"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

DL 2014ZREALIZOWANE PROJEKTY


Duży, mały - pomagamy zrealizowany przez Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska.


Głównym celem projektu jest rozwój wolontariatu przez wspólne działania młodzieży i seniorów. Lepsze wzajemne poznanie i zrozumienie obu grup, a przez to podejmowanie wspólnych działań na rzecz bardziej potrzebujących mieszkańców gminy. Chcemy promować ideę wolontariatu, jako bez interesownego daru z siebie, swojego czasu, energii. Naszym dobrem wspólnym będzie duża i stale powiększająca się grupa wolontariuszy w różnym wieku (także członków Szkolnego Koła Caritas), wyposażonych w wiedzę jak świadomie pomagać. Chcemy, aby uczestnicy projektu mogli ze sobą współpracować, rozmawiać, wymieniać się doświadczeniem oraz aby nabywali nowe umiejętności, które niezależnie od ich wieku, pomogą aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności. Chcemy pokazać jak skutecznie, w prosty sposób można wesprzeć dzieci w ich rozwoju, odkrywaniu mocnych stron i budowaniu na nich, aby odnieść sukces. Sukces rozumiany szeroko nie tylko jako osiągnięcia edukacyjne, ale wiara we własne siły i możliwości.


Łączą nas pieśni i obyczaje zrealizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Urli.


Celem projektu jest poszerzenie repertuaru muzyczno - wokalnego Eko-kabaretu Urle. Prezentacja dorobku artystycznego na koncertach. Tworzenie więzi społecznych i aktywnego i kulturalnego wypoczynku; doposażenie zespołu o elementy strojów z epoki (XIX w.)


"Kampania na zdrowie" - bezpłatne badania i konsultacje medyczne zrealizowany przez 

Nadburzańskie Forum Samorządowe - „NFS”.


Głównym celem projektu jest ułatwienie mieszkańcom Wyszkowa i okolic dostępu do badań profilaktycznych oraz konsultacji z lekarzami specjalistami, w tym promowanie zdrowego i świadomego stylu życia.Kształtowanie pozytywnych postaw prozdrowotnych, które przyczynią się do zapobiegania w przyszłości poważnym chorobą i ich skutkom. Zdrowie jest, bowiem największą wartością, dzięki której jednostka lub grupa może zrealizować swoje aspiracje, potrzebę, satysfakcję oraz zmieniać środowisko i radzić sobie w nim. Naszym celem jest zwrócenie uwagi na problem zbyt niskiej świadomości, szczególnie w małych aglomeracjach i społecznościach, w zakresie stosowania profilaktyki i ochrony zdrowia. Ponadto, dzięki podjętym działaniom chcielibyśmy zapobiec poważnym powikłaniom wynikających z niektórych chorób i przyczynić się do ich wczesnego wykrycia i zdiagnozowania. Zdrowie i jego ochrona jest dobrem wspólnym i pozwala na prawidłowy rozwój oraz naturalną aktywność obywateli w sprawach ważnych i istotnych dla społeczności lokalnej. Oczekujemy, że realizacja projektu poprawi jakość życia mieszkańców i przyczyni się do uzyskania dodatkowej wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień związanych z ochroną zdrowia, prewencją i zapobieganiem przewlekłym chorobą.


Wejdź do teatru II zrealizowany przez Nieformalna Grupa Młodzieży "Beaver Zone".


Celem projektu jest zainicjowanie współpracy mieszkańców na rzecz dobra wspólnego poprzez współpracę przy tworzeniu spektaklu teatralnego, a także wzbogacenie oferty kulturalnej gminy Tłuszcz i okolic. Projekt zakłada również rozpropagowanie teatru jako twórczej i terapeutycznej formy spędzania wolnego czasu. Dzięki działaniom organizowanym w ramach projektu przyczynimy się także do promocji miejscowych talentów na niwie powiatowej. Chcemy skupić osoby zainteresowane tworzeniem teatru, tak aby w Tłuszczu zagościł on na stałe. W ten sposób rozbudzimy chęć uczestnictwa w tej sferze kulturalnej zarówno w osobach, które zaangażują się w przygotowywanie przedstawień, jak i widzach naszych spektaklów.Tworzymy również dobrą tradycję włączania nowych osób w działalność teatralną.Jaki talent drzemie we mnie? - warsztaty techniczne zrealizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi "Teraz My".


Głównym celem projektu jest integracja i aktywizacja mieszkańców wsi do wspólnego działania oraz zagospodarowanie czasu wolnego.

Dobrem wspólnym będzie zdobycie nowych umiejętności przez uczestników,rozwijanie zainteresowań, odkrywanie nowych talentów, aktywne i twórcze spędzanie czasu wolnego oraz integracja międzypokoleniowa.


50 LAT OTWIERA ŚWIAT - II edycja zrealizowany przez Uniwersytet Trzeciego Wieku.


Realizując powyższe zadanie chcielibyśmy zaproponować osobom starszym rozwijanie swoich pasji i zainteresowań. Poprzez wspólne uczestnictwo w zajęciach chcielibyśmy zintegrować grupę osób o podobnych zainteresowaniach czy problemach, co przeciwdziałać będzie ich marginalizacji. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tłuszczu od 2010 roku działa w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej. Corocznie w zajęciach proponowanych w ramach UTW systematycznie bierze udział 40-50 osób. Ważne jest,aby zachować ciągłość funkcjonowania UTW poprzez systematyczne badanie potrzeb studentów. Dlatego też jako główny cel projektu założyliśmy aktywizację społeczną grupy wiekowej 50+ z terenu gm. Tłuszcz, w tym promowanie rozwoju osobistego, pogłębianie wiedzy ogólnej oraz naukę aktywnego spędzania czasu wolnego.


Warsztaty ilustratorskie Gawiniana zrealizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Zabrodzie Bractwo Zabrodzkie. 


Projekt polega na zorganizowaniu cyklu (3 spotkania po 5 godz.) warsztatów ilustratorskich poprowadzonych w duchu twórczości Antoniego Gawińskiego przy udziale wybitnych polskich ilustratorów (został już zaproszony m.in. pan Bohdan Butenko twórca rysunków do dobranocki "Gucio i Cezar", ilustracji do wielu pism,wydawnictw i książek dla dzieci). Podczas każdego warsztatu uczestnicy będą uczyć się różnych technik plastycznych, zdobędą umiejętność wyrażania tekstu literackiego za pomocą obrazu, poznają dogłębnie twórczość Antoniego Gawińskiego i wreszcie aktywnie spędzą czas wolny. Jednakże warunkiem uczestnictwa będzie zobowiązanie się do przekazywania zdobytej podczas warsztatów wiedzy i umiejętności następnym osobom chcącym rozwijać swoje talenty. Projekt będzie zatem dwuetapowy: najpierw zostaną wykształceni "instruktorzy",którzy później będą kształcić następnych artystów. Projekt zakończy się wystawą prac wykonanych podczas warsztatów.


Mazowieckie jest dobre na wszystko zrealizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Strachówki.


Ochrona dóbr kultury i tradycji.

Budowanie tożsamości lokalnej wsi Strachówka. Promocja Strachówki jako miejsca nowoczesnego, ale dbającego o tradycję.

Budzenie dumy z miejsca urodzenia i zamieszkiwania i integracja lokalnej społeczności.

Zachowanie od zapomnienia tradycji, podtrzymywanie zanikających obyczajów

jako naszego dobra wspólnego.Gałgankowo,czyli tańcowała igła z nitką w Bibliotece!zrealizowany przez"Animuję,bo lubię!" Sympatycy działań animacyjnych MBP w Zielonce.


Głównym celem projektu pt. "Gałgankowo, czyli tańcowała igła z nitką w Bibliotece" jest łączenie pokoleń i wymiana doświadczeń,poprzez działania animacyjne realizowane na rzecz dzieci, z udziałem ich rodziców i dziadków. Chcemy zaktywizować społeczność lokalną, wykorzystując potencjał drzemiący w mieszkańcach Zielonki. Projekt"Gałgankowo..." to nauka w najlepszej formie, bo przez zabawę i doświadczenie. Podczas zajęć projektowych dzieci nabędą nowe umiejętności, spędzą wartościowo i kreatywnie czas wolny od nauki, nauczą się współpracy międzypokoleniowej, doświadczą,że Biblioteka to fajne miejsce. Dorośli (szczególnie seniorzy)poczują natomiast satysfakcję z dzielenia się swoimi talentami,doświadczeniem i czasem; zaproszeni do wspólnych działań zintegrują się i być może zaktywizują do przyszłych działań.


TŁUSZCZ ZNANY I NIEZNANY zrealizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych AB OVO.


Głównym celem projektu jest propagowanie idei lokalnego patriotyzmu poprzez właściwe poznawanie historii Tłuszcza i okolic. Inscenizacje historyczne są atrakcyjnym sposobem na poszerzanie wiedzy o swoim regionie. Organizowane spotkania, utrzymane w klimacie historycznym (stroje, otoczenie) to rodzaj interaktywnej współpracy wielu instytucji np.: Urzędu Gminy, LGD Równiny Wołomińskiej, Ośrodka Pomocy Społecznej,Uniwersytetu Trzeciego Wieku, prywatnych przedsiębiorców, harcerzy,uczniów szkół z terenu naszej gminy itp. Spotkania takie aktywizują lokalną społeczność, otwierają mieszkańców gminy na działania związane z promocją Tłuszcza. Wielką zaletą projektu jest, że stworzony został dla nieformalnej grupy rekonstrukcyjnej, która jednoczy w swoich szeregach mieszkańców Tłuszcza - hobbystów i pasjonatów historii Polski i naszego regionu. To całkowicie oddolna inicjatywa, zrodzona z chęci działania i aktywizowania różnych grup społecznych.


Historie Białegobłota słowem i węglem spisane zrealizowany przez Stowarzyszenie INICJATYWA BIAŁEBŁOTA


Głównym celem projektu jest zapisanie lokalnych zdarzeń historycznych zapamiętanych oczami świadków tych zdarzeń lub wysłuchanych w przekazie pokoleniowym od swoich przodków. Rysownika na podstawie wysłuchanych opowieści - podczas prowadzonej gawędy - dokona ilustracji tego zdarzenia. Na podstawie kilku spotkań chcemy pokazać innowacyjny, prezentowany w bardzo atrakcyjny sposób możliwość zapisu naszych lokalnych zdarzeń historycznych, legend, czy anegdot. Dobrem wspólnym będzie integracja mieszkańców naszych czterech wiosek (Białebłoto Kobyla, Kurza, Stara Wieś i Nowa Wieś). Nieocenioną siłą projektu będzie znajomość historii miejsca , w którym żyją oraz utożsamianie się z nią, jak również przekazanie jej następnym pokoleniom . Wartością będzie również nauka dialogu,komunikowania się oraz umiejętność uważnego słuchania.Integracja jest ważna. Zrealizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Pomocna Dłoń” 


Głównym celem naszego działania jest pomoc osobom dotkniętym problemem niepełnosprawności i zachęcenie ich do spotkań z innymi mieszkańcami oraz wspólnego działania na rzecz społeczeństwa. Do tej pory nie było w naszej gminie organizowanych spotkań, które aktywizowałyby tę grupę społeczną wraz z całymi rodzinami i integrowały ich z osobami z ich otoczenia.

Naszym celem jest stworzenie możliwości do wspólnych spotkań prowadzących do uaktywnienia społecznego ludzi niepełnosprawnych i zmniejszenia ich uczucia osamotnienia.

Nabycie wiedzy w zakresie zasad prawidłowego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pozbycie się strachu przed udzielaniem takiej pomocy ma na celu ochronę zdrowia i życia mieszkańców oraz podniesienie ich kwalifikacji. Wszystkie nasze działania służą poprawie jakości życia osób niepełnosprawnych wraz z ich całym otoczeniem.


Pogotowie ratunkowe dla Puszczy Białej zrealizowany przez Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi.


Głównym celem projektu jest uświadomienie mieszkańcom, że ochrona lokalnej przyrody to nie tylko ograniczenia ale także możliwości na rozwój gospodarczy gminy.

Jego realizacja pozwoli zadbać o dobro wspólne, którym nie wątpliwie są:

rzeka Narew – miejsce letnich kąpieli i rozwoju miejscowej turystyki

cenne gatunki roślin i zwierząt – umożliwiające uzyskanie dopłat rolnośrodowiskowych

lasy Puszczy Białej – ostoja spokoju; miejsce zarobkowe w sezonie jagodowym i grzybobrania


"Robótki ręczne odpędzają smutki" zrealizowany przez Ochotnicza Straż Pożarna w Równem.


Dzięki współpracy Koła Gospodyń Wiejskich z Ochotniczą Strażą Pożarną w Równem i Młodzieżową Drużyną Pożarniczą przy OSP w Równem panie poczują się bardziej potrzebne społeczności lokalnej,bardziej przez nią docenione i ważne, a młodzież (szczególnie młode dziewczęta) odziedziczą po starszym pokoleniu ich babć,ciotek i sąsiadek energię do wspólnego działania, ale też nabędą informacje o lokalnych tradycjach, zwyczajach i obrzędach.Wcześniej takiego rodzaju warsztatów nie było. Osoby są zainteresowane takim działaniem. Chcą nabyć nowe umiejętności w wykonywaniu rękodzieła ludowego.


Nadszedł czas na małe co nieco… zrealizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orzełek.


Głównym celem projektu jest zagospodarowane czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie cyklu zajęć kulinarnych.

Zajęcia kulinarne dla dzieci mają na celu twórcze spędzanie czasu wolnego oraz wykształcenie praktycznych umiejętności kulinarnych niezbędnych w dorosłym życiu.

W miłej atmosferze dzieci będą uczyły się pracy w grupie,zdobywały nowe doświadczenia kulinarne, a przy okazji dobrze się bawiły. Na takich zajęciach dzieci usprawnią się manualnie przy wykonywaniu niektórych etapów posiłków i udoskonalą czynności związane z samoobsługą, np. posługiwanie się sztućcami. Zajęcia kulinarne dla dzieci to także okazja do poznania nowych smaków,zapachów i przepisów przygotowywanych na bazie naturalnych składników. Mali kucharze sami mieszają, ugniatają, wałkują i wypiekają słodkie pyszności. Ponadto dzieci uczą się nakrywać do stołu, w miarę swoich możliwości korzystać ze sprzętów gospodarstwa domowego, a także czysto i higienicznie przygotowywać oraz kulturalnie spożywać posiłki."Razem się uczymy, razem się bawimy"zrealizowany przez WAKAT.


Głównym celem jest łączenie pokoleń i ukazywanie różnorodnych możliwości twórczego spędzania czasu wolnego, aktywnej integracji bez względu na wiek. W wyniku analizy będącej podstawą przygotowania projektu sformułowaliśmy, krótko i długo terminowe, bezpośrednie i pośrednie cele projektu będące odpowiedzią na konkretną potrzebę: integracja połączona poprzez łączenie pokoleń,umacnianie rodzinnych więzi emocjonalnych, podniesienie świadomości,społecznej, kulturalnej i estetycznej. Dobro wspólne jakie chcemy rozwijać to rozbudzanie aktywności i kreatywności wszystkich uczestników projektu bez względu na wiek.Warsztaty stworzą możliwość przebywania przebywania w grupie preferującej nowe formy zainteresowań i pozwolą na rozwinięcie różnych form aktywności, współpracę, wymianę doświadczeń i umiejętności. Babcie i Dziadkowie wprowadza wnuków w historię rodzin, miejsc i wydarzeń patriotycznych, zwyczajów rodzinnych,tradycji kulinarnych itp. W zadaniu zwracamy uwagę na poszanowanie pracy, szacunku dla tradycji, historii, przyrody, środowiska lokalnego i otwartości na to, co nowe. Dziadkowie i rodzice mają być przyjaciółmi, pomocnikami, a nawet bohaterami dla dzieci.Korzyści z realizacji przedsięwzięcia są niemierzalne. Kontakty międzyludzkie: dorosły-dziecko, to bezcenny dowód na szacunek i zrozumienie ze strony osób zaangażowanych w inicjatywę.Zacieśnianie więzi, integracja i aktywizacja dzieci, rodziców i dziadków nastąpi poprzez różnorodne działania. Łącznikiem między pokoleniami będzie technologia fotografii, która wprowadzi uczestników w świat historii, przyrody i codzienności. Podczas warsztatów kulinarnych starsi uczestnicy zapoznają młodszych z kulinarnymi tradycjami regionu. Aktywnie i muzycznie spędzą czas podczas warsztatów muzyczno - gimnastycznych.


Inspirujmy się wzajemnie zrealizowany przez Parafialny Klub Sportowy "WICI" Zabraniec.


Celem głównym projektu jest integracja lokalnej społeczności, przez pokazanie, że wiele osób ma takie same zainteresowania, które mogą wspólnie realizować.

Obecnie poczucie wspólnoty mieszkańców jest małe ponieważ mieszkańcy nie spędzają wspólnie czasu. Brak jest inicjatywy lokalnej, która organizowałaby mieszkańców. Zazwyczaj członkowie lokalnej społeczności zamknięci są na swoich podwórkach i w domach.Często nie znają zainteresowań, zdolności pozostałych mieszkańców. Oczekujemy, że realizacja projektu pozwoli poznać się wzajemnie. Dodatkowo w uczestnikach powinno pojawić się chęć współdziałania przy organizacji innych działań służących poprawie jakości życia lokalnej społeczności.


Lista konkursowa
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl