"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Konkurs "Opowiedz..."

CEL KONKURSU

 
Konkurs „Opowiedz…” (Konkurs), prowadzony w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, ma na celu zachęcenie grantobiorców Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL) do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego. Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie.
Prace powstałe w ramach Konkursu „Opowiedz…” powinny spełniać funkcje komunikacyjno-promocyjne, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie i nieograniczone zasoby ludzkiej pomysłowości. Chcemy, aby autorzy prac skupili się zarówno na formie, jak i na treści prac.
   

ADRESACI KONKURSU

 Konkurs adresowany jest do wszystkich grantobiorców ODL uczestniczących w Programie „Działaj Lokalnie XII”, realizujących lokalne konkursy grantowe w przedziale czasowym 2021 - 2022.
  

KATEGORIE KONKURSOWE

 

Projekty realizowane w ramach Programu „Działaj Lokalnie” nakierowane są na budowanie dobra wspólnego przez mieszkańców małych miejscowości. Żadna z tysięcy inicjatyw realizowanych w całej Polsce nie odbyłaby się, gdyby nie zaangażowanie, pomysłowość, aktywność ludzi biorących udział w Programie. W każdym z projektów chodziło o zmianę ludzkich zachowań, przeobrażenie wyglądu miejscowości lub też stworzenie nowej marki w regionie, w postaci ciekawego wydarzenia, produktu regionalnego, wokół którego będą jednoczyć się działania mieszkańców i który przyciągnie gości z bliska i z daleka.
Kategorie Konkursu „Opowiedz…” wychodzą naprzeciw tym zmianom, dlatego Akademia zaprasza do skoncentrowania się na osobistych historiach ludzi, liderów lokalnych, na pokazaniu konkretnych przeobrażeń w danej miejscowości, a także na wypromowaniu inicjatyw, które są ciekawą propozycją dla całego regionu.
Zależy nam na zachowaniu perspektywy sukcesu. Za pomocą twórczych środków wyrazu realizatorzy projektów „Działaj Lokalnie” powinni pokazać swoje fantastyczne inicjatywy i ich wspaniałe rezultaty oraz pozytywne zmiany, które zaszły w społecznościach w wyniku ich aktywności. „Opowiedz… i zrób wrażenie!” to motto przyświecające Konkursowi.
 

Kategoria 1: Człowiek

W tej kategorii oczekujemy prac, które opowiedzą o konkretnych osobach zaangażowanych w realizację projektu lub jego inspiratorów. Prace, przez pryzmat tych osób, zilustrują zmianę, jaka dokonała się w całej społeczności, w której realizowane były działania. Mogą to być lokalni liderzy, ale też zwykli uczestnicy projektu, dorośli i dzieci – każdy, kto może być bohaterem historii związanej z projektem.

Kategoria 2: Miejsce

Kategoria ta pozwala na pokazanie konkretnych zmian, jakie zaszły w miejscowościach – wsiach i miasteczkach, w których realizowane były projekty. Ważne jest, aby pokazać stan sprzed zmiany, a następnie pokazać wspólną pracę i oczywiście - efekt. Zależy nam, aby prace w tej kategorii pokazywały miejsce, które łączy ludzi.

Kategoria 3: Motyw

Kategoria „Motyw” daje możliwość podzielenia się sukcesem skoncentrowanym wokół pewnego konkretnego produktu czy efektu projektu, jak np. ciekawego lokalnego wydarzenia (festyn, przegląd, konkurs, happening, warsztat etc.), które przyciągnęło zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tej kategorii mieszczą się również regionalne wytwory związane z dziedzictwem kulturowym, czy inne konkretne przedmioty stanowiące motyw przewodni zrealizowanego projektu. Ważne, aby ogniskowały zainteresowanie mieszkańców i pozwalały na ich rozwój, odpowiadając jednocześnie na konkretne potrzeby. Zależy nam, aby prace w tej kategorii pokazały taki motyw, który połączył ludzi.

Kategoria 4: FILMOWY PRODUKT PROJEKTU

Ta kategoria została stworzona z myślą grantobiorcach, którzy jako cel swojego projektu "Działaj Lokalnie" obrali nakręcenie teledysku (np. do własnej piosenki), filmu krótkometrażowego, filmu edukacyjnego, animowanego, filmu promującego miejscowość itp. W tej kategorii mogą być zgłaszane prace, które są produktem projektu, a nie (jak w pozostałych kategoriach) opowiadają o zmianie, jaka zaszła wskutek projektu.


Nadesłana praca może zostać przeniesiona przez Komisję do innej kategorii, jeśli Komisja uzna, że praca lepiej wpisuje się w inną kategorię niż w tę, w której została zgłoszona.
 
 

FORMA PRAC 

Reportaż multimedialny:

Reportaż multimedialny: nie dłuższy niż 2,5 minuty; należy przesłać link do nagrania na otwartym serwisie internetowym umożliwiającym prezentację filmów, wideoklipów lub własnych mini produkcji w Internecie (np. youtube, vimeo).

Krótki film:

Krótki film: nie dłuższy niż 2,5 minuty; należy przesłać link do nagrania na otwartym serwisie internetowym umożliwiającym prezentację filmów, wideoklipów lub własnych mini produkcji w Internecie (np. youtube, vimeo).
 
Prace, które nie spełniają wymienionych parametrów mogą zostać odrzucone z przyczyn formalnych.
Do każdej pracy (niezależnie od formy) musi być dołączony krótki opis (do 1000 znaków ze spacjami), oddający najważniejsze założenia projektu. Opis należy zamieścić w karcie zgłoszenia do Konkursu, jak również w serwisie, w którym została zamieszczona praca.
Prace konkursowe powinny być opatrzone oświadczeniem:
[Tytuł pracy] jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Przedstawiony projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz zawierać logo Programu „Działaj Lokalnie” na planszy końcowej.
 

ETAPY KONKURSU

I etap (lokalny)

Organizowany jest lokalnie przez zainteresowane ODL dla swoich grantobiorców, realizujących projekty w 2021 roku. Jego efektem będzie wyłonienie przez ODL jednej najlepszej pracy w każdej kategorii. Następnie prace te przesłane zostaną do Akademii, gdzie zostaną zakwalifikowane do II etapu.
Sposób przeprowadzenia I etapu zależy od ODL. Niezbędnym elementem realizowania lokalnego poziomu Konkursu jest zaangażowanie do jury osób zawodowo związanych ze sztuką, komunikacją wizualną lub mediami.
Termin wysyłania plac do etapu lokalnego mija 31.01.2021r. Konkurs lokalny zostanie rozstrzygnięty w terminie umożliwiającym zgłoszenie zwycięskich prac do II etapu (tj. do 10 stycznia 2018). Pula środków na ten cel wynosi 75 000 złotych.
Specjalnie na potrzeby Konkursu „Opowiedz…” na stronie internetowej Programu, w zakładce Konkurs „Opowiedz…” Akademia przygotowała materiały, które mogą być pomocne w przeprowadzeniu lokalnego etapu Konkursu:

  • broszura „Twórcze opowiadanie o projektach społecznych”, 
  • krótki film zawierający uniwersalne uwagi jurorów, 
  • prezentację zawierającą prace nagrodzone w poprzedniej edycji Konkursu, 
  • wskazówki dotyczące wykorzystania muzyki w pracach konkursowych, 

II etap (ogólnopolski)

W drugim etapie Konkursu oceny prac wyłonionych przez ODL dokona Komisja Selekcyjna powołana przez Akademię i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Każdy ODL, który przeprowadził I etap Konkursu (niezależnie od tego, czy uzyskał na ten cel dofinansowanie od ARFP), może złożyć jedną pracę w każdej kategorii (nie ma obowiązku składania prac we wszystkich kategoriach). Komisja ma prawo zdecydować ile prac zostanie nagrodzonych, komisja decyduje też o wysokości nagród.
Wyniki ogłoszone zostaną na Gali podsumowującej Konkursy.
Pula nagród finansowanych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności wyniesie około 12 000 złotych. Nagrody przeznaczone są dla organizacji/grup nieformalnych, a nie imiennie dla autorów prac.
Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas gali podsumowującej lokalne konkursy grantowe realizowane w ramach XI edycji Programu „Działaj Lokalnie” w 2023 roku.
 

KRYTERIA, KTÓRYMI KIEROWAĆ SIĘ BĘDZIE KOMISJA SELEKCYJNA W II ETAPIE KONKURSU

 • Zgodność prac z tematyką Konkursu – w jakim stopniu prace pokazują efekty projektu z uwzględnieniem pokazania zmian (zgodnie z daną kategorią) oraz ilustrują budowanie dobra wspólnego.
 • Atrakcyjność wykorzystanych rozwiązań technicznych i plastycznych (tj.: jakość obrazu i dźwięku, sposób montażu).
 • Przejrzystość i oryginalność prac.
 • Komunikatywność prac – na ile prace opowiadają historię projektu i zmiany, jaka zaszła dzięki niemu; Komisja będzie zwracać uwagę, czy prace rzeczywiście opowiadają, a nie tylko dokumentują historię projektu.
 • Estetyka, artystyczna wrażliwość z jaką autorzy podeszli do tematu.

Przygotowanie pracy na Konkurs "Opowiedz..." nie jest łatwą sprawą. Trzeba dobrze przemyśleć formę, sposób wykonania. Dobrze jest od samego początku trwania projektu zbierać zdjęcia, kręcić choćby krótkie filmy i zastanawiać się, jak najlepiej opowiedzieć historię swojego projektu, historię ludzi, miejsc i motywów, które się w nim pojawiały. Żeby ułatwić grantobiorcom to zadanie, zebraliśmy wiele pomocnych materiałów - zachęcamy do zapoznania się z nimi i wykorzystywania rad, które można w nich znaleźć.


Inspiracją mogą być prace nagrodzone w ostatnich latach, które możemy znaleźć na stronie http://dzialajlokalnie.pl


Polecamy film, na którym możecie Państwo zapoznać się z poradami jurorów

Karta zgłoszeniowa 2021
Przydatne materiały przy tworzeniu pracy konkursowej
Muzyka w pracach konkursowych
Twórcze opowiadanie o projektach społecznych
Obowiązkowa plansza końcowa
Regulamin konkursu Opowiedz 2021
copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl