"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

DL 2015Podziękowanie

Wejdź do teatru 4 zrealizowany przez Stowarzyszenie Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju.

 

Celem projektu jest zainicjowanie współpracy mieszkańców na rzecz dobra wspólnego poprzez współpracę przy tworzeniu spektaklu teatralnego,a także wzbogacenie oferty kulturalnej gminy Tłuszcz i okolic. Projekt zakłada również rozpropagowanie teatru jako twórczej i terapeutycznej formy spędzania wolnego czasu. 

Dzięki działaniom organizowanym w ramach projektu przyczynimy się także do promocji miejscowych talentów na niwie powiatowej. Chcemy skupić osoby zainteresowane tworzeniem teatru, tak aby w Tłuszczu zagościł on na stałe. W ten sposób rozbudzimy chęć uczestnictwa w tej sferze kulturalnej zarówno w osobach, które zaangażują się w przygotowywanie przedstawień, jak i widzach naszych spektaklów. Tworzymy również dobrą tradycję włączania nowych osób w działalność teatralną.

Kolejnym celem jest przybliżenie mieszkańcom całego powiatu i okolic co dzieje się w ich miejscu zamieszkania. Będzie to możliwe poprzez stworzenie strony internetowej. Na niej będziemy umieszczać informacje o ruchu teatralnym w powiecie. Aby każdy odwiedzający stronę wiedział co dzieje się w jego miejscu zamieszkania będziemy też umieszczać na niej notki o bieżących wydarzeniach. Dzięki informacjom umieszczanym na stronie pokażemy, że nie trzeba jeździć do Warszawy, gdyż w powiecie też mamy wybór wydarzeń związanych z teatrem, zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

 

Książki pomagają, czyli bajko terapia w Zielonce zrealizowany przez "Animuję, bo lubię!" Sympatycy działań animacyjnych MBP w Zielonce.

 

Głównym celem projektu "Książki pomagają, czyli bajko terapia w Zielonce" jest łączenie pokoleń i wymiana doświadczeń poprzez działania animacyjne realizowane na rzecz dzieci, z udziałem ich rodziców i dziadków. Chcemy po raz kolejny zaktywizować społeczność lokalną,wykorzystując potencjał drzemiący w mieszkańcach Zielonki. 

Projekt "Książki pomagają..." to nauka w najlepszej formie, bo przez zabawę i doświadczenie. Podczas zajęć dzieci nabędą nowe umiejętności, spędzą wartościowo i kreatywnie czas wolny od nauki, nauczą się współpracy międzypokoleniowej, doświadczą ponownie, że Biblioteka to fajne miejsce. Dorośli zostaną zaproszeni do wspólnych działań, zintegrują się i być może zaktywizują do przyszłych działań.

Projekt "Książki pomagają..." proponuje spędzanie wolnego czasu w Bibliotece przy dobrej zabawie. Kładzie nacisk na terapeutyczną rolę książki w rozwoju dzieci, rozmowy o emocjach z wykorzystaniem pacynek,dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, a przede wszystkim rozwija kompetencji społecznych wśród najmłodszych mieszkańców miasta. Ukierunkowany jest na umacnianie wiary w siebie, docenianie więzi rodzinnych, uczy szukania pomocy w właściwych osób.

Zajęcia proponowane w ramach projektu mają za zadanie budować poczucie pewności siebie, zadowolenia z siebie i z własnej twórczości, a także mają uzmysłowić uczestnikom projektu, że mieszkają w otoczeniu przyjaznych ludzi oraz, że Zielonka to miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie!

Zaangażowanie MBP w działania projektowe oraz otwarcie się na współpracę to pole do kolejnych działań i szansa na rozwój aktywności społecznej w Zielonce.

 

Urlańska weranda zrealizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Urli.

 

Głównym celem projektu jest ochrona istniejącego dziedzictwa kulturalnego poprzez jego zachowanie lub odtworzenie - tam gdzie są do tego odpowiednie materiały lub dokumenty. Dobro wspólne, które chcemy rozwijać to wspólne myślenie o miejscowości o jej historii, tradycji i wartościach, którymi kierowali się kiedyś mieszkańcy.

 

 

"NIE JESTEŚ SAM" zrealizowany przez Regionalne Stowarzyszenie Inicjatyw "IMPULS"

 

Celem projektu jest promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców powiatu wołomińskiego w tym:

          informowanie na temat tego, czym jest zdrowie psychiczne, w jaki sposób o nie dbać,

         uświadamianie jakie są zagrożenia, zaburzenia i choroby psychiczne oraz możliwości ich skutecznego leczenia,

          zebranie i opublikowanie informacji na temat tego, gdzie można uzyskać bezpłatne wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego na terenie województwa mazowieckiego 

Cele szczegółowe:

1.Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego,ukształtowanie zachowań i stylów

życia korzystnych dla zdrowia, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.

2.Zapobieganie zaburzeniom psychicznym poprzez współpracę zasobami potrzebującymi.

3.Zwiększanie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi.

4..Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi

        Ponadto nasze zadanie zakłada :

- budowanie szacunku dla inności (równość szans)-niepełnosprawność, płeć, wiek, etc.;

Zadanie ma charakter  ogólnodostępny i nieodpłatny;

- RSI „IMPULS” podczas realizacji zadania zapewnia właściwe zaplecze i sprzęt

Zasięg zadania: POWIATOWY.

 

"Wspólna integracja  Równe wzbogaca" zrealizowany przez Ochotnicza Straż Pożarna w Równem.

 

Starsze,samotne gospodynie wiejskie mają niezaspokojoną potrzebę zagospodarowania sobie czasu wolnego w okresie jesienno - zimowym oraz mimo swojego wieku i upływu czasu chcą czuć się nadal ważne i potrzebne swojej społeczności. Młode pokolenie czyli dzieci i młodzież także chcą chętnie brać czynny udział w życiu swojej społeczności, poznawać tradycję swoich przodków i nabywać praktyczne umiejętności radzenia sobie w dorosłym życiu oraz współpracy w grupie. Udział grupy dzieci w warsztatach tanecznych,kulinarnych i rękodzielniczych będzie okazją do integracji młodego  pokolenia w życie społeczności lokalnej

Dzięki współpracy Koła Gospodyń Wiejskich z Ochotniczą Strażą Pożarną w Równem i Młodzieżową Drużyną Pożarniczą przy OSP w Równem  panie, osoby chętne,   poczują się bardziej potrzebne społeczności lokalnej, bardziej przez nią docenione i ważne, dzieci i młodzież (szczególnie młode dziewczęta i chłopcy) odziedziczą po starszym pokoleniu ich babć, ciotek i sąsiadek energię do wspólnego działania, ale też  nabędą informacje o lokalnych tradycjach,zwyczajach i obrzędach. Wcześniej takiego rodzaju warsztatów nie było. Osoby i dzieci  są zainteresowane takim działaniem. Chcą nabyć nowe umiejętności w wykonywaniu rękodzieła ludowego i kulinarnego a młode pokolenie poprzez naukę tańca może kontynuować w przyszłości utworzenie np:zespołu tanecznego,co zaowocuje ,że grupa taneczna może dalej kontynuować takie działania .Dzieci i młodzież chcą takich warsztatów tanecznych.

 

Zdrowo i aktywnie- zajęcia w świetlicy wiejskiej zrealizowany przez Fundacja RAZEM.

 

Celem projektu jest profilaktyka zdrowego trybu życia, edukacja zdrowego odżywiania, stworzenie prawidłowych schematów żywieniowych dla różnych grup mieszkańców i umożliwienie korzystania z aktywności fizycznej w stworzonej małej siłowni wiejskiej. Warsztaty dietetyczne mogą być też aktywnością integrująca osoby sprawne z niepełnosprawnymi, wiele osób ma problemy z nadwagą oraz związane z tym kłopoty zdrowotne. Chcemy dbać o zdrowie naszych mieszkańców, jednocześnie integrując społeczność i zachęcać  do tego typu aktywności. Na terenie miasta i gminy Wyszków istnieje wiele obiektów z których mogą korzystać mieszkańcy zainteresowani taką aktywnością.  Natomiast mieszkańcy Gminy Rząśnik z powodów logistycznych mają do nich utrudniony dostęp. Naszym celem jest umożliwienie mieszkańcom wsi korzystania z takich samych aktywności jak mieszkańcy miast.Dobrem wspólnym , które chcemy rozwijać jest aktywny, zdrowo rozwijający się obywatel bez barier wiekowych, otwarty na rozwój i wrażliwy na potrzeby innych.Część osób niepełnosprawnych boryka się z problemem otyłości, w związku z organiczną aktywnością fizyczną, stąd pomysł na spotkania dietetyczne i aktywność fizyczna..

 

Poznajemy ptaki Puszczy Białej zrealizowany przez Stowarzyszenie Inicjatywa Białebłota.

 

Celem projektu jest promocja i aktywna edukacja w zakresie walorów przyrodniczych Puszczy Białej, poznanie różnorodności ptaków występujących w sąsiedztwie stawów rybnych i okalającej florze. Poprzez rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą i uwrażliwienie na jej piękno chcemy rozwijać poczucie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i kształtować zachowania przyjazne dla zwierząt i roślin. Chcemy, aby u społeczeństwa miejscowego, jak i turystów wzrosła świadomość z zakresu  ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Program wskaże różnice w wyglądzie przykładowych gatunków ptaków, zapoznana z ich przystosowaniem do życia w środowisku oraz pozwoli dostrzec istniejące zagrożenia dla ptaków. Wzrośnie zainteresowanie krajoznawstwem oraz aktywnym wypoczynkiem razem z dziećmi, młodzieżą i pokazanie bogactwa przyrodniczego okolic, w których mieszkają. Wyedukowanie społeczeństwa miejscowego i turystów z zakresu ochrony zwierząt pozwoli  na ukazanie piękna i przyrodniczego bogactwa Puszczy Białej co z kolei wpłynie na ochronę dziedzictwa przyrodniczego, stworzy warunki atrakcyjnych poszukiwań krajoznawczych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

 

Rodzinne spotkania ze sztuką zrealizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju

Gminy Długosiodło.

 

Zapewnienie w okresie od lipca do października 2015 zorganizowanej i alternatywnej formy spędzania wolnego czasu dla grupy dzieci i młodzieży (20 osób) z terenu gminy Długosiodło poprzez przeprowadzenie 20 godzin warsztatów z rysunku i malarstwa. Integracja społeczna,międzypokoleniowa i rodzinna poprzez wspólną organizację i realizację Mini Pleneru Malarskiego oraz Pikniku Rodzinnego (jedna impreza łączona), a także wystawy prac wykonanych podczas trwania warsztatów. Zapoznanie 20 dzieci i 20 rodziców z dziedzictwem rysunku i malarstwa polskiego. Zaprezentowanie im sztuki, jako wartościowego i kreatywnego hobby –innego niż bierna rozrywka jaką jest telewizja i Internet (pogadanki).

 

Mini Park - aktywne i bezpieczne miejsce zrealizowany przez Stowarzyszenie rodziców i przyjaciół dzieci niepełnosprawnych"Nadzieja" w Tłuszczu.

 

Głównym celem projektu jest zaangażowanie społeczności lokalnej w uporządkowanie i zagospodarowanie terenu należącego do wspólnoty wiejskiej, dzięki czemu poprawi się estetyka naszej wioski oraz stworzona zostanie nowa przestrzeń aktywności fizycznej i społecznej. Jednocześnie,odpowiadając na potrzeby mieszkańców, stworzenie na tej zaniedbanej i niewykorzystanej działce ogrodzonego Mini Parku - miejsca aktywnego i bezpiecznego wyposażonego w urządzenia siłowni zewnętrznej, zadaszenie oraz ławeczki. Celem projektu jest zachęcenie mieszkańców do działania dla dobra wspólnego i osiąganie widocznych rezultatów tych działań.Jednym z celów projektu jest promocja i upowszechnianie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, jak również integracja społeczna oraz zachęcenie do rodzinnego spędzania wolnego czasu przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa publicznego.Chcemy by na powietrzu powstało miejsce, gdzie mieszkańcy będą mogli przyjść i spotkać się w celach towarzyskich, obecnie nie mamy żadnego tego typu placu ogólnodostępnego i bezpiecznego. Będą mogli zadbać o swoją kondycję dzięki urządzeniom siłowni zewnętrznej. Do Mini Parku będą mogły bez obaw przyjść i spotkać się mamy z dziećmi, młodzież i seniorzy. Podczas realizacji projektu zostaną zorganizowane cykliczne spotkania z mieszkańcami, na których będzie można porozmawiać o ważnych dla społeczeństwa tematach m.in. bezpieczeństwo na wsi dzieci i dorosłych czy rozwój kultury fizycznej. Aby wyjść na przeciw oczekiwaniom mieszkańców, o jednym z tematów zadecydują sami na spotkaniu organizacyjnym. Podsumowaniem działań mieszkańców związanych z projektem i zmian jakie dzięki niemu dokonały się w naszej miejscowości będzie wspólne grillowanie, w ramach którego będziemy promować zdrowy styl życia.

 

Animacja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży

w ramach UKS Ostrówek zrealizowany przez UKS Ostrówek.

 

Projekt służy popularyzacji zajęć ruchowo-rekreacyjnych w tym zajęć piłki nożnej wśród dzieci z Gminy Klembów poprzez szkolenie z zakresu piłki nożnej. Dzieci będą mogły aktywnie spędzać czas, dbać o sprawność fizyczną i zdrowie, rywalizować ze sobą w imię zasad fair play a także zintegrować i poznać się ze sobą.  Zajęcia, na których dzieci będą poznawały i zgłębiały tajniki gry w piłkę nożną, wzorowane są na programach szkoleniowych najlepszych europejskich szkółek Piłkarskich FCBarcelony i Ajaxu Amsterdam. Biorąc pod uwagę to, że coraz częściej dzieci spędzają czas wolny w domu przed komputerem i telewizorem, na naszych zajęciach w Klubie dzięki wykwalifikowanej opiece naszych trenerów i opiekunów będziemy pokazywali jak w przyjemny i zdrowy sposób można spędzić wolny czas.Najważniejsze jest to, aby trenowanie dla dzieci było przyjemne i dostarczało im dużo pozytywnej energii i satysfakcji, ponieważ dzieci bawiąc się i współpracując ze sobą chętniej angażują się w zajęcia oraz szybciej przyswajają nowe umiejętności. Projekt ten zapobiegać będzie patologiom społecznym, agresji wśród dzieci, a w przyszłości wpoi nawyk dbania o sprawność i kulturę fizyczną,pokaże jak można aktywnie spędzać czas wolny, jak dbać o własne zdrowie a także wyrówna szanse edukacyjne w zakresie sportów drużynowych wśród dzieci, które nabędą umiejętności piłkarskie. Celem projektu jest włączenie do współpracy lokalnej społeczności, rodziców zawodników oraz inne zorganizowane grupy(formalne i nieformalne). Aktywny udział w sportowej rywalizacji to nie tylko zmagania prowadzone na boisku, ale również organizowanie dopingu, aktywne spędzanie wolnego czasu wzmagające integrację rodziców i bliskich zawodników oraz pozostałych mieszkańców Gminy.

 

Ostatnia akcja Zośki nie Sieczych zrealizowany przez Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi.

 

Cel główny to :zwiększenie lokalnego patriotyzmu społeczności Siecznych poprzez zaangażowanie młodzieży i ich rodzin w tworzenie gry terenowej z odtworzeniem "Ostatniej Akcji Zośki"  

Dobrem wspólnym jest lokalna tożsamość społeczności Siecznych zbudowana na patriotyzmie mieszkańców, waleczności w obronie dużej(Polski)  i małej (Sieczych) ojczyzny dobrem wspólnym będzie gra terenowa z odtworzeniowa ostatnią akcję Zośki jako sposób na aktywizację , edukację i włączenie mieszkańców i młodzieży w działania na rzecz swojej wsi a także tworzenia dobra wspólnego tj. oferty edukacyjno - rekreacyjnej dla siebie i przyjezdnych. Dobro wspólne to historia łącząca rodziny Sieczychowskie, dobro wspólne to zasoby przyrodnicze które są powodem do dumy, które kryją tragiczne ale prawdziwe i rodzinne wydarzenia historyczne . O to dobro chcemy dbać , rozwijać i w oparciu oto dobro budować lokalny patriotyzm, i dumę mieszkańców naszej społeczności.Świadomość zasobów lokalnych oraz lokalny patriotyzm i zaangażowanie w projekt zahamują młodzieżowe "dewastacje" ponieważ młodzież tworząc grę poczuje się ważnym elementem społeczności i współtwórcą czego wyjątkowego.

 

Filmowy Zawiszyn zrealizowany przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Zawiszynie.

 

Cele projektu:- 

Stymulowanie aktywności mieszkańców wsi w zakresie ich samoorganizacji, integracji społecznej.

Pobudzanie współpracy instytucji publicznych z wiejskimi organizacjami pozarządowymi i osobami działającymi na rzecz społeczności. 

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie ich czasu wolnego poprzez udział w spotkaniach relaksacyjno - edukacyjnych.

Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez angażowanie wszystkich mieszkańców i w przedsięwzięcie.

Rozwijanie zainteresowań społeczność iw kierunku pro-społecznym

Głównym celem projektu jest integracja wszystkich mieszkańców Naszej miejscowości w każdej grupie wiekowej. Projekt ma służyć jako dobry przykład zaangażowania mieszkańców i uczestników, który może przynieść wymierne efekty. Jak równie budowa dobra wspólnego społeczności lokalnej przez organizację spotkań z filmem. Integracja społeczności lokalnej oraz popularyzacja kinematografii i teatru. Pokazanie poza teren naszej miejscowości o działaniach podejmowanych przez nasze stowarzyszenie.

 

"Jak Wojtek został strażakiem" - promocja Ochotniczych Straży Pożarnych wśród dzieci i młodzieży zrealizowany przez Ochotnicza Straż Pożarna w Szynkarzyźnie.

 

Głównym celem projektu jest zachęcenie młodych mieszkańców gminy Sadowne (zarówno chłopców jak i dziewczynki) do czynnego udziału w strukturach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy. Należy nadmienić,iż Ochotnicze Straże Pożarne to nie tylko działania ratownicze. OSP są często jedyną organizacją zrzeszającą mieszkańców danej miejscowości. W środowiskach wiejskich są ostoją tożsamości i wspólnoty. W skali kraju Ochotnicze Straże Pożarne użytkują około 16,5 tysiąca strażnic -najczęściej wybudowanych własnymi siłami - są to obiekty wielofunkcyjne służące całej społeczności. Wokół nich skupia się życie społeczne wsi i miasteczek.Były i są one miejscem kultywowania tradycji narodowej, kultury i sztuki. Pod patronatem OSP funkcjonuje około 800 orkiestr, 300 zespołów artystycznych,ponad 600 drużyn sportowych. Ważna dla środowiska strażackiego jest troska o własne tradycje, sztandar, zachowanie wiedzy o ich dorobku dla przyszłych pokoleń. Prawie co trzecia OSP w kraju prowadzi na bieżąco własną kronikę.Blisko tysiąc izb tradycji gromadzi eksponaty dokumentujące życie strażaków jak również całych społeczności. Są one cennym źródłem informacji dla dokumentowania historii pożarnictwa i życia tych społeczności.

Dodatkowo, osoby działające w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych przy OSP poznają zasady funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej,zapoznają się ze sprzętem  OSP, uczą się zachowania w sytuacjach niecodziennych, od najmłodszych lat wyrabiają w sobie poczucie odpowiedzialności, uczą się opanowania, dyscypliny, a także podnoszą swoją sprawność fizyczną poprzez udział w zawodach sportowo-pożarniczych.Dodatkowo stają się elementem lokalnej społeczności - lepiej poznają swoich sąsiadów, łatwiej nawiązują kontakt ze starszymi strażakami.

 

Pamięć o mieszkańcach Zielonki - Działalność radiostacji KG AK zrealizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Zielonki.

 

Głównym celem projektu jest przywrócenie pamięci o zasłużonych mieszkańcach Zielonki, członkach miejscowej Armii Krajowej. W Zielonce incydentalnie są prowadzone działania dla budowy lokalnej świadomości historycznej. Naszym zamiarem jest jak najszersze upowszechnienie informacji o takich osobach jak Leon Szymański „Kula” - dowódca sekcji specjalnej ochrony radiostacji KG AK nadającej w Zielonce i okolicach. Sprawiedliwy wśród narodów. Głównym zadaniem sekcji "Kuli" było zapewnienie sprawnego nadawania, oraz ochrona radiostacji KG AK podczas pracy. Działalność radiostacji w podwarszawskiej Zielonce w czasie II wojny światowej, stanowiła bardzo ważną kartę, szeroko prowadzonej działalności wywiadowczej, oraz konspiracyjnej łączności AK. Członkowie sekcji specjalnej z Zielonki, zapewnili podczas ponad 100 seansów nadawania, bezpieczną i sprawną pracę radiostacji, w bezpośrednim zapleczu okupowanej stolicy. Radiostacja służyła do prowadzenia bezpośredniego kontaktu KG AK z Rządem RP na Uchodźstwie. Działalność sekcji kpr. pchor. Leona Szymańskiego „Kula” wpisała się na stałe w historię tej podwarszawskiej miejscowości. Jest również nierozerwalnie związana z szeroko rozumianą działalnością całej organizacji ZWZ-AK. Pamięć o bohaterskim zielonkowskim dowódcy sekcji ochrony radiostacji KG AK jest już utrwalana w postaci nazwy dla nowo powstałej ulicy – ulica Leona Szymańskiego „Kula”. Przy niej powstają nowe segmenty, zasiedlane w zdecydowanej większości przez mieszkańców pochodzących spoza Gminy Zielonka.Dla lepszego poznania i przywrócenia do szerokiej świadomości tej ważnej i zasłużonej postaci dla naszego miasta, postanowiliśmy przygotować szeroką akcję promocyjną. Skierowana jest ona zarówno do: starych i nowych mieszkańców, oraz dzieci i młodzieży z Zielonki.

 

Planszowisko - gry planszowe uczą nas, bawią i zbliżają do siebie zrealizowany przez inicjatywę Dla gier planszowych.

 

Celem projektu jest budowanie umiejętności społecznych oraz pogłębianie więzi społecznych pomiędzy dziećmi, młodzieżą oraz ich opiekunami i rodzinami poprzez wykorzystanie gier planszowych. Często nawet mimo długotrwałego  przebywania z dziećmi w domu, kontakt na linii dziecko opiekunowie jest bardzo ograniczony, gdyż dziecko znaczną część swojego czasu i uwagi angażuje w gry komputerowe lub inne aktywności oferowane obecnie przez komputery, tablety, smartfony itp.

Gry planszowe są w stanie zaangażować dzieci i dorosłych we wspólną zabawę, która będzie też miał walor edukacyjny.

 

TEATR, TANIEC, ŚPIEW zrealizowany przez GMINNY OŚRODEK KULTURY W JADOWIE.

 

Odkrywanie talentów dzieci, które później rozwijają swoje zainteresowania w profesjonalnych kołach zainteresowań np. w"Sylabie" Celem projektu jest integracja środowiska Gminy Jadów.Współpraca międzypokoleniowa, nawiązywanie więzi. Pragniemy zainteresować środowisko Gminy Jadów kulturą, w szerokim tego słowa znaczeniu poprzez teatr,taniec, śpiew.

 

Urządzamy naszą wiejską działkę zrealizowany przez Stowarzyszenie"Potok Serc".

 

Celem projektu jest rozpoczęcie zagospodarowania wiejskiego placu w Jarzębiej Łące poprzez pogłębienie stawu ze środków funduszu sołeckiego, posadzenie roślinności ozdobnej, wyznaczenie alejek i postawienie 8.  ławeczek w okresie od lipca do listopada 2015r. 

Poprzez realizację projektu chcemy zintegrować lokalną społeczność, stworzyć bezpieczne, interesujące, estetyczne miejsce dla spotkań dorosłych mieszkańców, młodzieży i dzieci. Nie chcemy jednocześnie, by była to jednorazowa akcja trwająca w czasie projektu, żeby tylko coś się zadziało.Nadrzędnym  celem naszych działań będzie długofalowa  praca nad zagospodarowaniem dużego naszego terenu dla dobra wszystkich mieszkańców. Wszyscy będziemy z tych dóbr również korzystać. Mamy już boiska, posadziliśmy jarzębiny, zrobiliśmy drogę dojazdowa, teraz wyprofilujemy staw, posadzimy roślinność, ustawimy ławeczki stoliki. Marzy się nam muszla koncertowa, budowa wiejskiej świetlicy.Sami już tego nie będziemy w stanie zrobić, konieczna będzie pomoc władz samorządowych i innych instytucji, ale wierzymy, że mając takie zasoby ludzkie w naszej wiosce znajdziemy  sposób, aby pozyskać pieniądze i  dzięki wzajemnej współpracy zrealizować nasze marzenia. Wiemy również, że nie będzie łatwo, że będzie wielu "gapowiczów" stojących z boku, którym wszystko się należy, ale jeśli i ich przekonamy dla osiągnięcia wspólnego celu , to będzie nasz dodatkowy sukces.

 

Aktywny Senior - aktywna społeczność! Zrealizowany przez Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 

Tłuszcz jest gminą miejsko -wiejska, którą zamieszkuje blisko 20 tys. osób. Liczba osób, które podlegają wykluczeniu społecznemu i zawodowemu nie maleje. Szczególnie jest to zauważalne wśród osób starszych, po przejściu na emeryturę, które borykają się z problemami zdrowotnymi i samotnością. Realizując powyższe zadanie chcielibyśmy zaproponować osobom starszym rozwijanie swoich pasji i zainteresowań, a tym samym dać szansę mieszkańcom gminy na aktywizację. Poprzez wspólne uczestnictwo w zajęciach chcielibyśmy zintegrować grupę osób o podobnych zainteresowaniach czy problemach.Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tłuszczu od 2010 roku działa w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej. Corocznie w zajęciach proponowanych w ramach UTW bierze udział 40-50 osób. Ważne jest, aby zachować ciągłość funkcjonowania UTW poprzez systematyczne badanie potrzeb studentów. Dlatego też jako główny cel projektu założyliśmy aktywizację społeczną grupy wiekowej 50+ z terenu gm.Tłuszcz, w tym promowanie rozwoju osobistego, pogłębianie wiedzy ogólnej oraz naukę aktywnego spędzania czasu  w okresie 01.09.15-31.12.15. Wytworzone dobro wspólne to przede wszystkim zwiększona świadomość mieszkańców gminy na temat działań, które kierowane są do osób starszych (m.in. poprzez działania promocyjne zaplanowane w projekcie). Poprzez uczestnictwo w zaplanowanym marszu Nordic Walking mieszkańcy gminy będą mogli zapoznać się z zasadami maszerowania z kijkami. Ważnym aspektem jest również międzypokoleniowość - w marszu wezmą udział osoby z różnych grup wiekowych, co przyczyni się do nawiązania relacji osób młodszych ze starszymi uczestnikami.Ponadto zarówno Seniorzy jak i mieszkańcy będą mogli podzielić się swoimi wrażeniami czy spostrzeżeniami w Biuletynie, wspólnie tworzonym i wydanym podczas trwania projektu.

 

Niedokończona historia zrealizowany przez Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Działam.

 

Celem głównym projektu jest popularyzacja naszego regionu,jego historii, ludzi i kultury, przez udostępnienie ciekawych referatów i artykułów w publikacji jubileuszowej i wystawie oraz w trakcie kampanii promującej wydawnictwo. Nie mniej istotnym celem jest wzmocnienie tożsamości lokalnej wśród mieszkańców Gminy Sadowne oraz aktywizacja młodzieży z Sadownego, przez włączenie jej w działania promocyjne publikacji.  Wydana publikacja i wystawa trafi do lokalnych bibliotek, szkół i instytucji samorządowych, gdzie będą dostępne dla szerokiego kręgu zainteresowanych osób. W ten sposób bardzo cenne dla lokalnej społeczności informacje, dokumenty oraz zdjęcia zostaną utrwalone i przekazane kolejnym pokoleniom. Ludzie, którzy tworzyli naszą kulturę i historię nie pozostaną zapomniani, ich jubileuszowe wspomnienie przejdzie na zawsze do pamięci zbiorowej mieszkańców Sadownego. Opisywane postacie odegrały ważną rolę nie tylko w historii Sadownego i regionu ale także Polski (bohaterowie publikacji i wystawy to: bł. Ks. Edward Grzymała, Ordynacja Zamojskich i ich związki z Sadownem, Bolesław Szabelski – wybitny muzyk, kompozytor, syn Ziemi Sadowieńskiej, Rektor Śląskiej Akademii Muzycznej, bohaterscy mieszkańcy Sadownego ratujący Żydów w czasie II wojny światowej i in.).

 

 

SMACZNIE ZDROWO KOLOROWO zrealizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Sulejowa w Sulejowie zwane SMS.

 

Cotygodniowe Warsztaty kulinarne dla dzieci, młodzieży i starszych. Spotkania na których będziemy uczyli się nowych, zapomnianych przepisów jak np. baba ziemniaczana w tygodniu poświęconym ziemniakom.

Spotkania, gdzie tematem będzie tworzenie artystycznych dekoracji z warzyw i owoców

Spotkanie na temat - Poznajemy smaki warzyw i owoców egzotycznych, mniej znanych 

Organizacja pikniku rodzinnego z pieczeniem kiełbasek na ognisku i  degustacją potraw i ciast z warzyw i owoców.

Harmonogram naszych zajęć: 5.08 - ciasta z owocami ; 12.08. -ciasta z warzywami, np. marchewkowe ; 19.08. - sałatki warzywne ; 26.08 -sałatki owocowe ;

2.09 - owoce egzotyczne, mniej znane lub zapomniane ; 9.09. -placki ziemniaczane z różnymi dodatkami ; 16.09. - placki z warzyw (cukinii,kabaczka) ; 23.09. -

przetwory owocowe ; 27.09 - Piknik rodzinny połączony z pieczeniem kiełbasek na ognisku i degustacją potraw i ciast owocowo-warzywnych; 7.10 - soki, kompoty, nalewki; 14.10. - zupy warzywne (zapomniane przepisy) ;21.10 - knedle, kluski i pierogi z warzywami ; 28.10.- dekoracje z warzyw i owoców. Na zakończenie wystawa zrobionych dekoracji i impreza na zakończenie projektu.

 

Wakacyjna przygoda zrealizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie.

 

Głównym celem projektu jest organizacja aktywnego spędzania wakacji w grupie rówieśniczej w połączenie z osobami niepełnosprawnymi.Działania przyniosą trwałą zmianę społeczną, bo uczestnicy doświadczą bogactwa kultury ojczystej, poznają różne tańce i rytmy. Poszerzą się osobiste doświadczenia o nowo zdobytą wiedzę, co wpłynie rozwój własny, bezpieczeństwo i zdrowie.  Rezultaty projektu przyczynią się także do zdobycia uniwersalnych umiejętności pomocnych na każdym etapie rozwoju osobistego. Poprzez różnorodne działania (głośne czytanie legend o naszej Ojczyźnie, edukacja plastyczna, nauka tańca, wycieczka)  wpłyniemy na poznawanie i utrwalanie wiedzy dotyczącej tradycji i kultury polskiej w sposób twórczy i aktywny.

Lista konkursowa 2015
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl