OBJĘTEGO PROW NA LATA 2014 - 2020


Ankieta

Zachęcamy do wypełnienia ankiety. Ankiety należy przesłać w wersji elektronicznej na adres mailowy biuro@lgdrw.pl lub dostarczyć ankietę w wersji papierowej do biura LGD „Równiny Wołomińskiej” w Tłuszczu.

ANKIETA LGD XI.2017

ANKIETA LGD XI.2017


Szkolenie nt. Grantów

Zapraszamy wszystkie osoby, które nie mogły być na szkoleniu w dniu 28.09.2017 r. oraz osoby zainteresowane udziałem w konkursach grantowych do udziału w szkoleniu informacyjnym, które odbędzie się 30.09.2017 r. o godzinie 10:00 w GOK-u w Jadowie ul. Jana Pawła II 17.


Szkolenia

W zawiązku z wolnymi miejscami można zgłaszać się jeszcze na następujące szkolenia:

  • dniu 27.09.2017 r. w Sulejowie ul. Kościelna 7 (Biblioteka Publiczna) o godzinie 10:00 odbędzie się szkolenie pt. „Premie w LSR, PROW 2014 – 2020”, które adresowane jest do osób chcących założy własną działalność gospodarczą na terenie objętym LSR. W celu zapisania się na szkolenie należny przesłać na adres biuro@lgdrw.pl wypełnioną i podpisaną fiszkę lub dostarczyć ją osobiście do biura LGD „RW”.
  • W dniu 28.09.2017 r. w Jadwisinie nr 54 w świetlicy wiejskiej o godzinie 10:00 odbędzie się szkolenie dla NGO oraz grup nieformalnych z terenu objętego LSR. Aby wziąć udział w szkoleniu należy przesłać maila na adres biuro@lgdrw.pl i w treści wpisać imię i nazwisko, telefon oraz kogo się reprezentuje.

Szkolenie nt. Grantów dla organizacji pozarządowych

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” organizuje szkolenie nt. Grantów dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Aby zgłosić się na szkolenie należy przesłać e-mailem imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji oraz telefon kontaktowy na adres biuro@lgdrw.pl. Na zgłoszenia czekamy do 22.09.2017 r. Osoby które zakwalifikują się na szkolenie zostaną poinformowane telefoniczne i mailowo.


Zgłoszenie na szkolenie dotyczące rozpoczęcia działalności gospodarczej (Premie)

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” organizuje szkolenie nt. „Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach PROW na lata 2014 – 2020”. Osoby, które chcą wziąć udział w szkoleniu są zobowiązane do złożenia fiszki na druku zamieszczonym poniżej. Fiszkę należy wypełnić, podpisać własnoręcznie i złożyć do piątku 22.09.2017 r. do biura LGD osobiście lub w wersji elektronicznej przesyłając skan na adres: biuro@lgdrw.pl. W przypadku przesłania fiszki drogą e-mailową oryginał należy dostarczyć lub dosłać pocztą. Złożenie fiszki nie gwarantuje w 100%, że dana osoba zostanie zakwalifikowana do odbycia szkolenia. Osoby, które zakwalifikują się do odbycia szkolenia zostaną powiadomione telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

Fiszka – Zgłoszenie na szkolenie PremiePartnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: