"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania 19,
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
objętego PROW na lata 2014-2020.
Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości 
również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie 
lokalnych rynków, potencjałów i zasobów ludzkich 
również z grup defaworyzowanych, 
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców 
oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup defaworyzowanych 
i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia 
głównie w grupach defaworyzowanych, 
dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej 
na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego 
będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu
LGD „Równiny Wołomińskiej”
poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów 
kulturalnych, kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. 
Operacje te są realizowane w ramach PROW 2014 – 2020
 i LEADER działanie 19.

Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Wsparcie przygotowawcze

Tablica


LGD planuje przygotowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Nowa LSR będzie przygotowywana w sposób partycypacyjny, we współpracy z lokalną społecznością.  Partycypacyjny model tworzenia LSR spełniał będzie dwa kryteria:
    1. kryterium rzetelności i poprawności metod gromadzenia danych,
    2. kryterium wkomponowania procesu tworzenia LSR w spotkania z lokalną społecznością - analiza SWOT
Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” planuje spotkania w każdej gminie członkowskiej przystępującej do nowej LSR. Spotkania będą miały charakter warsztatowy oparty na przedstawianiu faktów, hipotez, dowodów opartych na wykorzystaniu kreatywnej siły procesu grupowego tj. burzy mózgów, metody śniegowej kuli, kruszenia i innych.
Na warsztatach będą omawiane tematy:
    1. Omówienie spójności obszaru LSR planowanego do objęcia w nowej perspektywie.
    2. Włączenie lokalnej społeczności w tworzenie LSR.
    3. Diagnoza potrzeb i problemów obszaru i mieszkańców gmin wchodzących w skład LGD „RW”.
    4. Ukierunkowanie potrzeb mieszkańców gmin na zagadnienia dot.: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania obszaru planowanego do objęcia LSR, partnerstwa w realizacji LSR.
    5. Analiza SWOT- analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń w dążeniu do wyznaczenia celów LSR.
    6. Dyskusja przeprowadzona nad kierunkami wydatkowania środków w ramach nowej LSR- wywiady indywidualne i grupowe.
    7. Przedstawienie wniosków ze spotkania, podsumowanie.

Wynikiem warsztatów przeprowadzonych z lokalną społecznością będzie przede wszystkim analiza SWOT obszaru LSR.

Złożenie Wniosku o Płatność

W dniu 07.06.2023r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie został złożony wniosek o wypłatę II transzy wraz z nową LSR na lata 2023 - 2027
.
wejście

Podpisanie umowy na wsparcie przygotowawcze

W dniu 28.06.2022r. przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej" p. Grzegorz Kaflik - Prezes i Rafał Mathiak - Wiceprezes podpisali z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowę na wsparcie przygotowawcze


copyright © LGD "Równiny Wołomińskiej" 2018
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl