"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


blink Tag.

Informujemy, że od 15 czerwca 2018 r. strona internetowa będzie aktualizowana pod adresem:

AKTUALNA STRONA

Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


LEADER 2014 - 2020 - NABORY


Informacje Zapytania | LGD „Równiny Wołomińskiej”

Zapytania

Zapytanie ofertowe – folder „Drewniane jak malowane”

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” realizuje projekt pt. „Drewniane jak malowane” współfinansowany ze środków Powiatu Wołomińskiego, który dotyczy wykonania inwentaryzacji i ewidencji obiektów architektury drewnianej zlokalizowanych na obszarze Powiatu. W związku z kolejnym etapem realizacji projektu jakim jest wykonanie folderu obiektów architektury drewnianej LGD zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. druku i składu folderu :

  • wymiary: 12×21 cm lub A5
  • ilość stron: do 90 + okładki
  • ilość egzemplarzy 3000 szt.
  • pełen kolor
  • papier kredowy + grubsze okładki
  • skład, druk i dostarczenie folderu powinny być ujęte w cenie.
  • termin wykonania: 24.11.2015 r.

Wiążącą ceną jest kwota brutto podana w państwa ofercie.

Oferty prosimy przesyłać e-mailem na adres: biuro@lgdrw.pl lub składać osobiście/za pośrednictwem poczty do biura LGD w Tłuszczu (05-240) przy ul. Warszawskiej 4 do 31 października 2015 r.


Zapytanie ofertowe

Tłuszcz, dnia 5.V.2015

Zapytanie ofertowe

W ramach projektu współpracy PRESTIGE, Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” zamierza oznakować odcinek drogi św. Jakuba o długości ok. 100 km.
W tym celu chcemy zamówić wykonanie:
1. 170 tabliczek z muszlą św. Jakuba. Podkład z blachy 0,5 mm ocynkowanej, wydruk na folii samoprzylepnej z laminatem UV. Wymiary 16 cm na 16 cm. Wygląd muszli (forma graficzna) do uzgodnienia z zamawiającym. Na dole oznaczenia o finansowaniu z UE.
2. 20 tabliczek z muszlą św. Jakuba i napisem „Drogi Jakubowe Kościół …………..” (napis w cudzysłowie zmienny). Podkład z blachy 0,5 mm ocynkowanej, wydruk na folii samoprzylepnej z laminatem UV. Wymiary 25 cm na 35 cm. Wygląd muszli (forma graficzna) do uzgodnienia z zamawiającym. Na dole oznaczenia o finansowaniu z UE.
3. 4 szt. tablic z mapą LGD z naniesionym szlakiem Drogi św. Jakuba i innymi szlakami. W tym przygotowanie projektu graficznego mapy – można posłużyć się mapą przygotowaną przez LGD w latach ubiegłych, która dostępna jest na stronie internetowej LGD. Podkład z blachy 0,5 ocynkowanej, wydruk na folii samoprzylepnej z laminatem UV. Wymiary 70 cm na 100 cm. Wygląd mapy (forma naniesienia szlaków i legenda) do uzgodnienia z zamawiającym. Na dole oznaczenia o finansowaniu z UE.

Termin wykonania: 31.V.2015 r.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

Oferty proszę składać do biura LGD w Tłuszczu, ul. Warszawska 4 na przygotowanym druku do 12.V.2015 r. do godz. 16.00. Oferty można składać pocztą, osobiście, faksem na numer 29 6491831, mailem: biuro@lgdrw.pl.
Wyboru wykonawcy dokona Prezes LGD, jednym kryterium wyboru jest cena.
Zapytanie ofertowe służy rozpoznaniu rynku, inwestor jest nim związany pod warunkiem uzyskania dofinansowania na jego realizację z UE w ramach PROW 2007 – 2013.

Rafał Rozpara
Prezes LGD

 

 

Dokumenty:


Rozstrzygnięcie rozpoznania ofertowego

W ramach projektu współpracy PRESTIGE, Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” ogłosiła w dniu 14.IV.2015 r. zapytanie ofertowe na oznakowanie odcinka drogi św. Jakuba o długości ok. 100 km., słupami betonowymi. Oferty można było składać do dnia 21.IV.2015 r. do godz. 16.00
W przewidzianym terminie wpłynęły 3 oferty:

1. Oferta firmy F.H.U. VIDIBOARD Joanna Bryła za cenę 13.500,00 zł.
2. Oferta firmy Studio InPress Adam Wyrwas za cenę 13.230,00 zł.
3. Oferta firmy Remonty Myszkowscy Tomasz Myszkowski za cenę 3.874,50 zł.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Remonty Myszkowscy za kwotę 3.874,50 zł.

Rafał Rozpara
Prezes LGD

Zapytanie ofertowe – projekt PRESTIGE

Zapytanie ofertowe

W ramach projektu współpracy PRESTIGE, Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” zamierza oznakować odcinek drogi św. Jakuba o długości ok. 100 km. Oznakowanie należy wykonać słupami betonowymi, dostarczonymi przez inwestora, które złożone są do odbioru w cementowni w Baczkach, gm. Łochów. Waga 1 słupa ok. 80 kg.
Do ustawienia jest 70 słupów.
Słupy należy ustawić wzdłuż szlaku (szlak biegnie wzdłuż dróg powiatowych, gminnych, lokalnych, leśnych) w miejscach wskazanych przez inwestora, począwszy od Kołodziąża w gminie Sadowne a kończąc na Ossowie gmina Wołomin. Odcinek na terenie gminy Łochów jest już oznakowany. Szlak przebiega przez gminy: Sadowne, Łochów, Wyszków, Jadów, Strachówka, Tłuszcz, Klembów, Poświętne, Wołomin.
W słupy należy wkleić dostarczoną przez inwestora płytkę (terakota) z muszlą św. Jakuba, oraz przełożyć drut zbrojeniowy gr. 8 mm, dł. 100 cm. Słupy należy zakopać na głębokość 60 – 70 cm. W razie konieczności należy umocnić słup cementem lub żwirem.
Termin wykonania inwestycji: 31.V.2015 r.

Oferty proszę składać do biura LGD w Tłuszczu, ul. Warszawska 4 na przygotowanym druku do 21.IV.2015 r. do godz. 16.00. Oferty można składać pocztą, osobiście, faksem na numer 29 6491831, mailem: biuro@lgdrw.pl.
Wyboru wykonawcy dokona Prezes LGD, jednym kryterium wyboru jest cena.
Zapytanie ofertowe służy rozpoznaniu rynku, inwestor jest nim związany pod warunkiem uzyskania dofinansowania na jego realizację z UE w ramach PROW 2007 – 2013.

Rafał Rozpara
Prezes LGD

 

 

Do pobrania:

Słupy betonowe do projektu PRESTIGE:

Słupy betonowe do projektu PRESTIGE


IX numeru Biuletynu LGD „RW”, wybór wykonawcy

LGD „Równiny Wołomińskiej poszukiwało wykonawcy kolejnego – IX numeru biuletynu LGD „RW” otrzymaliśmy 4 oferty:

L.P. Nazwa Wersja I (brutto) zł Wersja II (brutto) zł Data wpływu
1 Robert Szydlik 5800 6400 29.09.2014
2 Robert Borkowski Grupa Modern Times 5904 7257 1.10.2014
3 Studio Reklamy PROMO-STUDIO 8118 8487 29.09.2014
4 Inframedia Anna Krawczyk 17674,18 17027,14 29.09.2014

Doświadczenie wszystkich oferentów zostało uznane za gwarantujące poprawne wykonanie zlecenia. Głównym kryterium wyboru była cena, dlatego wybraliśmy ofertę P. Roberta Szydlika.
Wszystkim Państwu dziękujemy za złożenie ofert i zapraszamy do składania kolejnych w przyszłości.Partnerzy:
"Wolontariat to jest to"


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: